2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
Công tắc áp suất Danfoss KP36 (060-110891)
480.000 ₫
Đầu cân Laumas W100 chuyên dùng trong đóng bao, trạm trộn,tự động hóa
Máy cắt plasma Jasic CUT 100 ( J84)
17.500.000 ₫
Bơm thủy lực cho xe cẩu Qidong- A2F
6.850.000 ₫
Bẫy hơi phao Inox TLV xuất xử Nhật Bản
Van thiết bị khí nén smc chính hãng!
Máy hút bụi hút nước công nghiệp model: ERM 803A
Bán vật liệu lọc nước chuyên khử sắt, mangan, asen giá tốt nhất
3.000 ₫
Lắp máy pha sơn Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Các tỉnh lân cận...
Lưới an toàn giá rẻ các loại
79.000 ₫
Máy hút bụi công nghiệp CLEANTECH CT 270
Máy cắt ống đồng công nghiệp cầm tay thương hiệu Mỹ Milwaukee, hỗ trợ cắt nhanh chính xác.
7.900.000 ₫
Chuyên cung cấp lưới thép hàn, lưới thép mạ kẽm, lưới thép công trình, lưới hàn bọc nhựa giá rẻ nhất
Máy chà sàn giặt thảm Cleantech CT 168
9.000.000 ₫
Pin năng lượng mặt trời AE solar Đức loại mono 350w
3.450.000 ₫
Cân Điện Tử Chuyên Dùng Trong Nghành Thủy Sản New Model BPA121, Pin 170 giờ

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 49.984 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Móng nhựa đóng trong chân bàn, bịt cao su bao ngoài chân bàn ghế, nắp bịt chân ghế, móng ngựa đóng b(8)

  Là đơn vị sản suất , ủng nhựa cho chân bàn ghế các loại, bao nhựa đóng ngoài ống sắt hộp giá sỉ…. Chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu bàng cách luôn cho ra những sản phẩm tốt cùng với...
  Minh Quân4 giờ 43 phút trước trong Cao su công nghiệp
  2.000
  ₫ / chiếc
 • Ngói tốt nhất cho mái, ngói bitum phủ đá, ngói nhập khẩu(6)

  Ðứng trước sự ra đời nhanh chóng của nhiều vật liệu làm mái, kiểu nhà thiết kế có mái với nhiều phương vị đang thắng thế trở lại so với mái bằng – vốn có vẻ nặng nề, bị bê tông hóa. Ngói đúc bê...
  Truongtv4 giờ 45 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tấm bitum dán mái, tấm bitum phủ đá(9)

  Tấm bitum dán mái, tấm bitum phủ đá Tấm bitum dán mái, tấm bitum phủ đá Tấm bitum dán mái, tấm bitum phủ đá Tấm bitum dán mái, tấm bitum phủ đá Tấm lợp kiến trúc được cấu tạo từ bitumen...
  Truongtv4 giờ 48 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Điểm mạnh và điểm yếu của dòng máy bơm tự mồi(12)

  Điểm mạnh và điểm yếu của dòng máy bơm tự mồi Khi nói máy bơm tự mồi thì đó là dạng máy bơm ly tâm , có tên gọi khác là máy bơm tự hút . Máy bơm có khả năng tự mồi nước khi buồng bơm của máy chưa...
  Hoanglinhbomdab...4 giờ 57 phút trước trong Bơm ly tâm
  Thỏa thuận...
 • Chuyên cung cấp ngói bitum phủ đá cho các dự án, giá cạnh tranh(10)

  Chuyên cung cấp ngói bitum phủ đá cho các dự án, giá cạnh tranh Chuyên cung cấp ngói bitum phủ đá cho các dự án, giá cạnh tranh Chuyên cung cấp ngói bitum phủ đá cho các dự án, giá cạnh tranh ...
  Truongtv5 giờ 20 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Card mở rộng truyền thông Mitsubishi FX1N-422-BD - Cty TNHH Natatech(12)

