Bộ Cờ Lê

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAC0901 "Bộ cờ lê vòng miệng (6-19) 9 món TOPTUL GAAC0901 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,10,12,13, 14,17,19mm" 515.240 0936306706
GAAC1201 "Bộ cờ lê vòng miệng (6-19) 12 món TOPTUL GAAC1201 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,17,19mm" 679.360 01688113320
GAAC1401 "Bộ cờ lê vòng miệng (6-24) 14 món TOPTUL GAAC1401 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,17,19,22,24mm" 946.440 0936306706
GAAD1603 "Bộ cờ lê vòng miệng (6-24) 16 món TOPTUL GAAD1603 AAEX:6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,22,24mm" 1.471.800 01688113320
GBB16160 "Bộ cờ lê vòng miệng (6-24) 16 món TOPTUL GBB16160 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,22,24mm" 1.565.960 0936306706
GPAX0801 "Bộ c lê miệng vòng sao 8 món TOPTUL GPAX0801 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 10,11,12,13,14,15,17,19mm" 611.270 01688113320
GPAX1202 "Bộ c lê miệng vòng sao 12 món TOPTUL GPAX1202 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm" 859.320 0936306706
GPAX1203 "Bộ c lê miệng vòng sao 8-24 12 món TOPTUL GPAX1203 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 8,9,10,11,12,13,14,16, 17,19,21,24mm" 1.091.090 01688113320
GPAX1401 "Bộ c lê miệng vòng sao 14 món TOPTUL GPAX1401 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32mm" 1.783.100 0936306706
GPAX1402 "Bộ c lê miệng vòng sao 14 món TOPTUL GPAX1402 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24mm" 1.209.780 01688113320
GPAX1403 "Bộ c lê miệng vòng sao 14 món TOPTUL GPAX1403 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,10,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32mm" 1.725.570 0936306706
GPAX1601 "Bộ c lê miệng vòng sao 14 món TOPTUL GPAX1601 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32mm" 1.864.610 01688113320
GPBX1601 "Bộ cờ lê có mo men xoắn quay 15 ''''C, 16 món, TOPTUL GPBX1601 Cờ lê vòng miệng hệ inch ACEX size: 1/4"",5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",5/8"",11/16"",3/4"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"",1-1/4""" 2.132.900 0936306706
GPAX2601 "Bộ c lê miệng vòng sao 26 món TOPTUL GPAX2601 Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,32mm" 3.280.200 01688113320
GPAW0801 "Bộ Cờ lê miệng vòng 8 món (10->19) TOPTUL GPAW0801 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 10,11,12,13,14,15,17,19mm" 683.760 0936306706
GPAW1202 "Bộ Cờ lê miệng vòng 12 món (7->24) TOPTUL GPAW1202 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm" 951.500 01688113320
GPAW1203 "Bộ Cờ lê miệng vòng 12 món (8->24) TOPTUL GPAW1203 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 8,9,10,11,12,13,14,16, 17,19,21,24mm" 1.214.180 0936306706
GPAW1401 "Bộ Cờ lê miệng vòng 14 món (8->32) TOPTUL GPAW1401 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 8,10,11,12,13,14,15,17, 19,22,24,27,30,32mm" 2.011.570 01688113320
GPAW1402 "Bộ Cờ lê miệng vòng 14 món (8->24) TOPTUL GPAW1402 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,19,21,22,24mm" 1.356.190 0936306706
GPAW1403 "Bộ Cờ lê miệng vòng 14 món (6->32) TOPTUL GPAW1403 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 6,7,8,10,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32mm" 1.942.270 01688113320
GPAW1601 "Bộ Cờ lê miệng vòng 16 món (6->32) TOPTUL GPAW1601 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32mm" 2.095.610 0936306706
GPBW1601 "Bộ cờ lê có mo men xoắn quay 15 ''''C, 16 món Cờ lê vòng TOPTUL GPBW1601miệng hệ inch ACEW:1/4"",5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",5/8"",11/16"",3/4"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"",1-1/4""" #VALUE! 01688113320
