Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợ
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP ?

Nguyen Minh Hang28/05/2008 - 08:38

Lượt xem 430
Mình muốn kiểm tra xem trên máy tính của mình có bao nhiêu User (người dùng) và xem thông tin của các User này hay không ?
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

vu manh tuan

28/05/2008 - 08:39
Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tiện ích Computer

Management

Hãy mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đọan code này vào .

Lưu lại tập tin này , đặt tên cho nó là userinfo.vbs và tiến hành “chạy” nó .

On Error Resume Next

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48)

For Each objItem in colItems

Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType

Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption

Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description

Wscript.Echo "Disabled:...
Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tiện ích Computer

Management

Hãy mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đọan code này vào .

Lưu lại tập tin này , đặt tên cho nó là userinfo.vbs và tiến hành “chạy” nó .

On Error Resume Next

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48)

For Each objItem in colItems

Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType

Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption

Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description

Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled

Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain

Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName

Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate

Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout

Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name

Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable

Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires

Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired

Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID

Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType

Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status

Next
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn