Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỏi đápHỗ trợThêm
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Bộ điều khiển nhiệt độ Dixell XR30CX (63)

1.400.000 đ

Nếu tin rao có nhiều sản phẩm,giá sẽ tùy thuộc vào SP cụ thể

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin.
 • Mã số : 15552624
 • Địa điểm : Toàn quốc
 • Hình thức : Cần bán
 • Tình trạng : Hàng mới 100%
 • Hết hạn : 12/04/2019 - 23:59
 • Địa chỉ : 299/26D Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Gian hàng đăng : mtnk
Xem tin rao của Võ Quang Minh
Chat ngay
0905 3 *****
Gửi Email
Báo tin không hợp lệ

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ (0)

Chưa có người dùng nào đánh giá tin rao vặt này.Hãy là người đầu tiên đánh giá tin rao vặt này.Click để đánh giá

1.CAÛNH BAÙO CHUNG

1.1 VUI LOØNG ÑOÏC NHÖÕNG HÖÔÙNG DAÃN SAU TRÖÔÙC KHI SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU

 • Taøi lieäu höôùng daãn naøy laø moät phaàn cuûa thieát bò vaø seõ ñöôïc giöõ keøm theo thieát bò ñeå deã daøng tham khaûo.
 • Thieát bò naøy khoâng ñöôïc söû duïng cho nhöõng muïc ñích khaùc, ngoaïi tröø nhöõng muïc ñích ñöôïc moâ taû döôùi ñaây.
 • Kieåm tra caùc giôùi haïn aùp duïng tröôùc khi vaän haønh thieát bò.

1.2 CAÙC BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ AN TOAØN THIEÁT BÒ

 • Kieåm tra ñieän aùp cung caáp tröôùc khi laép ñaët thieát bò.
 • Khoâng ñaët thieát bò ôû nhöõng nôi aåm öôùt; chæ söû duïng thieát bò trong caùc giôùi haïn laøm vieäc cho pheùp; traùnh vieäc thay ñoåi nhieät ñoä ñoät ngoät keát hôïp vôùi ñoä aåm khoâng khí cao ñeå khoâng ngöng tuï.
 • Caûnh baùo: ngaét taát caû caùc keát noái ñieän tröôùc khi coù baát kyø hình thöùc baûo trì naøo.
 • Khoâng ñöôïc môû thieát bò.
 • Laép ñaàu doø ôû nôi coù theå haïn cheá toái ña söï tieáp xuùc giöõa noù vôùi coâng nhaân vaø haøng hoaù.
 • Trong tröôøng hôïp thieát bò hoûng hoùc hoaëc loãi vaän haønh, vui loøng gôûi laïi thieát bò cho nhaø phaân phoái keøm theo nhöõng moâ taû chi tieát veà tình traïng loãi cuûa thieát bò.
 • Löu yù doøng ñieän lôùn nhaát qua moãi tieáp ñieåm.
 • Ñaûm baûo raèng daây daãn ñaàu doø, taûi vaø nguoàn cung caáp phaûi ñöôïc phaân bieät vaø ñaët xa nhau, khoâng ñöôïc ñaët ngang nhau hoaëc vaét cheùo nhau.

Trong tröôøng hôïp söû duïng trong moâi tröôøng coâng nghieäp, coù theå söû duïng caùc boä loïc (nhö boä FT1) maéc song song vôùi caùc taûi caûm. 

 1. MOÂ TAÛ CHUNG

Thieát bò XR30CX, kích thöôùc 32 x 74 mm, laø moät boä vi ñieàu khieån, ñöôïc duøng cho caùc cuïm maùy laøm laïnh ôû nhieät ñoä trung bình hoaëc aâm saâu. Noù coù ba tieáp ñieåm ngoõ ra ñeå ñieàu khieån maùy neùn, quaït vaø xaû ñaù (baèng ñieän trôû hoaëc gas noùng). Coù hai ñaàu doø NTC-PTC ngoõ vaøo, moät duøng cho vieäc ñieàu khieån nhieät ñoä phoøng, moät ñöôïc ñaët ôû ngay daøn laïnh ñeå ñieàu khieån nhieät ñoä keát thuùc xaû ñaù vaø quaït,ngoõ vaøo thöù 3,tuøy choïn,keát noái vôùi thieát bò HOTKEY ñeå chuyeån tín hieäu caûnh baùo nhieät ñoähoaëc hieån thò nhieät ñoä.

Ngoõ ra HOTKEY cho pheùp keát noái caùc thieát bò,nhö laø module XJ485-CX,vôùi daây maïng ModBUS töông thích, nhö caùc thieát bò hieån thò dixell hoï X-WEB.Vaø cho pheùp laäp trình boä ñieàu khieån töø baøn phím laäp trình HOTKEY.

Thieát bò coù theå ñöôïc ñònh toaøn boä caáu hình thoâng qua caùc thoâng soá ñaëc bieät ñöôïc laäp trình deã daøng baèng baøn phím.

 1. ÑIEÀU KHIEÅN TAÛI

3.1 MAÙY NEÙN

 

Giaù trò Hy laø ñoä cheânh leäch döông so vôùi nhieät ñoä ñaët. Neáu nhieät ñoä taêng ñeán giaù trò nhieät ñoä ñaët coäng vôùi Hy thì maùy neùn seõ khôûi ñoäng, maùy neùn seõ taét khi nhieät ñoä ñaït giaù trò ñaët.

Trong tröôøng hôïp loãi ñaàu doø nhieät ñoä phoøng, vieäc chaïy vaø ngöøng maùy neùn seõ ñöôïc ñònh thôøi bôûi hai thoâng soá “Con” vaø “COF”.

3.2 XAÛ ÑAÙ   

Vieäc xaû ñaù ñöôïc thöïc hieän baèng caùch ngöøng maùy neùn. Thoâng soá “IdF” ñieàu khieån khoaûng thôøi gian giöõa caùc laàn xaû ñaù, coøn thôøi gian xaû ñaù ñöôïc ñieàu khieån bôûi thoâng soá “MdF”.

 1. CAÙC LEÄNH BAØN PHÍM

 

 

SET         hieån thò nhieät ñoä ñaët; trong cheá ñoä laäp trình phím naøy cho pheùp choïn löïa moät thoâng soá hoaëc xaùc nhaän moät thao taùc caøi ñaët.

          (DEF) baét ñaàu xaû ñaù baèng tay.

 • phím naøy duøng ñeå xem nhieät ñoä löu tröõ lôùn nhaát; trong cheá ñoä laäp trình noù cho pheùp choïn löïa caùc thoâng soá hoaëc taêng giaù trò hieån thò.
 • phím naøy duøng ñeå xem nhieät ñoä löu tröõ nhoû nhaát; trong cheá ñoä laäp trình noù cho pheùp choïn löïa caùc thoâng soá hoaëc giaûm giaù trò hieån thò.

          Taét thieát bò,neáu onF=oFF

           Coâng taét ñeøn,neáu oA1 = Lig.

CAÙC PHÍM KEÁT HÔÏP

     khoùa vaø môû khoùa baøn phím. 

   vaøo cheá ñoä laäp trình.

   trôû veà cheá ñoä hieån thò nhieät ñoä phoøng.

4.1 YÙ NGHÓA CUÛA CAÙC LED HIEÅN THÒ

Chöùc naêng cuûa moãi LED ñöôïc moâ taû trong baûng sau:

 

Led

Traïng thaùi

Chöùc naêng

 

Saùng

Cho pheùp maùy neùn ñang hoaït ñoäng

 

Nhaáp nhaùy

-Thôøi gian trì hoaõn baûo veä.

 

Saùng

Cho pheùp xaû ñaù

 

Saùng

Coù moät caûnh baùo ñang xaûy ra

 

Saùng

Chu kyø laøm laïnh lieân tuïc ñang chaïy

 

Saùng

Cho pheùp tieát kieäm naêng löôïng

 

Saùng

Môû ñeøn

AUX

Saùng

Rô le phuï ñang laøm vieäc.

oC/oF

Saùng

Ñôn vò ño

oC/oF

Nhaáp nhaùy

Cheá ñoä laäp trình

5 NHIEÄT ÑOÄ LÔÙN NHAÁT VAØ NHOÛ NHAÁT

5.1 XEM NHIEÄT ÑOÄ NHOÛ NHAÁT

 1. Nhaán vaø thaû phím Ú.
 2. Thoâng ñieäp “Lo” seõ hieån thò, sau ñoù laø nhieät ñoä nhoû nhaát.
 3. Nhaán phím Ú laàn nöõa hoaëc chôø 5 giaây seõ trôû veà cheá ñoä hieån thò bình thöôøng.

5.2 XEM NHIEÄT ÑOÄ LÔÙN NHAÁT

 1. Nhaán vaø thaû phím Ù.
 2. Thoâng ñieäp “Hi” seõ hieån thò, sau ñoù laø nhieät ñoä lôùn nhaát.
 3. Nhaán phím Ù laàn nöõa hoaëc chôø 5 giaây seõ trôû veà cheá ñoä hieån thò bình thöôøng.

5.3 XOÙA GIAÙ TRÒ NHIEÄT ÑOÄ LÔÙN NHAÁT VAØ NHOÛ NHAÁT

 1. Trong khi giaù trò nhieät ñoä lôùn nhaát hoaëc nhoû nhaát ñang hieån thò, nhaán phím SET khoaûng 3 giaây. (Thoâng ñieäp “rSt” seõ hieån thò).
 2. Thoâng ñieäp “rSt” seõ nhaáp nhaùy ñeå xaùc nhaän vieäc xoùa vaø sau ñoù thieát bò seõ trôû veà cheá ñoä hieån thò bình thöôøng.

6 CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHÍNH

6.1 XEM NHIEÄT ÑOÄ ÑAËT

 1. Nhaán vaø thaû phím SET: nhieät ñoä ñaët seõ hieån thò.
 2. Nhaán vaø thaû phím SET laàn nöõa hoaëc chôø 5 giaây seõ hieån thò trôû laïi giaù trò  nhieät ñoä ñaàu doø.

6.2 THAY ÑOÅI GIAÙ TRÒ NHIEÄT ÑOÄ ÑAËT

 1. Nhaán phím SET khoaûng 2 giaây ñeå thay ñoåi nhieät ñoä ñaët.
 2. Giaù trò nhieät ñoä ñaët seõ hieån thò vaø LED nhaáp nhaùy.
 3. Duøng phím Ù vaø Ú trong 10 giaây ñeå thay ñoåi giaù trò nhieät ñoä ñaët. 
 4. Ñeå nhaäp vaøo giaù trò môùi, nhaán phím SET laàn nöõa hoaëc ñôïi trong 15 giaây.

6.3 XAÛ ÑAÙ BAÈNG TAY      

    Nhaán phím DEF khoaûng 2 giaây, chu trình xaû ñaù baèng tay seõ baét ñaàu.

6.4 THAY ÑOÅI GIAÙ TRÒ CAÙC THOÂNG SOÁ

Ñeå thay ñoåi giaù trò thoâng soá vaän haønh, caàn thöïc hieän theo caùc böôùc sau:

 1. Nhaán phím SET vaø Ú khoaûng 3 giaây ñeå vaøo cheá ñoä laäp trình (LED vaø nhaáp nhaùy).
 2. Choïn thoâng soá caàn thieát.
 3. Nhaán phím SET ñeå hieån thò giaù trò cuûa thoâng soá ñoù (chæ LED nhaáp nhaùy).
 4. Nhaán phím Ù hoaëc Ú ñeå thay ñoåi giaù trò thoâng soá.
 5. Nhaán phím SET ñeå löu giaù trò môùi vaøo boä nhôù vaø chuyeån sang thoâng soá khaùc.
 • Ñeå thoaùt khoûi cheá ñoä laäp trình, nhaán phím SET + Ù hoaëc chôø 15 giaây maø khoâng nhaán phím naøo caû.
 • Löu yù: giaù trò ñaët cuõng coù theå ñöôïc löu tröõ khi ñaõ quaù thôøi gian chôø ñôïi trong cheá ñoä laäp trình.

