Cờ Lê Búa

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
AAAR2222 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2222 22mm L=163mm 148.390 0936306706
AAAR2323 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2323 23mm L=163mm 148.390 01688113320
AAAR2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2424 24mm L=163mm 148.390 0936306706
AAAR2525 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2525 25mm L=163mm 148.390 01688113320
AAAR2626 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2626 26mm L=180mm 171.710 0936306706
AAAR2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2727 27mm L=180mm 171.710 01688113320
AAAR2828 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2828 28mm L=180mm 171.710 0936306706
AAAR2929 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR2929 29mm L=190mm 222.860 01688113320
AAAR3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3030 30mm L=190mm 222.860 0936306706
AAAR3232 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3232 32mm L=190mm 222.860 01688113320
AAAR3333 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3333 33mm L=190mm 228.580 0936306706
AAAR3434 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3434 34mm L=205mm 282.260 01688113320
AAAR3535 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3535 35mm L=205mm 282.260 0936306706
AAAR3636 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3636 36mm L=205mm 282.260 01688113320
AAAR3838 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR3838 38mm L=205mm 282.260 0936306706
AAAR4040 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4040 40mm L=230mm 354.860 01688113320
AAAR4141 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4141 41mm L=230mm 354.860 0936306706
AAAR4242 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4242 42mm L=230mm 354.860 01688113320
AAAR4343 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4343 43mm L=230mm 354.860 0936306706
AAAR4444 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4444 44mm L=240mm 455.730 01688113320
AAAR4545 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4545 45mm L=240mm 455.730 0936306706
AAAR4646 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4646 46mm L=240mm 455.730 01688113320
AAAR4747 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4747 47mm L=240mm 455.730 0936306706
AAAR4848 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR4848 48mm L=255mm 661.870 01688113320
AAAR5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5050 50mm L=255mm 661.870 0936306706
AAAR5252 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5252 52mm L=255mm 661.870 01688113320
AAAR5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR5555 55mm L=270mm 1.005.070 0936306706
AAAR6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR6060 60mm L=280mm 1.105.610 01688113320
AAAR6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR6565 65mm L=280mm 1.105.610 0936306706
AAAR7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR7070 70mm L=335mm 2.752.860 01688113320
AAAR7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR7575 75mm L=335mm 2.752.860 0936306706
AAAR8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR8080 80mm L=365mm 3.965.170 01688113320
AAAR8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR8585 85mm L=365mm 3.965.170 0936306706
AAAR9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR9090 90mm L=400mm 5.567.980 01688113320
AAAR9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAR9595 95mm L=400mm 5.567.980 0936306706
AAARA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAARA0A0 100mm L=435mm 6.921.970 01688113320
AAARA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAARA5A5 105mm L=435mm 6.921.970 0936306706
AAAT1616 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1616 16mm L=162mm 101.420 01688113320
AAAT1717 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1717 17mm L=162mm 101.420 0936306706
AAAT1818 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1818 18mm L=162mm 101.420 01688113320
AAAT1919 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT1919 19mm L=177mm 106.590 0936306706
AAAT2020 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2020 20mm L=177mm 106.590 01688113320
AAAT2121 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2121 21mm L=177mm 106.590 0936306706
AAAT2222 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2222 22mm L=197mm 130.020 01688113320
AAAT2323 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2323 23mm L=197mm 130.020 0936306706
AAAT2424 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2424 24mm L=197mm 130.020 01688113320
AAAT2525 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2525 25mm L=217mm 181.830 0936306706
AAAT2626 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2626 26mm L=217mm 181.830 01688113320
AAAT2727 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2727 27mm L=217mm 181.830 0936306706
AAAT2828 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2828 28mm L=243mm 214.060 01688113320
AAAT2929 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT2929 29mm L=243mm 214.060 0936306706
AAAT3030 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3030 30mm L=243mm 214.060 01688113320
AAAT3232 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3232 32mm L=273mm 263.340 0936306706
AAAT3333 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3333 33mm L=273mm 270.270 01688113320
AAAT3434 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3434 34mm L=273mm 270.270 0936306706
AAAT3535 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3535 35mm L=299mm 405.350 01688113320
AAAT3636 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3636 36mm L=299mm 405.350 0936306706
AAAT3838 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3838 38mm L=299mm 405.350 01688113320
AAAT4141 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4141 41mm L=339mm 560.670 0936306706
