Đầu Chụp Hoa Mai

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
BCDA082E Vít lục giác TOPTUL BCDA082E 1/4" Dr. x 2.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCDA0803 Vít lục giác TOPTUL BCDA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16,280 01688113320
BCDA0804 Vít lục giác TOPTUL BCDA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16,280 0936306706
BCDA0805 Vít lục giác TOPTUL BCDA0805 1/4" Dr. x 5mm L=37mm 16,280 01688113320
BCDA0806 Vít lục giác TOPTUL BCDA0806 1/4" Dr. x 6mm L=37mm 16,280 0936306706
BCDA0807 Vít lục giác TOPTUL BCDA0807 1/4" Dr. x 7mm L=37mm 20,350 01688113320
BCDA0808 Vít lục giác TOPTUL BCDA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20,350 0936306706
BCDA1203 Vít lục giác TOPTUL BCDA1203 3/8" Dr. x 3mm L=48mm 24,530 01688113320
BCDA1204 Vít lục giác TOPTUL BCDA1204 3/8" Dr. x 4mm L=48mm 24,530 0936306706
BCDA1205 Vít lục giác TOPTUL BCDA1205 3/8" Dr. x 5mm L=48mm 24,530 01688113320
BCDA1206 Vít lục giác TOPTUL BCDA1206 3/8" Dr. x 6mm L=48mm 24,530 0936306706
BCDA1207 Vít lục giác TOPTUL BCDA1207 3/8" Dr. x 7mm L=48mm 28,380 01688113320
BCDA1208 Vít lục giác TOPTUL BCDA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28,380 0936306706
BCDA1210 Vít lục giác TOPTUL BCDA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30,360 01688113320
BCDA1604 Vít lục giác TOPTUL BCDA1604 1/2" Dr. x 4mm L=55mm 48,400 0936306706
BCDA1605 Vít lục giác TOPTUL BCDA1605 1/2" Dr. x 5mm L=55mm 48,400 01688113320
BCDA1606 Vít lục giác TOPTUL BCDA1606 1/2" Dr. x 6mm L=55mm 48,400 0936306706
BCDA1607 Vít lục giác TOPTUL BCDA1607 1/2" Dr. x 7mm L=55mm 48,400 01688113320
BCDA1608 Vít lục giác TOPTUL BCDA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 48,400 0936306706
BCDA1610 Vít lục giác TOPTUL BCDA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 53,020 01688113320
BCDA1612 Vít lục giác TOPTUL BCDA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 56,870 0936306706
BCDA1614 Vít lục giác TOPTUL BCDA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 61,380 01688113320
BCDA1617 Vít lục giác TOPTUL BCDA1617 1/2" Dr. x 17mm L=55mm 70,400 0936306706
BCDA1619 Vít lục giác TOPTUL BCDA1619 1/2" Dr. x 19mm L=55mm 71,720 01688113320
BDDA0804 Vít lục giác TOPTUL BDDA0804 1/4" Dr. x 1/8" L=37mm 16,280 0936306706
BDDA0805 Vít lục giác TOPTUL BDDA0805 1/4" Dr. x 5/32" L=37mm 16,280 01688113320
BDDA0806 Vít lục giác TOPTUL BDDA0806 1/4" Dr. x 3/16" L=37mm 16,280 0936306706
BDDA0807 Vít lục giác TOPTUL BDDA0807 1/4" Dr. x 7/32" L=37mm 16,280 01688113320
BDDA0808 Vít lục giác TOPTUL BDDA0808 1/4" Dr. x 1/4" L=37mm 16,280 0936306706
BDDA1204 Vít lục giác TOPTUL BDDA1204 3/8" Dr. x 1/8" L=48mm 24,530 01688113320
BDDA1205 Vít lục giác TOPTUL BDDA1205 3/8" Dr. x 5/32" L=48mm 24,530 0936306706
BDDA1206 Vít lục giác TOPTUL BDDA1206 3/8" Dr. x 3/16" L=48mm 24,530 01688113320
BDDA1207 Vít lục giác TOPTUL BDDA1207 3/8" Dr. x 7/32" L=48mm 24,530 0936306706
BDDA1208 Vít lục giác TOPTUL BDDA1208 3/8" Dr. x 1/4" L=48mm 24,530 01688113320
BDDA1210 Vít lục giác TOPTUL BDDA1210 3/8" Dr. x 5/16" L=48mm 28,380 0936306706
BDDA1212 Vít lục giác TOPTUL BDDA1212 3/8" Dr. x 3/8" L=48mm 30,360 01688113320
BDDA1608 Vít lục giác TOPTUL BDDA1608 1/2" Dr. x 1/4" L=55mm 48,400 0936306706
BDDA1610 Vít lục giác TOPTUL BDDA1610 1/2" Dr. x 5/16" L=55mm 48,400 01688113320
BDDA1612 Vít lục giác TOPTUL BDDA1612 1/2" Dr. x 3/8" L=55mm 53,020 0936306706
BDDA1614 Vít lục giác TOPTUL BDDA1614 1/2" Dr. x 7/16" L=55mm 56,870 01688113320
BDDA1616 Vít lục giác TOPTUL BDDA1616 1/2" Dr. x 1/2" L=55mm 61,380 0936306706
BDDA1618 Vít lục giác TOPTUL BDDA1618 1/2" Dr. x 9/16" L=55mm 61,380 01688113320
BDDA1620 Vít lục giác TOPTUL BDDA1620 1/2" Dr. x 5/8" L=55mm 70,400 0936306706
BDDA1624 Vít lục giác TOPTUL BDDA1624 1/2" Dr. x 3/4" L=55mm 71,720 01688113320
BCAA08P0 Vít bake TOPTUL BCAA08P0 1/4" Dr. x PH#0 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P1 Vít bake TOPTUL BCAA08P1 1/4" Dr. x PH#1 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P2 Vít bake TOPTUL BCAA08P2 1/4" Dr. x PH#2 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P3 Vít bake TOPTUL BCAA08P3 1/4" Dr. x PH#3 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P4 Vít bake TOPTUL BCAA08P4 1/4" Dr. x PH#4 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA12P1 Vít bake TOPTUL BCAA12P1 3/8" Dr. x PH#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCAA12P2 Vít bake TOPTUL BCAA12P2 3/8" Dr. x PH#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCAA12P3 Vít bake TOPTUL BCAA12P3 3/8" Dr. x PH#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCAA12P4 Vít bake TOPTUL BCAA12P4 3/8" Dr. x PH#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49,060 01688113320
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49,060 0936306706
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49,060 01688113320
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0808 Vít dẹt TOPTUL BCCA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20,350 01688113320
BCCA125E Vít dẹt TOPTUL BCCA125E 3/8" Dr. x 5.5mm L=48mm 24,530 0936306706
BCCA126E Vít dẹt TOPTUL BCCA126E 3/8" Dr. x 6.5mm L=48mm 24,530 01688113320
BCCA1208 Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28,380 0936306706
BCCA1210 Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30,360 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 49,060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54,230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58,740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62,700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67,870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15,840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Xuất xứ Taiwan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12321782
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn