2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
Nhận thi công đá mài , đá rửa, thi công sàn, cầu thang, nền nhà tại TPHCM và các tỉnh
Bulong lục giác chìm
Cân Điện Tử Chuyên Dùng Trong Nghành Thủy Sản New Model BPA121, Pin 170 giờ
Đầu cân Laumas W100 chuyên dùng trong đóng bao, trạm trộn,tự động hóa
Vải Bạt chống cháy Thái Lan
52.000 ₫
Cân nông sản salmon quốc hùng
Nhà phân phối chính thức pin năng lượng mặt trời vsun.
8.400 ₫
Xốp cách nhiệt chống nóng sân thượng vách tường XPS
60.000 ₫
Máy băm cỏ, máy băm rau củ quả công suất 1,1kw TK44
2.300.000 ₫
Vải chống cháy, hứng mối hàn
35.000 ₫
Tấm vỉ nhựa thoát nước HOLO HL333-30
15.000 ₫
Thùng đồ nghề 3 ngăn TH01
350.000 ₫
Cần tìm đại lý phân phối máy gặt lúa mini Shineray 0.9 trên toàn quốc
125.000.000 ₫
Giá ngói dic-intraco nhật bản rẻ nhất 2019 -11.700đ/viên
11.200 ₫
Thùng Đồ Nghề 3 Ngăn TH02
300.000 ₫
Chuyên cung cấp xps cách nhiệt sân thượng, vách tường
60.000 ₫

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 10.000 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Encoder tuyệt đối, OCE-EIB1B-1416-W10W-HFG, Posital Fraba VietNam, STC VietNam

  Towa Seiden Vietnam Model: PRL-100ED Rotary paddle type level switch (PRL-100ED-1000~1500) L=1000~1500mm ; Power supply: AC200/220V Flange: JIS5K65A [Aluminum];Paddle size: W-1 (80x80mm, SUS304)...
  Thỏa thuận...
 • Ống cổ trâu gân xanh phi 100, phi 120, phi 150, phi 200, phi 220(5)

  Ống hút bụi gân nhựa ( ống cổ trâu ) D40, D50, D60, D76, D90, D100, D114, D120, D150, D168, D200, D220, D250, D300 có 3 màu: màu trắng, màu xanh lá, màu tím 1 cuộn dài 20m - 30m/cuộn Ống gân...
  Thỏa thuận...
 • Máy hàn miệng túi giá rẻ nhất(8)

  0906.389.234 - Ms. NGUYỆT Máy hàn miệng túi giá rẻ nhất Máy hàn miệng túi là một loại máy dùng nhiệt độ nóng để làm kín miệng túi nhựa, nilon, túi nhôm, thiếc... dùng để đóng gói và bảo quản...
  Ms. Nguyệt6 phút trước trong Máy đóng gói
  Thỏa thuận...
 • Máy đóng đai bán tự động Chali JN-740 giá rẻ nhất(12)

  0906.389.234 -Ms. NGUYỆT Máy đóng đai bán tự động giá rẻ nhất Máy đóng đai bán tự động Chali JN-740 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp chính hãng từ Đài Loan không qua trung gian đảm bảo giá cả...
  Ms. Nguyệt9 phút trước trong Máy đóng đai
  Thỏa thuận...
 • Dịch vụ thông hút bể phốt việt tín Hà Nội(7)

  Hiểu và thông cảm cho sự bất tiện này của người dân khi bồn cầu bị tắc, mọi sinh hoạt bị đảo lộn trong khi đó lại không thể tin tưởng tuyệt đối vào các cơ sở, công ty cung cấp dịch vụ thông tắc bồn...
  150
 • ĐẠI LÝ BÁN SƠN LÓT CHỊU NHIỆT RAINBOW MÀU XÁM 300oC 1507(4)

  ĐẠI LÝ BÁN SƠN LÓT CHỊU NHIỆT RAINBOW MÀU XÁM 300oC 1507 GIÁ RẺ Hãy liên hệ Hotline: 0918.681.136 (Ms.Oanh) để được tư vấn và báo giá tốt nhất !!! Tính năng sơn lót chịu nhiệt Rainbow 1507 ...
  Hợp Thành Phát14 phút trước trong Sơn
  Thỏa thuận...
 • Công ty chuyên bán và cung cấp ngói ra thị trường(32)

  Thành phần, cấu tạo của tấm lợp bitum phủ đá: Sợi thủy tinh kháng kiềm: Gia cố là một phương pháp phổ biến giúp tăng tính cơ học của vật liệu giúp sản phẩm dẻo dai hơn bình thường. Điều này đã được...
  nguyễn minh14 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói sinh thái có độ bền cao nhất(19)

  Lợi ích khi sử dụng Ngói phủ đá: Ngói phủ đá Tiết kiệm tiền: Mặc dù chi phí để lắp đặt Ngói phủ đá có thể nhiều hơn so với 1 số loại vật liệu thông thường. Nhưng xét về lâu dài, thì thờ i gian sử dụng...
  nguyễn minh14 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói nhẹ nhập khẩu châu âu(25)

  Tấm lợp phủ đá chống ồn rất tốt, giảm tiếng ồn đến mức tối đa. Khác với các loại tấm lợp thông thường, nhất là tôn, khi trời mưa thường gây ồn áo, rất khó chịu. Chống ăn mòn, rêu mốc Ngói phủ đá Với...
  nguyễn minh14 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói dán, ngói màu giá tốt(12)

  Nhờ sự nhẹ nhàng của nó, tải trọng của tòa nhà của bạn giảm và an toàn động đất tăng lên. Tải trọng mà các tòa nhà phải chịu trong trận động đất tăng tỷ lệ thuận với trọng lượng của tòa nhà. Do đó,...
  nguyễn minh14 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Ngói bitum, ngói phủ đá, ngói dán(14)

  Một loạt các mô hình và màu sắc sẽ giúp bạn giải phóng những mái nhà trong mơ của bạn. Không giới hạn ở các tùy chọn màu hạn chế, bạn có thể tự do tạo mái nhà trong mơ của mình bằng bất kỳ màu sắc và...
  nguyễn minh14 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói dán mái bitum phủ đá cao cấp nhập khẩu(15)

  Tấm lợp nhựa đường, là một vật liệu lợp dốc, là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi và việc sử dụng nó đang tăng lên từng ngày. Độ dốc mái tối thiểu được đề nghị cho việc áp dụng các tấm lợp là 20%. ...
  nguyễn minh14 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Công ty ngói phủ đá nhập khẩu(9)

  Thành phần, cấu tạo của tấm lợp bitum phủ đá: Sợi thủy tinh kháng kiềm: Gia cố là một phương pháp phổ biến giúp tăng tính cơ học của vật liệu giúp sản phẩm dẻo dai hơn bình thường. Điều này đã được...
  nguyễn minh15 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói phủ đá sinh thái siêu nhẹ(13)

  Ngói phủ đá Tiết kiệm tiền: Mặc dù chi phí để lắp đặt Ngói phủ đá có thể nhiều hơn so với 1 số loại vật liệu thông thường. Nhưng xét về lâu dài, thì thờ i gian sử dụng mái sẽ được lâu hơn. Các chi phí...
  nguyễn minh15 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Tìm mua ngói phủ đá.com(12)

  Mái lợp bitum cũng là một sự lựa chọn rất tuyệt vời cho biệt thự tân cổ điển. Các thiết kế tân cổ điển thường có phần mái ít cầu kì hơn so với phong cách cổ điển. Tuy nhiên cũng thường có phần mái với...
  nguyễn minh15 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tìm mua ngói nhẹ nhất(13)

  Tấm lợp nhựa đường, là một vật liệu lợp dốc, là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi và việc sử dụng nó đang tăng lên từng ngày. Độ dốc mái tối thiểu được đề nghị cho việc áp dụng các tấm lợp là 20%. ...
  nguyễn minh15 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tìm mua vật liệu ngói sinh thái siêu nhẹ(12)

  Ngói bitum phủ đá có thể được ứng dụng rất tốt cho biệt thự nhà ở. Tấm lợp này cũng phù hợp để sử dụng cho nhiều phong cách kiến trúc khác nhau như: cổ điển, tân cổ điển, nhà mái thái,.. Ngoài ra,...
  nguyễn minh15 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Dây thép gai mạ kẽm hình dao hàng luôn sẵn kho giá tốt tại Hà Nội(342)

  Dây thép gai từ lâu đã không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta trong cuộc sống bởi những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Đặc biệt, trong việc giúp người dân chống trộm hay làm hàng rào bảo vệ cho...
  Trần Thị Thủy15 phút trước trong Lưới thép
  190.000
 • Công ty ngói lợp phủ đá chuyên bán buôn(11)

  Ngói dán Ngói phủ đá Ngói bitum Quy trình sản xuất ngói: Hỗn hợp được điều chế bằng bitum chất lượng cao được kiểm soát chất lượng và sau đó được chuyển đến dây chuyền sản xuất. Sử dụng...
  nguyễn minh15 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Dầu Silicone Element14 PDMS 350(1.6452)