6.5 MENU AÅN

Menu aån bao goàm taát caû caùc thoâng soá cuûa thieát bò

6.5.1 VAØO MENU AÅN

 1. Nhaán vaø giöõ cuøng luùc caùc phím SET vaø Ú ít nhaát 3 giaây ñeå vaøo cheá ñoä laäp trình (khi ñoù, 2 Led vaø cuøng nhaáp nhaùy).
 
 
 • Khi moät thoâng soá hieån thò phaûi thaû tay roài nhaán vaø giöõ hai phím SET + Ú khoaûng 7 giaây, nhaõn Pr2 seõ hieån thò vaø sau ñoù laø thoâng soá Luùc naøy ñaõ vaøo menu  aån.
 1. Choïn thoâng soá caàn thieát.
 2. Nhaán phím SET ñeå hieån thò giaù trò thoâng soá (chæ coøn Led nhaáp nhaùy).
 3. Nhaán phím Ù  hoaëc Ú  ñeå thay ñoåi giaù trò thoâng soá.
 4. Nhaán phím SET ñeå löu giaù trò môùi vaøo boä nhôù vaø chuyeån sang thoâng soá tieáp theo.

Thoaùt khoûi cheá ñoä laäp trình: nhaán cuøng luùc caùc phím SET + Ù, hoaëc chôø 15 giaây maø khoâng nhaán phím naøo caû.

Löu yù: giaù trò ñaët ñöôïc löu ngay caû khi ta thoaùt khoûi cheá ñoä laäp trình baèng caùch chôø ít nhaát laø 15 giaây.

6.5.2 DI CHUYEÅN MOÄT THOÂNG SOÁ TÖØ MENU AÅN SANG CHÖÔNG TRÌNH PR1 VAØ NGÖÔÏC LAÏI

Moãi thoâng soá trong menu aån coù theå ñöôïc di chuyeån sang caáp Pr1 baèng caùch nhaán phím SET +  Ú.

Khi moät thoâng soá cuûa menu aån coù maët trong caáp Pr1 thì Led thaäp phaân seõ saùng.

6.6 KHOÙA BAØN PHÍM

Muoán khoùa baøn phím thì laøm nhö sau:

 1. Nhaán vaø giöõ cuøng luùc hai phím Ú  vaø Ù   ít nhaát 3 giaây.
 2. Thoâng ñieäp “POF” seõ xuaát hieän treân maøn hình; vaø baøn phím ñöôïc khoùa laïi. Luùc naøy, chæ coù theå xem ñöôïc giaù trò ñaët, giaù trò lôùn nhaát hoaëc nhoû nhaát ñöôïc löu tröõ cuûa nhieät ñoä.
 3. Thoâng ñieäp “POF” cuõng hieän leân maøn hình khi nhaán vaø giöõ moät phím baát kyø ít nhaát 3 giaây.

6.7 CAÙCH MÔÛ KHOÙA BAØN PHÍM

Muoán môû khoùa baøn phím thì nhaán vaø giöõ cuøng luùc hai phím  Ù        vaø Ú   ít nhaát 3 giaây.

6.8 CHU TRÌNH LAØM LAÏNH LIEÂN TUÏC

Khi khoâng xaû ñaù, chu trình laøm laïnh lieân tuïc coù theå ñöôïc kích hoaïtbaèng caùch nhaán phím Ù  khoaûng 3 giaây. Maùy neùn seõ chaïy lieân tuïc trong khoaûng thôøi gian ñöôïc caøi ñaët trong thoâng soá “CCt”. Coù theå keát thuùc chu trình laøm laïnh nhanh tröôùc thôøi haïn baèng caùch nhaán phím  Ù khoaûng 3 giaây.

6.9 CHÖÙC NAÊNG ON/OFF

 • Vôùi onF = oFF,nhaán phím ON/OFF,taét thieát bò “OFF” hieån thò.Caáu hình naøy söï ñieàu khieån maát taùc duïng.Ñeå môû thieát bò nhaán laïi phím ON/OFF

Chuù yù: Caùc phuï taûi keá noái vôùi tieáp ñieåm thöôøng ñoùng cuûa rô le phaûi luoân ôû traïng thaùi khoâng aùp,ngay caû thieát bò ñang ôû traïng thaùi chôø.

 1. CAÙC THOÂNG SOÁ

CAÙC THOÂNG SOÁ ÑIEÀU KHIEÅN

Hy           ñoä cheânh leäch (0,1 ¸ 25,50C) laø ñoä cheânh leäch nhieät ñoä. Maùy neùn hoaït ñoäng taïi giaù trò nhieät ñoä ñaët coäng vôùi Hy. Maùy neùn seõ taét khi ñaït ñöôïc nhieät ñoä ñaët.

LS            nhieät ñoä ñaët nhoû nhaát: (-500C ¸ SET) caøi ñaët giaù trò nhoû nhaát cho nhieät ñoä ñaët.

US           nhieät ñoä ñaët lôùn nhaát: (SET ¸ 1500C) caøi ñaët giaù trò lôùn nhaát cho nhieät ñoä ñaët.

Ot            ñoä leäch ñaàu doø nhieät ñoä phoøng: (-12 ¸ 120C) cho pheùp hieäu chænh ñoä leäch cuûa ñaàu doø nhieät ñoä phoøng.

P3P         hieän dieän ñaàu doø thöù 3(P3)-neáu coù söï löïa choïn naøy:n =not present,chaân soá 9 taùc ñoäng nhö ngoõ vaøo digital;

               y= present, chaân soá 9 hoaït ñoäng nhö ñaàu doø thöù 3.