  Mô tả: FX1N-422-BD là card giao tiếp của hãng Mitsubishi. Cũng như các loại card giao tiếp khác FX1N-422-BD giúp kết nối thu thập dữ liệu từ thiết bị ngoại vi về PLC thông qua cổng...
  Lê Hoàng Thơ5 giờ 29 phút trước trong Thiết bị điện khác
  Thỏa thuận...
 • Ngói dán mái bitum, ngói phủ đá(12)

  Ngói dán Bitum là dạng ngói mới với gốc sợi polyester và bitum. Tấm lợp này được cấu tạo từ gốc bitum và gia cố thêm cốt sợi polyester. Trên bề mặt có phủ một lớp đá bazan xay thành hạt. Đá này được...
  Truongtv5 giờ 29 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Mô đun truyền thông Omron CJ1W-CIF11 - Công Ty TNHH Natatech(6)

  Thông số kỹ thuật: Mục Đặc điểm kỹ thuật Kích thước 18. 2 × 34. 0 × 38. 8 mm ( W × H × D) Cân nặng Tối đa 20 g Nhiệt...
  Lê Hoàng Thơ5 giờ 49 phút trước trong Thiết bị điện khác
  Thỏa thuận...
 • Chuyên cung cấp lưới thép hàn dây 1, 2, 3, 4 li(8)

  CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TOÀN CẦU TUẤN DŨNG chúng tôi chuyên cung cấp các loại lưới thép hàn dây 1, 2 3 li 4li nhận đặt làm theo yêu cầu
  Phạm Văn Tuấn6 giờ trước trong Lưới thép
  3.000
  ₫ / kg
 • Chuyên cung cấp lưới b40 bọc nhựa làm hàng rào(9)

  CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TOÀN CẦU TUẤN DŨNG CHUYÊN CUNG CẤP LƯỚI THÉP HÀN, LƯỚI DẬP DÃN, LƯỚI B40............ chúng tôi chuyên cung cấp lưới b40 bọc nhựa dùng làm hàng rào xâ dựng, chăn nuôi ngan gà...
  Phạm Văn Tuấn6 giờ 8 phút trước trong Lưới thép
  30.000
  ₫ / cuộn
 • Chất phá bọt cho lên men vi sinh và nuôi cấy vi khuẩn theo phương pháp lên men(1.3661)

  Chất phá bọt cho lên men vi sinh và nuôi cấy vi khuẩn theo phương pháp lên men Phá bọt Silicone sản xuất vaccine, kháng sinh và thức ăn chăn nuôi Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp phá...
  Thỏa thuận...
 • Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1 2M - Công Ty TNHH Natatech(6)

  Mô tả:Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1 Cảm biến quang điện loại phản xạ gương với chức năng M.S.R. Khoảng cách đo: 0 - 4 m (sử dụng với E39-R1). Nguồn cấp: 12 -...
  Lê Hoàng Thơ6 giờ 10 phút trước trong Thiết bị điện khác
  Thỏa thuận...
 • Cân sàn từ 1000kg đến 5000kg (942#)(11)

  Thiết bị cân gồm: - 01 Bộ chỉ thị cân HSC 1000 - 04 Bộ Loadcells HSC 1000kg/2000kg/5000kg - 01 Bộ cộng tín hiệu vỏ bằng thép không gỉ, chống ẩm ướt cao. - Cáp truyền tín hiệu 10m. Thông số kỹ...
  Lê Đăng Lộc6 giờ 11 phút trước trong Cân sàn
  Thỏa thuận...
 • Cân treo 10 tấn – 50 tấn/ wireless (392#)(13)

  CÂN TREO OCS-SWL6 (10 TẤN – 50 TẤN/ WIRELESS) Đặc điểm thiết kế và tính năng vận hành cân treo OCS-SWL6: C ân treo OCS-SWL6 thiết kế kiểu dáng công nghiệp, giao diện thân thiện người...
  Lê Đăng Lộc6 giờ 13 phút trước trong Cân móc ( cân treo )
  Thỏa thuận...
 • Loadcell cảm biến lực tại Đà Nẵng(433#)(14)

  1. TÍNH NĂNG LOAD CELL: - Tải trọng (t): 100kg, 200kg, 300kg,500kg, 1 Tấn. - Cảm biến loại Single Point. - Đạt chuẩn bảo vệ IP68. - Chất liệu: anodized aluminum. - Ứng dụng: Cân Treo, Cân đóng gói,...
  Lê Đăng Lộc6 giờ 14 phút trước trong Phụ kiện cân điện tử
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử ô tô, xe tải (492#)(14)

  2.1 - Khung bàn cân bê tông của Mettler - Toledo với kích thước: 3,4m x 12m - 3,4m x 18 m, đây là trạm cân xe nhập nguyên bộ từ Mettler - Toledo bao gồm toàn bộ thiết bị và sườn khung cân để đổ bê...
  Lê Đăng Lộc6 giờ 17 phút trước trong Cân Xe nâng pallet
  Thỏa thuận...
 • Cân bàn điện tử (924#)(17)

  – Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML. – Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh. – Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường. – Người sử...
  Lê Đăng Lộc6 giờ 19 phút trước trong Cân bàn
  Thỏa thuận...
 • Nơi bán Lưới mắt cáo,lưới hình thoi mạ kẽm giá rẻ ở đâu?(31)

  Lưới thép kéo giãn, Lưới quả trám,Lưới dập lỗ,Lưới mắt cáo Lưới được sử dụng rộng rãi vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng,... Các khổ lưới thông dụng : 1m, 1.2m, 1.5m ... Kích thước...
  CUNG ỨNG VẬT TƯ AN...6 giờ 24 phút trước trong Lưới thép
  10.000
 • Ống hút bụi gân nhựa phi 100.phi 120.phi 150 hàng có sẵn(20)

  ỐNG HÚT BỤI GÂN NHỰA -Màu sắc:Màu trắng+Màu Xám -Độ dài:20m/cuộn, 30/ cuộn -Độ dày:phần gân nhựa 3-4mm-phần lớp nhựa 0,8-1,2mm -Nhiệt độ:10-60 độ C +Ứng dụng:Dùng cho hệ thống hút bụi công nghiệp...
  CUNG ỨNG VẬT TƯ AN...6 giờ 24 phút trước trong Ống gió
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp lưới thép hàn mạ kẽm giá rẻ(19)

  Lưới thép hàn mạ kẽm, Lưới thép hàn đen 1: Lưới thép hàn 1ly mắt 10x10mm: kt 1mx30m/cuộn, 1,2mx30m 2.lưới thép hàn D2a25x25 mạ kẽm: 1mx30m/cuộn, 1.2mx30m/cuộn 3.Lưới thép hàn D3 a 50x50 -Dạng...
  CUNG ỨNG VẬT TƯ AN...6 giờ 26 phút trước trong Lưới thép
  15.000
 • Module Mitsubishi QD75D4 - Công Ty TNHH Natatech(6)

  Mô tả: QD75D4 - Số trục kiểm soát: 4 trục - 2-/3-/4 trục tuyến tính nội suy, 2 trục nội suy tròn - Dữ liệu định vị: 600 dữ liệu / trục - Xung đầu ra: 1 kpps - Đơn vị điều khiển: mm, inch, degree,...
  Lê Hoàng Thơ6 giờ 34 phút trước trong Thiết bị điện khác
  Thỏa thuận...
 • Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhựa lõi thép giá rẻ(175)

  Công ty cổ phần đầu xây dựng thương mại Sông Đà Hà Nội Chuyên sản xuất & cung cấp : Cửa nhôm Xingfa X55, X93 nhập khẩu Quảng Đông Cửa nhôm có cầu cách nhiệt, cửa nhôm Việt Pháp Cửa...
  Trần Danh Nhường6 giờ 42 phút trước trong Cửa nhôm
  1.000.000
  ₫ / m2
 • Bốt gác bảo vệ giá rẻ(146)