  Dầu Silicone Element14 PDMS 350 Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone lỏng Element14 PDMS 350 dùng để chóp chỉ may, đánh chỉ may, bôi trơn chỉ may, tháo khuôn cao su, tháo khuôn...
  Thỏa thuận...
 • Sơn ab có tốt không tại - sao dùng sơn ab(2)

  SƠN AB CÓ TỐT KHÔNG Sơn ab có tốt không: Đó là câu hỏi mà rất nhiều người,bất cứ ai khi chuẩn bị sơn nhà đều phải tìm hiểu. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại sơn vậy khi sơn nhà ta...
  Nguyễn Văn Thu17 phút trước trong Sơn
  1
 • Súng phun sơn áp lực cao Anest Iwata AZ3 HTE2 15(6)

  Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ - Showroom Vimet : H64-65 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM Hotline : 097674 2255, 09232 00096 (Ms.Thơm) zalo 097674 2255 ...
  Nguyễn Thị Thơm18 phút trước trong Máy phun sơn
  3.500.000
 • Quạt sấy nóng công nghiệp 3kw, 9kw sẵn hàng, giá hấp dẫn!(431)

  CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM Web: dienmaydtg.vn Mail: dienmaydtg@gmail.com Liên hệ hotline 0982.522.311 – 04.6253.8891 để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất Máy...
  4.000.000
 • Ống hút bụi gân nhựa ống hút buị lõi thép phi 90 màu trắng(82)

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UY VŨ Địa chỉ 1 : số 5- ngõ 1333 giải phóng – Hoàng Mai – Hà Nội http://vattuuyvu.com/ Liên hệ : Ms Hảo 0985 036 499 – 0915 587 199 ...
  Thỏa thuận...
 • Bán cây giống cau, cây giống cau lùn, cây giống cau tứ quý, giống cây cau, cau(1.276)

  Ở nhiều gia đình, ngày tết, ngày giỗ vẫn phải có trầu cau trên mâm cúng. Họ muốn gửi lên cho tổ tiên và các bậc tiền bối lòng thành kính của mình. Có 2 giống cau đang được trồng phổ biến hiện nay là...
  20.000
  ₫ / cây
 • Giống cây chanh dây, giống cây chanh leo việt nam và chanh đài loan chất lượng(893)

  Cây chanh dây hay còn gọi là cây chanh leo, cây lạc tiên, cây mác mác là dạng cây thân leo, đa niên, nửa gỗ, dễ trồng, phát triển mạnh và không cần chăm bón quá nhiều. Thân cây tròn, lá mọc xen, viền...
  20.000
  ₫ / cây
 • Lưới thép hàn D3 ô 50 x 50 mạ kẽm hàng luôn sẵn kho(91)

  Lưới thép hàn được gia công bằng công nghệ hàn chập bằng máy hàn chuyên dụng. Đặc tính vật lý của sắt, sản phẩm có các ưu điểm như: - Dẻo dai – dễ tạo hình, phù hợp với các dạng công trình kiến...
  Trần Thị Thủy21 phút trước trong Lưới thép
  Thỏa thuận...
 • Đại lý keo Loctite bảo trì bảo dưỡng tại Bình Dương(4)

  Công ty Sago đại lý chuyên cung cấp keo Loctite dùng trong bảo trì bảo dưỡng tại Bình Dương với các mặt hàng sau: 1. Keo khóa ren - Loctite 243 50ML (dùng cho bulong: M6~M20) - Loctite 222...
  Thỏa thuận...
 • Chiết khấu hấp dẫn dành cho gạch ốp tường của Đồng Tâm(4)

  Chiết khấu hấp dẫn dành cho gạch ốp tường của Đồng Tâm Ưu điểm nổi bật của gạch là bề mặt gợn sóng nhẹ bắt mắc và màu sắc vô cùng sang trọng đảm bảo mang đến cho ngôi nhà và công trình của bạn một...
  124.000
  ₫ / mét vuông
 • Máy cắt sắt cầm tay công nghệ mới giá khuyến mại cực hấp dẫn!!!(55)

  Máy cắt sắt cầm tay thủy lực công nghệ mới - 0983.662.162
  Hoài Anh23 phút trước trong Máy cắt sắt
  Thỏa thuận...
 • SIÊU KHUYẾN MÃI MUA MÁY GẶT MINI TẶNG MÁY XỚI ĐẤT MINU(5)