O3           ñoä leäch nhieät ñoä ñaàu doø thöù 3(P3)- neáu coù söï löïa choïn naøy: (-12 ¸ 120C) cho pheùp hieäu chænh ñoä leäch cuûa ñaàu doø nhieät ñoä thöù 3

P4P         söï hieän dieän ñaàu doø thöù 4:( n=not present,y=present)

O4           ñoä leäch ñaàu doø thöù 4: (-12 ¸ 120C) cho pheùp hieäu chænh ñoä leäch cuûa ñaàu doø nhieät ñoä thöù 4

OdS         trì hoaõn ngoõ ra khi khôûi ñoäng: (0 ¸ 250 phuùt) cho pheùp caøi ñaët khoaûng thôøi gian trì hoaõn keå töø khi caáp nguoàn cho thieát bò ñieàu khieån cho ñeán khi taùc ñoäng tieáp ñieåm ngoõ ra.

AC           thôøi gian trì hoaõn baûo veä: (0 ¸ 50 phuùt) laø khoaûng thôøi gian ngaén nhaát giöõa laàn maùy neùn ngöøng vaø laàn khôûi ñoäng laïi sau ñoù.

CCt         thôøi gian maùy chaïy khi laøm laïnh lieân tuïc: (0 ¸ 24 giôø; ñoä phaân giaûi 10 phuùt) cho pheùp caøi ñaët thôøi gian maùy chaïy lieân tuïc. Maùy neùn seõ chaïy trong khoaûng thôøi gian caøi ñaët trong thoâng soá CCt. Ñieàu naøy coù theå xaûy ra khi kho chöùa ñaày saûn phaåm môùi

CCS         Nhieät ñoä ñaët vôùi chu kyø lieân tuïc:. (-50 ¸ 1500C) caøi nhieät ñoä ñaët ñöôïc söû duïng trong suoát chu kyø lieân tuïc

Con         thôøi gian maùy neùn chaïy khi loãi ñaàu doø: (0 ¸ 250 phuùt) cho pheùp caøi ñaët khoaûng thôøi gian maùy neùn chaïy khi xaûy ra loãi ñaàu doø. Con = 0: maùy luoân taét.

COF        thôøi gian maùy neùn taét khi loãi ñaàu doø: (0 ¸ 250 phuùt) cho pheùp caøi ñaët khoaûng thôøi gian maùy neùn taét khi xaûy ra loãi ñaàu doø. CoF = 0: maùy luoân chaïy.

CH          cheá ñoä hoaït ñoäng: CL = laïnh; Ht = noùng.

THOÂNG SOÁ HIEÅN THÒ

CF           ñôn vò ño nhieät ñoä: 0C = ñoä C; 0F = ñoä F.

Caûnh baùo: khi thay ñoåi ñôn vò ño nhieät ñoä, neân kieåm tra laïi giaù trò ñieåm ñaët vaø caùc thoâng soá Hy, LS, US, Ot, ALU vaø ALL.

rES          ñoä phaân giaûi nhieät ñoä (0C): (in = 10C; dE = 0,10C) cho pheùp xem giaù trò nhieät ñoä ôû daïng soá nguyeân (in) hoaëc soá thaäp phaân (dE).

dLy          trì hoaõn hieån thò:(0÷20m,risul.10s)khi nhieät ñoä taêng,vieäc hieån thò döôïc caäp nhaät thoâng soá 10C /10F sau thôøi gian naøy.

THOÂNG SOÁ XAÛ ÑAÙ

tdF           loaïi xaû ñaù: EL = xaû ñaù baèng ñieän trôû; in = xaû ñaù baèng gas noùng.

dtE          nhieät ñoä keát thuùc xaû ñaù: (-50 ¸ 500C) (Chæ ñöôïc pheùp khi EdF =Pb) caøi ñaët nhieät ñoä ño ñöôïc bôûi ñaàu doø daøn laïnh, nhieät ñoä keát thuùc quaù trình xaû ñaù.

IdF           thôøi gian giöõa caùc laàn xaû ñaù: (1 ¸ 120 giôø) quyeát ñònh khoaûng thôøi gian giöõa hai thôøi ñieåm baét ñaàu cuûa hai chu trình xaû ñaù lieân tieáp nhau.

MdF         thôøi gian xaû ñaù: (0 ¸ 255 phuùt) khi P2P = n, (khoâng söû duïng ñaàu doø daøn laïnh: xaû ñaù bôûi thôøi gian) caøi ñaët khoaûng thôøi gian xaû ñaù, khi P2P = y (xaû ñaù baèng nhieät ñoä) caøi ñaët thôøi gian lôùn nhaát cuûa chu trình xaû ñaù).

dFd          hieån thò nhieät ñoä trong khi xaû ñaù: rt = nhieät ñoä thöïc,It = nhieät ñoä luùc baét ñaâu xaû ñaù.,SEt = ñieåm ñaët,dEF = nhaõn dEF.

dAd         trì hoaõn hieån thò sau khi xaû ñaù: (0 ¸ 255 phuùt) caøi ñaët khoaûng thôøi gian trì hoaõn lôùn nhaát keå töø khi keát thuùc xaû ñaù cho ñeán khi hieån thò kaïi nhieät ñoä phoøng.

CAÙC THOÂNG SOÁ CAÛNH BAÙO

ALC         caáu hình caûnh baùo nhieät ñoä: (Ab, rE)

Ab = nhieät ñoä tuyeät ñoái: caùc giaù trò caûnh baùo laø ALL vaø ALU.

RE = nhieät ñoä töông ñoái: caùc giaù trò caûnh baùo laø SET + LU vaø SET – ALL.

ALU         caûnh baùo nhieät ñoä cao: (SET ¸ 1100C). Tín hieäu caûnh baùo seõ phaùt ra sau khoaûng thôøi gian trì hoaõn “Ald”.

ALL         caûnh baùo nhieät ñoä thaáp:(-500C ¸ SET).Tín hieäu caûnh baùo seõ phaùt ra sau khoaûng thôøi gian trì hoaõn “Ald”.

AFH        Cheânh leäch caûnh baùo nhieät ñoä/khôûi ñoäng quaït: (-0.1 ¸ 25.50C)

Ald          trì hoaõn caûnh baùo nhieät ñoä: (0 ¸ 255 phuùt) laø khoaûng thôøi gian keå töø khi phaùt hieän traïng thaùi caûnh baùo nhieät ñoä cho ñeán khi thieát bò phaùt ra tín hieäu caûnh baùo.

dAO         trì hoaõn caûnh baùo nhieät ñoä khi khôûi ñoäng: (0 ¸ 23 giôø 50 phuùt) laø khoaûng thôøi gian keå töø khi phaùt hieän traïng thaùi caûnh baùo nhieät ñoä khi khôûi ñoäng cho ñeán khi thieát bò phaùt ra tín hieäu caûnh baùo.

CAÛNH BAÙO NHIEÄT ÑOÄ BÌNH NGÖNG(Ñöôïc kieåm soaùt bôûi ñaàu doø thöù tö)

AP2         choïn ñaàu doø caûnh baùo nhieät ñoä bình ngöng: nP=khoâng ñaàu doø;P1= ñaàu doø nhieät ñoä phoøng;P2= ñaàu doø daøn laïnh;P3= ñaàu doø caáu hình;P4= ñaàu doø treân boä hotkey.

AL2         caûnh baùo nhieät ñoä thaáp cuûa bình ngöng: (-55 ¸ 1500C)khi phaùt hieän tín hieäu caûnh baùo nhieät ñoä thaáp cuûa bình ngöng thì caûnh baùo AL2 hieån thò,coù theå sau khoaõng thôøi gian trì hoaõn Ad2.

Au2         caûnh baùo nhieät ñoä cao cuûa bình ngöng: (-55 ¸ 1500C) khi phaùt hieän tín hieäu caûnh baùo nhieät ñoä cao cuûa bình ngöng thì caûnh baùo HA2 hieån thò,coù theå sau khoaõng thôøi gian trì hoaõn Ad2.

AH2        cheânh leäch caûnh baùo nhieät ñoä bình ngöng: (-0.1 ¸ 25.50C

Ad2         trì hoaõn caûnh baùo nhieät ñoä bình ngöng:(0¸255phuùt) laø khoaõng thôøi gian  baét ñaàu phaùt hieän tín hieäu caûnh baùo cho ñeán khi hieån thò caûnh baùo.

dA2         Caûnh baùo nhieät ñoä bình ngöng khoâng aûnh höôûng luùc khôûi ñoäng: (0phuùt¸23.5giôø)

bLL         Ngöøng maùy neùn khi caûnh baùo nhieät ñoä thaáp cuûa bình ngöng:n=no:maùy neùn vaãn ñang laøm vieäc,Y=yes, maùy neùn ñaõ ngöøng nhöng vaãn coøn ín hieäu caûnh baùo,vieäc ñieàu khieån khôûi ñoäng laïi sau thôøi gian trì hoaõn AC nhoû nhaát.

AC2         Ngöøng maùy neùn khi caûnh baùo nhieät ñoä cao cuûa bình ngöng: n=no:maùy neùn vaãn ñang laøm vieäc,Y=yes, maùy neùn ñaõ ngöøng nhöng vaãn coøn ín hieäu caûnh baùo,vieäc ñieàu khieån khôûi ñoäng laïi sau thôøi gian trì hoaõn AC nhoû nhaát.

RÔ LE THÖÙ HAI

tbA         

oA1         caáu hình rô le thöù 2:ALr:tín hieäu caûnh baùo;Lig: tín hieäu ñeøn;AuS:rô le phuï;onF:luoân ON khi thieát bò ON;db:khoâng choïn;dEF: khoâng choïn;Fan:khoâng choïn ;dF2 khoâng choïn.

AoP         cöïc rô le caûnh baùo:caøi ñaët neáu rô le caûnh baùo môû hoaëc ñoùng khi coù tín hieäu caûnh baùo.CL=ñaàu cuoái 1-2 ñoùng trong suoát thôøi gian caûnh baùo;oP= ñaàu cuoái 1-2 môû trong suoát thôøi gian caûnh baùo.

NGOÕ VAØO SOÁ

i1P           cöïc ngoõ vaøo soá

oP: Ngoõ vaøo soá ñöôïc kích hoaït baèng caùch môû coâng taéc.

CL: Ngoõ vaøo soá ñöôïc kích hoaït baèng caùch ñoùng coâng taéc.

i1F           caáu hình ngoõ vaøo soá:EAL = caûnh baùo ngoaøi: “EA” hieån thò;bAL = caûnh baùo nghieâm troïng’’CA”hieån thò;PAL =caûnh baùo coâng taéc aùp suaát,”CA”hieån thò; dor = chöùc naêng coâng taéc cöûa;dEF = kích hoaït chu kyø xaû ñaù;AUS =khoâng cho pheùp;Htr = loaïi taùc ñoäng ngöôïc(noùng-laïnh);Fan = khoâng caøi thoâng soá naøy; ES = tieát kieäm naêng löôïng.

did           trì hoaõn caûnh baùo ngoõ vaøo soá vôùi i1F = EAL or i1F = bAL (0 ¸ 255 phuùt) laø khoaûng thôøi gian töø khi phaùt hieän traïng thaùi caûnh baùo ngoaøi vaø tín hieäu cuûa noù.

                Vôùi i1F= dor: trì hoaõn tín hieäu môû cöûa.

                Vôùi i1F= PAL:thôøi gian thöïc hieän coâng taéc aùp suaát:khoaûng thôøi gian ñeám soá laàn taùc ñoäng coâng taét aùp suaát.

nPS          soá luôïng coâng taét aùp suaát:(0 ¸ 15) soá laàn taùc ñoäng coâng taét aùp suaát trong khoaûng thôøi gian “did” tröôùc khi baùo hieäu caûnh baùo(I2F=PAL)

                neáu taùc ñoäng Nps trong khoaûng thôøi gian did thì coâng taét ñoùng vaø môû thieát bò khôûi ñoäng laïi quaù trình ñieàu khieån bình thöôøng

odc          Traïng thaùi maùy neùn vaø quaït khi cöûa môû: no = bình thöôøng; Fan = quaït taét; CPr = maùy neùn taét; F_C = quaït & maùy neùn cuøng taét.