GPAW2601 "Bộ Cờ lê miệng vòng 26 món (6->32) TOPTUL GPAW2601 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32mm" 3.672.240 0936306706
GBB16010 "Bộ Cờ lê miệng vòng 16 món (6->24) TOPTUL GBB16010 Cờ lê vòng miệng AAEW size: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm" 1.698.510 01688113320
GPAQ1402 "Bộ Cờ lê vòng miệng 14 món (8-24mm ) TOPTUL GPAQ1402 Cờ lê vòng miệng AAEQ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,19,21,22,24mm" 1.414.380 0936306706
GAAF1008 "Bộ c lê vòng miệng10PCS TOPTUL GAAF1008 Cờ lê vòng miệng dài AAEL: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 1.077.890 01688113320
GAAM0706 "Bộ c lê vòng miệng7PCS TOPTUL GAAM0706 Cờ lê vòng miệng dài AAEL:10,11,12,13,14,17,19mm" 707.740 0936306706
GAAC1103 "Bộ c lê vòng miệng mờ 11 món ( 8-19mm) TOPTUL GAAC1103 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 8,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19mm" 795.520 01688113320
GAAE1210 "Bộ c lê vòng 12 món ( 6-19mm) TOPTUL GAAE1210 Cờ lê vòng AAAB: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm" 784.960 0936306706
GAAE1211 "Bộ c lê vòng miệng mờ 12 món ( 6-19mm) TOPTUL GAAE1211 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm" 690.690 01688113320
GAAD1602 "Bộ c lê vòng miệng mờ 16 món ( 6-24mm) TOPTUL GAAD1602 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,22,24mm" 1.534.280 0936306706
GPAB0802 "Bộ c lê vòng miệng mờ 8 món ( 10-19mm) TOPTUL GPAB0802 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 10,11,12,13,14,15,17,19mm" 659.780 01688113320
GPAB1204 "Bộ c lê vòng miệng mờ 12 món ( 6-22mm) TOPTUL GPAB1204 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm" 921.910 0936306706
GPAB1402 "Bộ c lê vòng miệng mờ 14 món ( 8-32mm) TOPTUL GPAB1402 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 8,10,11,12,13,14,15,17, 19,22,24,27,30,32mm" 1.932.040 01688113320
GPAB1404 "Bộ c lê vòng miệng mờ 14 món ( 8-32mm TOPTUL GPAB1404 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,19,21,22,24mm" 1.327.810 0936306706
GPAB1406 "Bộ c lê vòng miệng mờ 14 món ( 6-32mm) TOPTUL GPAB1406 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6,7,8,10,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32mm" 1.996.500 01688113320
GPAB1602 "Bộ c lê vòng miệng mờ 16 món ( 7-32mm) TOPTUL GPAB1602 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,19,22,24,27,30,32mm" 2.007.170 0936306706
GPAB2602 "Bộ c lê vòng miệng mờ 26 món ( 7-32mm)TOPTUL GPAB2602 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32mm" 3.584.460 01688113320
GPBB1601 "Bộ c lê vòng miệng 16 món ( 1/4-1-1/4"") TOPTUL GPBB1601 Cờ lê vòng miệng hệ inch ACAB: 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2, 9/16,5/8,11/16,3/4,13/16, 7/8,15/16,1,1-1/8,1-1/16, 1-1/4""" 2.399.870 0936306706
GAAA0804 "Bộ c lê vòng miệng mờ 8 món ( 10-19mm) TOPTUL GAAA0804 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 10,11,12,13,14,15,17,19mm" 651.640 01688113320
GAAA1213 "Bộ c lê vòng miệng mờ 12 món ( 6-22mm) TOPTUL GAAA1213 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm" 935.770
GAAA1404 "Bộ c lê vòng miệng mờ 14 món ( 8-32mm) TOPTUL GAAA1404 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 8,10,11,12,13,14,15,17, 19,22,24,27,30,32mm" 1.903.000 01688113320
GAAA1408 "Bộ c lê vòng miệng mờ 14 món ( 8-24mm) TOPTUL GAAA1408 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,19,21,22,24mm" 1.277.870 0936306706
GAAA1604 "Bộ c lê vòng miệng mờ 16 món ( 8-32mm) TOPTUL GAAA1604 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,19,22,24,27,30,32mm" 1.971.090 01688113320
GAAA2604 "Bộ c lê vòng miệng mờ 26 món ( 6-32mm) TOPTUL GAAA2604 Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32mm" 3.514.940 0936306706