  Công ty cổ phần đầu xây dựng thương mại Sông Đà Hà Nội Chuyên sản xuất và lắp đặt : Bốt gác, Nhà bảo vệ bằng khung thép , Inox 304 không ghỉ Bốt gác hợp kim nhôm định hình Bốt gác...
  Trần Danh Nhường6 giờ 42 phút trước trong Nhà lắp ghép
  15.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Vách ngăn nhà vệ sinh giá rẻ(180)

  Công ty cổ phần đầu xây dựng thương mại Sông Đà Hà Nội Chuyên sản xuất & cung cấp : Vách ngăn nhà vệ sinh Compact HPL Vách ngăn di động trong phòng họp Tấm Compact dày 1.2mm...
  Trần Danh Nhường6 giờ 42 phút trước trong Vách ngăn vệ sinh
  850.000
  ₫ / m2
 • Servo Kinco CD620-AA-000 - Công Ty TNHH Natatech(7)

  Thông số kỹ thuật: Điện áp cung cấp chính AC220V 3 pha -20 / + 15% 47 ~ 63Hz Mạch điều khiển điện áp 18VDC ~ 30VDC 1A Tối đa dòng điện liên tục 7 Dòng điện cực đại (PEAK) 25A...
  Lê Hoàng Thơ6 giờ 46 phút trước trong Thiết bị điện khác
  Thỏa thuận...
 • Cắt gỗ theo yêu cầu là gì?(166)

  Cắt gỗ theo yêu cầu là dịch vụ gia công gỗ cho nhiều xưởng sản xuất bàn ghế và tủ gỗ chủ yếu là cắt tấm ván gỗ làm mặt bàn, mặt ghế, mặt tủ, hông hậu, hộc ngăn kéo và cánh cửa tủ bếp, tủ quần 2 cánh,...
  Thỏa thuận...
 • Ván gỗ ghép phủ veneer Xoan, sồi, tần bì, óc chó giá hạt dẻ.(947)

  Ván gỗ dùng phủ, dán veneer thường dùng là ván gỗ công nghiệp như mdf, ván dán và ván gỗ ghép thanh Veneer Xoan, Sồi, Tần Bì, Óc chó là tấm ván gỗ được bóc, lạng mỏng từ cây gỗ cùng tên 0.3mm - 1mm...
  Vũ Thành Trung7 giờ 2 phút trước trong Gỗ ép
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp xe nâng tay các loại giá rẻ chất lượng tại Xã Hòa Phú & Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp. HCM(75)

  Xe nâng tay 2,5 tấn, xe nâng tay tại tp hcm, bình Dương Hiện tại Đại Việt Phát là nhà phân phối độc quyền thương hiệu máy vệ sinh công nghiệp uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam với nhiều...
  Le Sang7 giờ 7 phút trước trong Xe nâng tay
  Thỏa thuận...
 • Sửa chữa bảo dưỡng cầu trục - cần trục - cổng trục giá rẻ tại Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, ĐN(163)

  CÔNG TY TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN - KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC MIỀN NAM Chuyên về dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cầu trục chuyên nghiệp Cầu trục là một trong các loại thiết bị nâng hạ phổ biến...
  Thỏa thuận...
 • Bảo trì, sửa chữa ,bán phụ tùng xe nâng(326)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật Đại Việt Phát là nhà cung cấp chuyên nghiệp về phụ tùng và dịch vụ bảo trì sửa chữa xe nâng hàng . Với nhiều chủng loại như: 1. Xe nâng động cơ dầu diesel, xăng, gas,...
  Thỏa thuận...
 • Chuyên bảo trì, sửa chữa cầu trục-cần trục tại xã tam an, huyện long thành, đồng nai.(150)

  CÔNG TY TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN - KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC MIỀN NAM Chuyên về dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cầu trục chuyên nghiệp Cầu trục là một trong các loại thiết bị nâng hạ phổ biến trên thị...
  Thỏa thuận...
 • Sơn gia công mặt bàn ghế gỗ cafe theo yêu cầu !(50)