rrd           khôûi ñoäng caùc ngoû ra sau khi caûnh baùo doA: no = outputs khoâng aûnh höôûng bôûi caûnh baùo doA; YES = outputs khôûi ñoäng laïi caûnh baùo doA

HES        taêng nhieät ñoä khoaûng thôøi gian cuûa chu kyø tieát kieäm naêng luôïng: (-300C ¸ 300C) caøi ñaët söï taêng giaù trò nhieät ñoä caøi ñaët trong khoaûng thôøi gian chu kyø tieát kieän naêng luôïng

CAÙC THOÂNG SOÁ KHAÙC

Adr          ñòa chæ serial(1÷244):nhaän ra ñòa chæ thieát bò khi keát noái ñeán heä thoáng kieåm tra töông thích Modbus

PbC         loaïi ñaàu doø: Thoâng soá naøy cho pheùp caøi ñaët loaïi ñaàu doø söû duïng ñöôïc vôùi thieát bò: PbC = PTC – loaïi ñaàu doø PTC; PbC = NTC – loaïi ñaàu doø NTC.

onF          Phím cho pheùp on/off:nu = khoâng theå;oFF = coù theå;ES =khoâng caøi thoâng soá naøy.

dP1          Hieån thò ñaàu doø nhieät ñoä phoøng

dP3          hieån thò ñaàu ñoø thöù 3-tuøy choïn

dP4          hieån thò ñaàu doø thöù 4

rSE          Nhieät ñoä thöïc(chæ ñoïc),cho thaáy nhieät ñoä ñaët ñöôïc söû duïng trong khoaûng chu kyø tieát kieäm naêng löôïng hay trong khoaûng chu kyø tieáp theo.

Ptb          maõ baûng thoâng soá: chæ ñoïc.

rEL         phieân baûn phaàn meàm.

8.NGOÕ VAØO SOÁ(KHI P3P = N)

Ngoõ vaøo soá khoâng aùp ñöôïc laäp trình trong caùc caáu hình khaùc nhau bôûi thoâng soá ”i1F”.

8.1.NGOÕ VAØO COÂNG TAÉT CÖÛA (i1F = dor)

Thoâng soá naøy baùo hieäu traïng thaùi cöûa vaø traïng thaùi ngoõ ra rô le töông öùng thoâng qua thoâng soá “odc”: no, traïng thaùi bình thöôøng(thay ñoåi baát kyø);Fan = taét quaït;CPr = taét maùy neùn,F_C = taét maùy neùn vaø quaït.

Töø khi cöûa môû,sau khoaûng thôøi gian trì hoaõn ñöôïc caøi ñaët thoâng qua thoâng soá”did”,phaùt ra tín hieäu caûnh baùo cöûa, hieån thò “dA” vaø khôûi ñoäng laïi ñieàu khieån rtr = yES. Caûnh baùo ngöøng ngay khi ngoõ vaøo soá beân ngoaøi khoâng xuaát hieän trôû laïi. khi cöûa môû,caûnh baùo nhieät ñoä cao vaø thaáp khoâng taùc ñoäng.

8.2 GENERIC ALARM(i1F = EAL)

Ngay khi ngoõ vaøo soá taùc ñoäng thì  tín hieäu caûnh baùo naøy chôø thôøi gian treã “did” tröôùc khi phaùt tín hieäu “EAL”.Traïng thaùi ngoõ ra khoâng thay ñoåi.Caûnh baùo naøy ngöøng ngay khi ngoõ vaøo soá khoâng taùc ñoäng.

8.3 KIEÅU CAÛNH BAÙO LIEÂN TUÏC(i1F = bAL)

Ngay khi ngoõ vaøo soá taùc ñoäng thì  tín hieäu caûnh baùo naøy chôø thôøi gian treã “did” tröôùc khi phaùt tín hieäu “CA”. Ngoõ ra rôle ngaét.Caûnh baùo naøy ngöøng ngay khi ngoõ vaøo soá khoâng taùc ñoäng.

8.4 COÂNG TAÉT AÙP SUAÁT( i1F = PAL)

Trong khoaûng thôøi gian (ñöôïc caøi ñaët bôûi thoâng soá “did”) soá löôïng coâng taét aùp suaát taùc ñoäng töông öùng vôùi  thoâng soá “nPS” thì hieån thò thoâng ñieäp “CA”.Ngöøng maùy neùn vaø ngöngï ñieàu khieån.Khi tín hieäu ngoõ vaøo soá laø ON thì maùy neùn luoân OFF.Neáu trong thôøi gian “did” söï taùc ñoäng nPS ñaït ñöôïc,thì vieäc taét môû thieát bò ñeå khôûi ñoäng laïi sö ñieàu khieûn bình thöôøng.

8.5 BAÉT ÑAÀU XAÛ ÑAÙ(i1F = dFr)

Baét ñaàu xaû ñaùneáu coù traïng thaùi thíc hôïp.Sau khi xaû ñaù keát thuùc ,söï ñieàu khieån seõ khôûi ñoäng laïi neáu nhö ngoõ vaøo soá khoâng hoaït ñoäng neáu khoâng thieát bò seõ ñôïi cho ñeán khi thôøi gian an toaøn “MdF” ñöôïc keát thuùc.

8.6 CHEÁ ÑOÄ HOAÏT ÑOÄNG: NOÙNG – LAÏNH (i1F = Htr)

Chöùc naêng naøy cho pheùp ñaûo cheá ñoä ñieàu khieån cuûa controller:töø laïnh sang noùng vaø ngöôïc laïi

8.7 TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG

Chöùc naêng löu tröõ naêng löôïng cho pheùp thay ñoåi giaù trò nhieät ñoä ñaët ñuùng nhö keát quaû thoâng soá SET+HES.Chöùc naêng naøy vaãn hoaït ñoäng cho ñeán khi ngoõ vaøo soá taùc ñoäng.

8.8 CÖÏC NGOÕ VAØO SOÁ

Cöïc ngoõ vaøo soá thoâng qua thoâng soá “i1P”.

+ i1P = CL: Ngoõ vaøo taùc ñoäng khi ñoùng tieáp ñieåm.