  Siêu khuyến mãi. Nhân dịp mở rộng quy mô # Machitech mở Chương trình siêu khuyến mãi đặc biệt nhằm tri ân khách hàng, bà con nông dân đã luôn ủng hộ và tin tưởng Machitech trong những năm qua. ...
  Kim Nga Dao25 phút trước trong Máy gặt
  78.000.000
  ₫ / chiếc
 • Cửa nhựa đài loan cho phòng ngủ, nhà vệ sinh(4)

  Có phải bạn đang tìm cửa nhựa đài loan tốt để lắp đặt cho phòng ngủ và nhà vệ sinh trong nhà bạn? Đến vơi Info, nhà cung cấp các dòng cửa nhựa đài loan không những tốt mà còn đẹp để đáp ứng trọn vẹn...
  Dương Thị Thu Uyên25 phút trước trong Cửa nhựa
  1.750.000
  ₫ / bộ
 • Máy xạ lúa 6 trống kéo tay(2)

  MÁY XẠ LÚA 6 TRỐNG KÉO TAY – HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAOMÁY XẠ LÚA 6 TRỐNG KÉO TAY – HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAOLIÊN HỆ 0966 727 261 (Liên hệ để để được hỗ trợ phí vận chuyển) Máy sạ...
  Trần Thị Thu Hương28 phút trước trong Máy cấy
  1.650.000
 • Lưới thép hàn đổ bê tông ,làm hàng rào giá tốt liên hệ(178)

  Thay thế lưới thép buộc tay bằng lưới thép hàn đã giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí thi công và nâng cao chất lượng công trình. - Ứng dụng của lưới thép hàn Sàn nhà cao tầng , sàn nhà...
  Trần Thị Thủy29 phút trước trong Lưới thép
  17.000
 • Máy hút chân không hai buồng QF500(4)

  Máy hút chân không DZ500 2 buồng là máy đóng gói được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, chế biến đồ khô, linh kiện điện tử, thiết bị điện, tài liệu, dụng cụ và các sản phẩm khác, mà cần đóng...
  28.000.000
  ₫ / chiếc
 • Cung cấp dây thép gai hình dao chống trộm, bảo vệ biệt thự(292)

  Dây thép gai hình dao, vòng cố định, dễ lắp đặt Quy cách đóng gói: Đường kính: 35cm, 45cm, 65cm, 100cm Nặng 5kg, 10kg/cuộn - Thẩm mỹ : Cao, sáng đẹp nhưng độ sát thương cực lớn nhờ các...
  Trần Thị Thủy30 phút trước trong Dây thép
  30.000
 • Đại lý Cân điện tử chống nước CAS SW 1WR 5 (5kg/0,5g), chính hãng rẻ nhất thị trường(4)

  Siêu Thị Điện Máy Toàn Cầu ----------- ĐT: 0987 667 577 / 0938 385 333 Gía cả luôn rất TỐT – Chất lượng sản phẩm luôn TỐT Kĩ thuật TỐT – Bảo hành cực TỐT Chăm sóc hậu mãi...
  4.500.000
  ₫ / chiếc
 • Bán vitamin h ( biotin 2%) hàng đức hãng kaesler giá rẻ nhất(3.242)

  Tên sản phẩm: Cuxavit® Biotin 2% Công dụng: Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi Thành phần: Vitamin H 2% Đặc điểm: Dạng hạt, màu trắng ngà, không tan trong nước Đóng gói: 25kg/bao giấy 3...
  Nam Nguyễn32 phút trước trong Thức ăn chăn nuôi
  Thỏa thuận...
 • Bán, sửa chữa và cho thuê máy uốn sắt 32 TOYO - Nhật(40)

  Bán, sửa chữa và cho thuê máy uốn sắt 32 TOYO - Nhật Máy uốn sắt TOYO 32 Xuất xứ: Nhật Bản Thép uốn 6-32 mm ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3HP/380V Hàng nhập khẩu mới 100% Công ty TNHH Máy và Thiết bị...
  Thỏa thuận...
 • Bán hoá chât Oxit nhôm Al2O3 hàng Việt Nam(3881)

  Ngoại Quan: Dạng bột hoặc hạt màu trắng - Công Thức: Al2O3 99.6 - 99.7% - Quy cách: 25kg/bao - Xuất xứ: Việt Nam, Nhật Bản + Ứng dụng : -Nhôm oxit dùng làm nguyên liệu cho ngành...
  Nam Nguyễn32 phút trước trong Hóa chất xây dựng
  Thỏa thuận...
Có tổng số 10.000 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 1  2  3  4  5  6  ..    

Sản phẩm nổi bật