  Mặt bàn ghế gỗ cafe là chi tiết gỗ thông dụng dùng thi công nội thất BÀN GHẾ GỖ quán cafe, trà sữa, nhà hàng khách sạn. Là đơn vị chuyên cung cấp mặt bàn cafe tròn gỗ ghép, mặt bàn gỗ phủ keo bóng,...
  Vũ Thành Trung7 giờ 10 phút trước trong Sơn
  Thỏa thuận...
 • Tôn lợp nhà xưởng nhập khẩu uy tín chất lượng tạo niềm tin(3)

  Tấm lợp sinh thái châu âu giá tốt nhất Tấm lợp nhập khẩu siêu bền màu theo thời gian Hiện công ty đang cần tìm nhà phân phối cấp 1 tại các tỉnh - Sản phẩm tấm lợp sinh thái Corrubit được nhập...
  Kieucong7 giờ 10 phút trước trong Tôn
  Thỏa thuận...
 • HẠT XỐP, HẠT NỞ, HẠT KÍCH, TẤM XỐP, KHỐI XỐP CHỐNG NÓNG, LỌC NƯỚC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI(2.168)

  Hạt EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90C kích nở từ 20 đến 50 lần. Tiếp theo cho vào khuôn (block) gia nhiệt ( 100C) với thời gian thích hợp cho ra sản phẩm Foam EPS còn gọi là mốp xốp...
  75.000
  ₫ / Kg
 • Ngói lợp chống các loại rêu mốc tốt nhất,hãy liên hệ với chúng tôi để thành đại lý cấp 1(6)

  Công ty chúng tôi cần tìm nhà phân phối ngói lợp tại các tỉnh www.ngoibitumphuda.com.vn Ngói lợp nhập khẩu bền màu theo thời gian Ngói lợp tốt nhất cho mọi nhà biệt thự mang phong cách châu âu...
  Kieucong7 giờ 12 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Túi khí xốp hơi ( màng bong bóng) gói hàng hóa xuất khẩu(3.947)

  Túi khí xốp hơi ( màng bong bóng) gói hàng hóa xuất khẩu Xốp hơi với các túi khí căng tròn, mềm mại, bọc ngoài các sản phẩm chống va đập và chầy xước. Sản phẩm được ứng dụng trong công nghiệp...
  Thỏa thuận...
 • Gạch ốp lát quán cafe, trà sữa, nhà hàng, homestay(43)

  Gạch đá vân xám ximang 30x60 giảm giá tại HCM - Kích thước : 30x60cm - Màu sắc : màu xám - Bề mặt : Porcelain mờ mịn - Xuất xứ :CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH Đường 25B, KCN Nhơn Trạch...
  Cty Tnhh Sx Tm Pt...7 giờ 19 phút trước trong Gạch ốp lát
  185.000
 • Cao su Silicone Momentive dạng lỏng LSR2640(2.4215)

  Cao su Silicone Momentive dạng lỏng - LSR2640 Cao su Silicone Momentive dạng lỏng - LSR2640 - 40 Shore A - SonAnh Sản phẩm được đóng thùng 20 kg, tỷ lệ phối trộn theo khối lượng là 1:1 ...
  Công ty TNHH TMTH...7 giờ 20 phút trước trong Cao su công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Gạch đá màu xám ximang 30x60(356)

  Gạch đá màu xám ximang 30x60 Vân gạch màu ximang betong xám, bề mặt vân gỗ xước. Phù hợp cho các công trình biệt thự, home stay, quán cafe, nhà hàng, nhà ở không gian mở,.... - Kích...
  Cty Tnhh Sx Tm Pt...7 giờ 22 phút trước trong Gạch ốp lát
  215.000
 • Tôn lợp nhập khẩu từ châu âu giá tốt nhất cho mọi nhà,cần tìm nhà đại lý tại các tỉnh(4)

  - Sản phẩm tấm lợp sinh thái Corrubit được nhập khẩu từ đất nước Thổ Nhĩ Kì và sản xuất trên dây truyền hiện đại của tập đoàn BTM là một trong những tập đoàn nổi tiếng trên thế giới về các dòng sản...
  Kieucong7 giờ 24 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
Có tổng số 49.984 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 1  2  3  4  5  6  ..    

Sản phẩm nổi bật