 + i1P = OP : Ngoõ vaøo taùc ñoäng khi môû tieáp ñieåm.

10 NGOÕ RA X-REP

Boä X-REP coù theå keát noái vôùi thieát bò thoâng qua coång HOTKEY.Ngoõ ra X-REP khoâng ñöôïc noái tieáp.Keát noái X-REP vôùi XR20CX phaûi duøng CAB 51F(1m),CAB-52F(2m)CAB-55F(5m).

 
 
 
 

 

 

 

 

 1. LAÉP ÑAËT

XR60C ñöôïc laép ñaët treân panel, trong moät loå coù kích thöôùc 29 x 71mm vaø ñöôïc giöõ coá ñònh baèng caùc moùc ñaëc bieät.

Ñeå ñaït ñöôïc tieâu chuaån baûo veä IP65 neân söû duïng khung ñeäm cao su ôû panel maët tröôùc nhö hình aûnh ñính keøm.Phaïm vi nhieät ñoä laøm vieäc cho pheùp laø 0 ¸ 600 C.

Traùnh laép ñaët thieát bò ôû nhöõng nôi coù chaán ñoäng maïnh, gas aên moøn, buïi baån hoaëc aåm öôùt. Ñoái vôùi caùc ñaàu doø cuõng caàn phaûi baûo quaûn nhö theá. Haõy ñeå khoâng khí löu chuyeån baèng caùc loã laøm laïnh.

 1. KEÁT NOÁI ÑIEÄN

Thieát bò XR40CX ñöôïc trang bò caùc ñaàu cuoái truïc vít ñeå keát noái caùc caùp ñieän vôùi tieát dieän toái ña 2,5 mm2. Tröôùc khi keát noái, neân kieåm tra nguoàn cung caáp cho thieát bò. Caàn taùch rieâng bieät caùc daây daãn ñaàu doø vôùi daây daãn nguoàn cung caáp, ngoõ ra vaø caùc daây daãn ñieän. Doøng ñieän qua caùc tieáp ñieåm khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp, trong tröôøng hôïp naëng taûi neân söû duïng moät tieáp ñieåm beân ngoaøi.

12.1 KEÁT NOÁI ÑAÀU DOØ

Ñaàu doø phaûi ñöôïc laép ñaët höôùng leân treân ñeå traùnh hö hoûng do nöôùc thaám vaøo ñaàu doø. Ñeå vieäc ño ñaïc nhieät ñoä ñöôïc chính xaùc, ñaàu doø boä ñieàu khieån nhieät ñoä neân ñaët xa doøng khoâng khí. Ñaàu doø nhieät ñoä keát thuùc xaû ñaù neân ñaët ôû caïnh daøn laïnh taïi nôi laïnh nhaát (nôi coù nhieàu ñaù taïo thaønh), caàn ñaët xa ñieän trôû nhieät hoaëc nhöõng nôi noùng hôn trong quaù trình xaû ñaù nhaèm traùnh söï keát thuùc xaû ñaù sôùm

 1. LAÄP TRÌNH BAÈNG HOT KEY

13.1 UPLOAD (TÖØ THIEÁT BÒ  ÑEÁN “HOT KEY”)

 1. Khi thieát bò ñang ñöôïc baät, caém “Hot key” vaøo vaø nhaán phím UP; tín hieäu “uPL” hieån thò vaø theo sau bôûi tín hieäu “End”nhaáp nhaùy
 2. Nhaáp phím “SET” vaø tín hieäu “End”ngöøng nhaáp nhaùy
 3. Taét nguoàn thieát bò vaø thaùo HOTKEY ra,môû nguoàn cho thieát bò

13.2 DOWNLOAD (TÖØ “HOT KEY” ÑEÁN THIEÁT BÒ)

 1. Taét thieát bò.
 2. Gaén HOTKEY vaøo vaø caáp nguoàn cho thieát bò.
 3. Caùc thoâng soá töø “Hot key” seõ töï ñoäng naïp vaøo boä nhôù cuûa thieát bò, thoâng ñieäp “doL” seõ nhaáp nhaùy theo sau tín hieäu “End” nhaáp nhaùy.
 4. Khi keát thuùc, thoâng ñieäp “End” hieån thò vaø sau 10 giaây thieát bò seõ khôûi ñoäng laïi vôùi caùc thoâng soá môùi.
 5. Thaùo “Hot key”

Neáu thoâng ñieäp “Err” hieån thò, quaù trình laäp trình ñaõ bò loãi. Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi söû duïng caàn phaûi taét thieát bò vaø baät laïi neáu muoán khôûi ñoäng laïi vieäc naïp döõ lieäu hoaëc thaùo “Hot key” ñeå huûy boû thao taùc laäp trình.

 1. CAÙC TÍN HIEÄU CAÛNH BAÙO

 

Thoâng ñieäp

Nguyeân nhaân

Ngoõ ra

“P1”

Loãi ñaàu doø phoøng

Ngoõ ra maùy neùn ñoùng môû theo “Con” vaø “COF”

“P3”

Loãi ñaàu doø thöù 3

Ngoõ ra khoâng ñoåi

“P4”

Loãi ñaàu doø thöù 4

Ngoõ ra khoâng ñoåi

“HA”

Caûnh baùo nhieät ñoä lôùn nhaát

Ngoõ ra khoâng ñoåi

“LA”

Caûnh baùo nhieät ñoä nhoû nhaát

Ngoõ ra khoâng ñoåi

“HA2”

Nhieät ñoä cao bình ngöng

Döïa vaøo thoâng soá “Ac2”

“LA2”

Nhieät ñoä thaáp bình ngöng

Döïa vaøo thoâng soá “bLL”

“dA”

Cöûa  môû

Khôûi ñoäng laïi maùy neùn vaø quaït

“EA”

Caûnh baùo ngoaøi

Ngoõ ra khoâng ñoåi

“CA”

Caûnh baùo ngoaøi nghieâm troïng(i1F = bAL)

Taát caû ngoõ ra ñeàu taét

“CA”

Caûnh baùo coâng taéc aùp suaát(i1F = PAL)

Taát caû ngoõ ra ñeàu taét

14.1 SÖÏ PHUÏC HOÀI CAÛNH BAÙO

Khi coù loãi ñaàu doø, caûnh baùo “P1”,ø”P3” vaø ”P4” seõ nhaáp nhaùy treân maøn hình vaøi giaây sau ñoù; caûnh baùo naøy chæ ngöøng khi ñaàu doø ñaõ trôû laïi traïng thaùi bình thöôøng. Trong caùc tröôøng hôïp loãi ñaàu doø, neân kieåm tra laïi caùc keát noái tröôùc khi quyeát ñònh thay ñaàu doø.

Caûnh baùo nhieät ñoä “HA”,“LA”,” HA2” va “HL2” seõ töï ñoäng ngöøng khi nhieät ñoä trôû veà giaù trò bình thöôøng.

 Caûnh baùo “EA” vaø “CA” (vôùi i1F = bAL)cuõng seõ ñöôïc phuïc hoài khi ngoõ vaøo soá khoâng taùc ñoäng.

Caûnh baùo “CA” (i1F = PAL) chæ khi taét môû thieát bò

14.2 TÍN HIEÄU KHAÙC

 

Pon

Khoâng khoùa baøn phím

PoF

Khoùa baøn phím

noP

Kieåu chöông trình:khoâng thoâng soá thì hieån thò ôû Pr1

noA

Khoâng ghi tín hieäu caûnh baùo

 1. SOÁ LIEÄU KYÕ THUAÄT

Voû: maët tröôùc 32x74 mm; saâu 60 mm;

Laép ñaët: laép ñaët vaøo loå panel 71x29 mm

Baûo veä maët tröôùc: IP65

Keát noái     : ñaàu noái truïc vít vôùi daây daãn coù tieát dieän £ 2,5 mm2.

Nguoàn cung caáp: 12Vac/dc, ±10% (230, 110 ± 10%, 50/60 Hz).

Coâng suaát nguoàn: 3VA max.

Hieån thò: 3 soá, led ñoû, cao 14,2 mm.

Ngoõ vaøo: moät ñaàu doø PTC hoaëc NTC.

Tieáp ñieåm ngoõ ra maùy neùn:

Tieáp ñieåm SPST 8(3) A, 250 Vac hoaëc

Tieáp ñieåm SPST 20(8) A, 250 Vac

Tieáp ñieåm thöù hai: tieáp ñieåm SPDT 8(3) A, 250Vac.

Löu tröõ döõ lieäu         : treân boä nhôù coá ñònh (EEPROM).

Nhieät ñoä vaän haønh: 0 ¸ 600C.

Nhieät ñoä löu tröõ: -30 ¸ 850C.

Ñoä aåm töông ñoái: 20 ¸ 85% (khoâng ngöng tuï).

Phaïm vi hieäu chænh vaø ño ñaït:Ñaàu doø PTC: -50 ¸ 1500C.

Ñaàu doø NTC: -40 ¸ 1100C.

Ñoä phaân giaûi: 0,10 C hoaëc 10 C hoaëc 10 F.

Ñoä chính xaùc (nhieät ñoä xung quanh. 250 C): ± 0,70 C ¸ 1 soá.

 1. KEÁT NOÁI

11.1 XR30C: 220Vac; COMPRESS. 8A

 

NOTE: digital input is an option

24Vac/dc: supply the instrument to the terminals 7 -8.

120Vac: supply the instrument to the terminals 7 -8.

230Vac: supply the instrument to the terminals 7 -8.

 

11.2 XR30C: 220Vac; COMPRESS. 20A

 

24Vac: supply the instrument to the terminals 11 - 12.

120Vac: supply the instrument to the terminals 11 - 12.

 

 

 1. CAÙC GIAÙ TRÒ CAØI ÑAËT MAËC ÑÒNH

 

Thoâng soá

Moâ taû

Phaïm vi

0C

Level

Set

Nhieät ñoä ñaët

LS ¸ US

3

----

Hy

Ñoä cheânh leäch

0,1 ¸ 25,50C

2

Pr1

LS

Nhieät ñoä ñaët thaáp nhaát

-500C ¸ SET

-50

Pr2

US

Nhieät ñoä ñaët cao nhaát

SET ¸ 1100C

110

Pr2

Ot

Ñoä leäch ñaàu doø nhieät ñoä phoøng

-12 ¸ 120C

0

Pr1

P3P

Ñaàu doø thöù 3

n:khoâng hieän dieän;Y:coù

n

Pr2

O3

Ñoä leäch ñaàu doø thöù 3

-12 ¸ 120C

0

Pr2

P4P

Ñaàu doø thöù 4

n:khoâng hieän dieän;Y:coù

n

Pr2

O4

Ñoä leäch ñaàu doø thöù 4

-12 ¸ 120C

0

Pr2

OdS

Trì hoaõn ngoõ ra luùc khôûi ñoäng

0 ¸ 255 phuùt

0

Pr2

AC

Thôøi gian trì hoaõn baûo veä

0 ¸ 50 phuùt

1

Pr1

CCt

Chu trình lieân tuïc

0 ¸ 24 giôø

0,0

Pr2

CCS

Nhieät ñoä ñaët cuûa chu kyø tieáp theo

-55 ¸ 1500C

-5

Pr2

COn

Thôøi gian maùy neùn chaïy khi loãi ñaàu doø

0 ¸ 255 phuùt

15

Pr2

COF

Thôøi gian maùy neùn taét khi loãi ñaàu doø

0 ¸ 255 phuùt

30

Pr2

CH

Loaïi hoaït ñoäng

CL = laïnh;Ht = noùng

cL

Pr1

CF

Ñôn vò ño nhieät ñoä

0C ¸ 0F

Bạn phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy Click vào đây.

Sản phẩm cùng người bán

Sản phẩm đã xem

Tin Vip

+ Đăng tin vip
Sản phẩm nổi bật
 • Hot nhất
 • Giảm giá
 • Top tuần