GBAA1603 "Bộ c lê vòng miệng 16 món ( 1/4-1-1/4"") TOPTUL GBAA1603 Cờ lê vòng miệng hệ inch ACAB:1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16, 7/8,15/16,1,1-1/8,1-1/16, 1-1/4"" " 2.349.930 01688113320
GAAC0602 "Bộ C lê 2 đầu vòng 75 độ 6 món (6-17mm) TOPTUL GAAC0602 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17mm" 529.760 0936306706
GAAA0810 "Bộ C lê 2 đầu vòng 75 độ 8 món (6-22mm) TOPTUL GAAA0810 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 1.010.130 01688113320
GAAA1204 " Bộ c lê 2 đầu vòng 75 độ 12 món TOPTUL GAAA1204 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 2.068.330 0936306706
GPAI0802 "Bộ C lê 2 đầu vòng 75 độ 8 món (6-22mm) TOPTUL GPAI0802 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 1.038.070 01688113320
GPAI1202 "Bộ C lê 2 đầu vòng 75 độ 12 món (6-32mm) TOPTUL GPAI1202 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 2.125.860 0936306706
GAAE0702 "Bộ C lê 2 đầu vòng 75 độ 7 món (7-22mm) TOPTUL GAAE0702 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm" 795.520 01688113320
GAAE0813 " Bộ C lê 2 đầu vòng 75 độ 8 món (6-22mm) TOPTUL GAAE0813 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 884.070 0936306706
GAAD0807 "Bộ C lê 2 đầu vòng 75 độ 8 món (6-22mm) TOPTUL GAAD0807 Cờ lê2 đầu vòng AAEI size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 1.142.790 01688113320
GAAA0807 "Bộ c lê 2 đầu vòng 8 món (6-22mm) TOPTUL GAAA0807 Cờ lê 2 đầu vòng AAAH size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22mm" 916.190 0936306706
GAAA1201 "Bộ c lê 2 đầu vòng 12 món (6-32mm) TOPTUL GAAA1201 Cờ lê 2 đầu vòng AAAH size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 2.149.950 01688113320
GPAH0801 "Bộ c lê 2 đầu vòng 8 món (6-24mm) TOPTUL GPAH0801 Cờ lê 2 đầu vòng AAAH size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17, 18x19,22x24mm" 984.280 0936306706
GPAH0803 "Bộ c lê 2 đầu vòng 8 món (6-22mm) TOPTUL GPAH0803 Cờ lê 2 đầu vòng AAAH size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22mm" 935.110 01688113320
GAAE0814 " Bộ c lê 2 đầu vòng 8 món (6-22mm) TOPTUL GAAE0814 Cờ lê 2 đầu vòng AAAH size: 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17, 18x19,20x22" 815.210 0936306706
GAAD0803 "Bộ c lê 2 đầu vòng 8 món (6-22mm) TOPTUL GAAD0803 Cờ lê 2 đầu vòng AAAH size: 6x7, 8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17, 18x19,20x22mm" 1.059.630 01688113320
GPAH1201 "Bộ c lê 2 đầu vòng 12 món (6-32mm) TOPTUL GPAH1201 Cờ lê 2 đầu vòng AAAH size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 2.185.920 0936306706
GBAD0801 "Cờ lê vòng 8 món TOPTUL GBAD0801 Cờ lê 2 đầu vòng hệ inch ( bóng) ACAH:1/4""x5/16"",5/16""x3/8"", 3/8""x7/16"",7/16""x1/2"",9/16""x5/8"",5/8""x11/16"", 11/16""x3/4"",13/16""x7/8""" 1.127.060 01688113320
GAAA0812 "Bộ c lê 2 đầu mở 8 món ( 6-22mm) TOPTUL GAAA0812 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 697.180 0936306706
GAAE0817 "Bộ c lê 2 đầu mở 8 món ( 6-22mm) TOPTUL GAAE0817 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 601.810 01688113320
GAAA1206 "Bộ c lê 2 đầu mở 12 món ( 6-32mm) TOPTUL GAAA1206 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 1.542.640 0936306706
GAAC0802 "Bộ c lê 2 đầu mở 6 món ( 6-22mm) TOPTUL GAAC0802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 608.630 01688113320
GAAD1009 "Bộ cờ lê 10 món TOPTUL GAAD1009 Bộ cờ lê 2 đầu mở AAEJ:6x7,8x9,10x11,12x13 14x15,16x17,18x19,20x22, 21x23,24x27mm" 1.277.980 0936306706
GPAJ0802 "Bộ c lê 2 đầu mở 8 món ( 6-22mm) TOPTUL GPAJ0802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 705.980 01688113320
GBAD1001 "Bộ cờ lê 10 món TOPTUL GBAD1001 Cờ lê vòng miệng hệ inch ACAJ:1/4""x5/16"",5/16""x3/8"", 3/8""x7/16"",7/16""x1/2"", 1/2""x9/16"",9/16""x5/8"", 5/8""x11/16"",11/16""x3/4"", 13/16""x7/8"",15/16""x1""" 1.272.260 0936306706
GPAJ1202 "Bộ c lê 2 đầu mở 12 món ( 6-32mm) TOPTUL GPAJ1202 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22 ,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 1.573.330 01688113320
GAAD1802 "Bộ c lê 2 đầu vòng 18 món (6-24mm) và lục giác18PCS TOPTUL GAAD1802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,22x24mm Lục giác ngắn AGAS size: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 1.222.430 0936306706
GAAE0811 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 8 món ( 8-22mm) TOPTUL GAAE0811 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,12,13,14,17,19,22" 714.670 01688113320
GPAN1201 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 12 món ( 8-22mm) TOPTUL GPAN1201 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,11,12,13,14,16,17, 18,19,21,22mm" 1.317.140 0936306706
GAAA1001 "Bộ lê vòng miệng sao 10 món (10-19mm) TOPTUL GAAA1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 658.570 01688113320
GPAF1001 "Bộ lê vòng miệng 10 món (10-19mm) TOPTUL GPAF1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 672.430 0936306706
GBBA1001 "Bộ Cờ lê vòng miệng ngắn 10pcs TOPTUL GBBA1001 AFAM: 5/32"",3/16"",15/64"", 7/32"",1/4"",9/32"",5/16"", 11/32"",3/8"",7/16"" " 399.630 01688113320
GPAP0601 "Bộ cờ lê 2 đầu vòng dài mỏng 8->24 6 chi tiết TOPTUL GPAP0601 cờ lê 2 đầu vòng AAAP:8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,22x24mm" 1.660.010 0936306706
GPAQ0502 "Bộ cờ lê 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0502 Cờ mở ống dầu AEEA size: 8x10,11x13,12x14,17x19,22x24mm" 889.130 01688113320
GPAQ0901 "Bộ Cờ lê điếu 9 món TOPTUL GPAQ0901 Cờ lê điếu 2 đầu AEAE:8,10,11,12,13,14,16,17,19mm" 2.471.260 0936306706
GPAQ0701 "Bô tuýp điếu (6->19) 7 chi tiết TOPTUL GPAQ0701 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.284.360 01688113320
GAAA0704 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAA0704 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.270.280 0936306706
GAAD0703 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAD0703 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.429.010 01688113320
GAAM0709 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAM0709 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19" 1.947.238 0936306706
GBA15410 " Cờ lê vòng miệng tự động ABEA0808~1919 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm Đầu chuyển CANA0810~1619 1/4""x10mm,3/8""x13mm,1/2""x19mm " 3.883.880 01688113320
GAAD1205 "12PCS Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAD1205 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 3.497.032 0936306706
GPAQ1202 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động (8->19) 12 chi tiết TOPTUL GPAQ1202 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19mm" 2.729.540 01688113320
GAAD0810 "Bộ cờ lê 8 món TOPTUL GAAD0810 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,10,11,12,13,14,17,19mm" 1.916.310 0936306706
GBAD0802 "Bộ cờ lê 8 món ,TOPTUL GBAD0801 Cờ lê vòng miệng tự động có đảo chiều ADAA:5/16"",3/8"",7/16"", 1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4""" 2.778.820 01688113320
GAAI1003 " Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1003AOAD:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 2.091.210 0936306706
GAAI1002 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1002AOAA:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619 ,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 1.577.290 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 26
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11228085
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn