Các đối tượng của hạch toán kế toán là gì?

cuncon87
cuncon87
Trả lời 13 năm trước
Đối tượng của hạch toán kế toán thì có mấy cái như thế này: - tài sản - nguồn hình thành nên tài sản - sự vận động của tài sản - các quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tài sản của DN.