DANH MỤC

Loại bỏ phần tử trùng lặp trong mảng bằng php

Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trả lời 2 năm trước
Bạn dùng hàm : array_unique($arr) của php nhé. Vd nhé : <?php $input = array( 4 , "4" , "3" , 4 ,... Xem thêm

Loại bỏ public trên url laravel 7

Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trả lời 2 năm trước
Bạn thực hiện 2 bước sau : + Bạn đổi file server.php thành index.php + Ở thư mục gốc bạn tạo thêm file .htaccess và... Xem thêm

Thêm trường vào bảng bằng câu lệnh MySql

Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trả lời 2 năm trước
ALTER TABLE 'tên bảng' ADD 'tên trường' 'kiểu dữ liệu' AFTER 'thêm sau trường nào'.

Please provide a valid cache path

Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trả lời 2 năm trước
Trong thư mục Storage/framework bạn thêm 3 folders này là chạy được : sessions, views, cache

Thay thế ảnh lỗi bằng 1 ảnh khác

Nguyễn Lâm
Nguyễn Lâm
Trả lời 2 năm trước
Bạn dùng hàm này nha : $( "img" ).error( function ( ) { $( this ).attr( "src" , "http://i1.wp.com/webfaver.com/w... Xem thêm