Xin hướng dẫn viết chương trình soạn thảo văn bản bãng VB 6.0, sử dụng richtext box và toolbar, trên toolbar có 2 nút nhấn Undo và Redo?

le thi tam
le thi tam
Trả lời 12 năm trước
Nếu lập trình bằng VB 6.0 thì bạn có thể dùng điều khiển ActiveX tên là RichTextBox để soạn thảo văn bản có định dạng, tuy nhiên giao tiếp lập trình của ActiveX này chưa đủ mạnh, nó không cung cấp trực tiếp các tác vụ Undo, Redo và nhiều tác vụ soạn thảo phổ dụng khác. Để khắc phục yếu điểm này, trong môi trường .Net, Microsoft cung cấp 1 class mới cũng có tên là RichTextBox, class mới này có giao tiếp sử dụng rất mạnh, nó cung cấp sẵn các tác vụ Undo, Redo, Paste, Cut, Copy..., nhờ đó việc xây dựng ứng dụng soạn thảo văn bản rất nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể dùng class RichTextBox với bất kỳ ngôn ngữ nào trong môi trường .Net (C#, J#, VB .Net) để viết ứng dụng soạn thảo văn bản.