AAAT4242 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4242 42mm L=339mm 560.670 01688113320
AAAT4343 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4343 43mm L=339mm 560.670 0936306706
AAAT4444 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4444 44mm L=374mm 685.190 01688113320
AAAT4545 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4545 45mm L=374mm 685.190 0936306706
AAAT4646 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4646 46mm L=374mm 685.190 01688113320
AAAT4848 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4848 48mm L=417mm 827.200 0936306706
AAAT5050 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5050 50mm L=417mm 827.200 01688113320
AAAT5555 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5555 55mm L=496mm 1.157.310 0936306706
AAAT5858 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5858 58mm L=496mm 1.157.310 01688113320
AAAT6060 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT6060 60mm L=496mm 1.157.310 0936306706
AAAS1717 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1717 17mm L=324mm 181.170 01688113320
AAAS1919 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1919 19mm L=324mm 181.170 0936306706
AAAS2121 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2121 21mm L=368mm 225.390 01688113320
AAAS2222 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2222 22mm L=368mm 225.390 0936306706
AAAS2323 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2323 23mm L=368mm 225.390 01688113320
AAAS2424 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2424 24mm L=380mm 297.990 0936306706
AAAS2626 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2626 26mm L=380mm 297.990 01688113320
AAAS2727 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2727 27mm L=393mm 334.620 0936306706
AAAS2929 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2929 29mm L=393mm 334.620 01688113320
AAAS3030 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3030 30mm L=409mm 403.480 0936306706
AAAS3232 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3232 32mm L=409mm 403.480 01688113320
AAAS3434 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3434 34mm L=465mm 625.680 0936306706
AAAS3535 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3535 35mm L=465mm 625.680 01688113320
AAAS3636 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3636 36mm L=465mm 625.680 0936306706
AAAS3838 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3838 38mm L=490mm 762.740 01688113320
AAAS4141 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4141 41mm L=490mm 762.740 0936306706
AAAS4343 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4343 43mm L=519mm 1.004.630 01688113320
AAAS4444 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4444 44mm L=519mm 1.004.630 0936306706
AAAS4646 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4646 46mm L=519mm 1.004.630 01688113320
AAAS4848 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4848 48mm L=594mm 1.406.790 0936306706
AAAS5050 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5050 50mm L=594mm 1.406.790 01688113320
AAAS5555 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5555 55mm L=594mm 1.406.790 0936306706
AAAS5858 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5858 58mm L=616mm 1.937.980 01688113320
AAAS6060 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6060 60mm L=616mm 1.937.980 0936306706
AAAS6565 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6565 65mm L=616mm 1.937.980 01688113320
AAAU2424 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2424 24mm L=250mm 674.300 0936306706
AAAU2727 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2727 27mm L=250mm 674.300 01688113320
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707.740 0936306706
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707.740 01688113320
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727.430 0936306706
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727.430 01688113320
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851.730 0936306706
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912.890 01688113320
AIEA4528 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA4528 T45x281(L1)x115(L2)mm 109.230 0936306706
AIEA5028 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA5028 T50x281(L1)x115(L2)mm 121.220 01688113320
AGAI0219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0219 2x150(L1)x186(L2)mm 46.530 0936306706
AGAI2E19 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI2E19 2.5x150(L1)x186(L2)mm 48.400 01688113320
AGAI0319 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0319 3x150(L1)x186(L2)mm 53.020 0936306706
AGAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0419 4x150(L1)x186(L2)mm 54.230 01688113320
AGAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0519 5x150(L1)x188(L2)mm 59.400 0936306706
AGAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0619 6x150(L1)x188(L2)mm 65.670 01688113320
AGAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0819 8x150(L1)x190(L2)mm 91.520 0936306706
AGAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI1019 10x150(L1)x190(L2)mm 118.030 01688113320
AHAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0419 1/8"x150(L1)x186(L2)mm 53.020 0936306706
AHAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0519 5/32"x150(L1)x186(L2)mm 54.230 01688113320
AHAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0619 3/16"x150(L1)x188(L2)mm 59.400 0936306706
AHAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0819 1/4"x150(L1)x188(L2)mm 65.670 01688113320
AHAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1019 5/16"x150(L1)x190(L2)mm 91.520 0936306706
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại cờ lê Cờ lê búa
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11846741
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn