Bộ Tuýp 150

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp

Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GCAD1813 "Bộ tuýp bông 1/4"" 18 món loại bóng TOPTUL GCAD1813 Tuýp bông dài hệ inch BBEF size: 1/4""x3/16"",7/32"",1/4"",9/32"",5/16"",11/32"", 3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" Tay vặn tự động CJBG0815, Đầu lắt léo CAHA0840 ,Đầu chuyển CAEA0812, Cần trượt CTCK0811 Cây nối CAA" 1,080,860 0936306706
GCAD1817 "Bộ tuýp bông 1/4"" 18 món loại mờ TOPTUL GCAD1817 Tuýp bông dài hệ inch BBEF size: 1/4""x3/16"",7/32"",1/4"", 9/32"",5/16"",11/32"", 3/8"",7/16"", 1/2"",9/16"" Tay vặn CHAG0813, Đầu lắt léo CAHA0840 ; Đầu chuyển CAEA0812, Cần trượt CTCK0811 Cây nối CAAA:1/4""x2" 1,061,500 01688113320
GCAD1811 "Bộ tuýp bông 1/4"" 18 món loại bóng TOPTUL GCAD1811 Tuýp bông hệ inch BBEB:1/4""x3/16"",7/32"",1/4"", 9/32"",5/16"", 11/32"",3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" Tay vặn tự động CJBG0815, Đầu lắt léo CAHA0840 ,Đầu chuyển CAEA0812, Cần trượt CTCK0811 Cây nối CAAA:1/4""x2""" 964,920 0936306706
GCAD1818 "Bộ tuýp bông 1/4"" 18 món loại mờ TOPTUL GCAD1818 Tuýp bông hệ inch BBEB:1/4""x3/16"",7/32"",1/4"",9/32"",5/16"",11/32"", 3/8"",7/16"", 1/2"",9/16"" Tay vặn CHAG0813, Đầu lắt léo CAHA0840 ; Đầu chuyển CAEA0812, Cần trượt CTCK0811 Cây nối CAAA:1/4""x2"",4"",6"" ; C" 945,230 01688113320
GCAD3101 "Bộ tuýp 1/4"" 31 món loại bóng TOPTUL GCAD3101 Lục giác BAEA 0804~0814, Vít pake khía BCBA08P1~08P3 Đầu vít bake BCAA08P1~08P3, Đầu vít dẹt BCCA0804~086E Vít lục giác BCDA0803~0808, Tay vặn CAIP0816,Tay vặn tự động CJBG0815, Cây nối CAAA0802~0806, Đ" 1,133,990 0936306706
GCAD3102 "Bộ tuýp 1/4"" 31 món loại mờ TOPTUL GCAD3102 Lục giác BAEA 0804~0814, Vít pake khía BCBA08P1~08P3 Đầu vít bake BCAA08P1~08P3, Đầu vít dẹt BCCA0804~086E Vít lục giác BCDA0803~0808, Tay vặn CAIP0816,Tay vặn tự động CJBG0815, Cây nối CAAA0802~0806, " 1,158,740 01688113320
GCAD3801 " Hộp dụng cụ tổng hợp 38PCS 1/4"" TOPTUL GCAD3801 Tuýp lục giác 1/4"" BAEA:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm Lắt léo CAHA0840; cần trượt CTCK0811 Cần nối CAAA0802,CAAA0804,S135;CAIP0816 Tuýp sao BAED:E4,E5,E6,E7,E8,E10 Vít đầu sao BCFB:T8,T10,T15,T20,T2" 1,414,336 0936306706
GCAD3802 "38PCS 1/4"" Dr. Tool Set Satin Chrome / Metal Box BAEB:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9 10,11,12,13mm CAHA0840;CTCK0811 CAAA0802,CAAA0804 S135;CAIP0816 BAED:E4,E5,E6,E7,E8,E10 BCFB:T8,T10,T15,T20,T25 T27,T30,T40 BCDB:3,4,5,6,7,8mm" 994,013 01688113320
GCAD3201 "Bộ tuýp bông 1/4"" 32 món loại bóng TOPTUL GCAD3201 Lục giác BAEA :4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm Đầu vít bake BCAA:PH1,PH2,PH3 Đầu vít dẹt BCCA:3,4.5,5.5,6.5mm Vít lục giác BCDA:3,4,5,6,7,8mm Cây nối CAAA0802,Cây nối CAAA0804, Cần trượt CT" 1,094,060 0936306706
GCAD3202 "Bộ tuýp bông 1/4"" 32 món loại mờ TOPTUL GCAD3202 Lục giác BAEA :4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm Đầu vít bake BCAA:PH1,PH2,PH3 Đầu vít dẹt BCCA:3,4.5,5.5,6.5mm Vít lục giác BCDA:3,4,5,6,7,8mm Cây nối CAAA0802,Cây nối CAAA0804, Cần trượt CTCK" 1,145,320 01688113320
GCAD3203 "32PCS 1/4"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome/ Stamping / Metal Box BAEB:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14mm BCAA:PH1,PH2,PH3 BCCA:3,4.5,5.5,6.5mm BCDA:3,4,5,6,7,8mm CAAA0802,CAAA0804,CTCK0811, CAHA0840,CJBG0815,CAIP0816" 1,123,584 0936306706
GCAD2901 "Bộ tuýp lục giá 1/4"" 29 món loại bóng TOPTUL GCAD2901 Lục giác BAEA :1/4""x4,4.5,5,5.5,6-14mm Tuýp lục giác BBEA:1/4""x3/16"",7/32"",1/4"",9/32"",5/16"",11/32"", 3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" Tay vặn CAIP0816, Tay vặn tự động CJBG0815, Cây nối CAAA:1/4""x2"",6" 959,090 01688113320
GCAD2902 "Bộ tuýp lục giá 1/4"" 29 món loại mờ TOPTUL GCAD2902 Lục giác BAEA :1/4""x4,4.5,5,5.5,6-14mm Tuýp lục giác BBEA:1/4""x3/16"",7/32"",1/4"",9/32"",5/16"",11/32"", 3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" Tay vặn CAIP0816, Tay vặn tự động CJBG0815, Cây nối CAAA:1/4""x2"",6"" " 984,280 0936306706
GCAD3204 "32PCS 1/4"" DR. 6PT Socket Set Satin Chrome/ Stamping / Metal Box BAEA:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10 11,12,13,14mm BCDA:3,4,5,6,7,8mm BCFA:T10,T15,T20,T25 T27,T30,T40 CAAA0802,0804,CTCK0811 CJBG0815,CAIP0816 CAHA0840" 769,487 01688113320
GCAD3205 "32PCS 1/4"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome/ Stamping / Metal Box BAEB:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10 11,12,13,14mm BCDA:3,4,5,6,7,8mm BCFA:T10,T15,T20,T25 T27,T30,T40 CAAA0802,0804,CTCK0811 CJBG0815,CAIP0816 CAHA0840" 773,907 0936306706
GCAD4004 "Bộ tuýp lục giác 1/4"" & 3/8"" 40 món TOPTUL GCAD4004 Lục giác BAEA 0804~0812,Tuýp lục giác BBEA0806~0816 Lục giác BAEA 1209~1219,Tuýp lục giác BBEA1212~1224 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220 ,Cây nối CAAA1203; ALAC1212 Tay vặn CAIP0" 1,391,500 01688113320
GCAD1805 "Bộ lục giác 3/8"" 18 món loại mờ TOPTUL GCAD1805 Lục giác BAEA : 6,7,8,10,11,12,13,14,17,19,21,22,24mm Tay vặn tự động CJBG:3/8"", Đầu lắt léo CAHA:3/8"" Cây nối CAAA:3/8""x3"",6""; Cần lắt léo CFAC:3/8""x10""" 1,389,740 0936306706
GCAD1806 "Bộ lục giác 3/8"" 18 món loại bóng TOPTUL GCAD1806 Lục giác BAEA : 6,7,8,10,11,12,13, 14,17,19,21,22,24mm Tay vặn tự động CJBG:3/8"", Đầu lắt léo CAHA:3/8"",Cây nối CAAA:3/8""x3"",6"" Cần lắt léo CFAC:3/8""x10""" 1,343,760 01688113320
GCAD1815 "18PCS 3/8"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome/ Stamping Tray+Metal Box BAEB:3/8""x6,7,8,10,11,12,13, 14,17,19,21,22,24mm CJBG:3/8"",CAHA:3/8"" CAAA:3/8""x3,6"";CFAC:3/8""x10""" 1,351,504 0936306706
GCAD1501 "Bộ lục giác 3/8"" 15 món loại mờ TOPTUL GCAD1501 Lục giác BAEA :8,10,11,12,13,14,17,19, 21,22,24mm; Cây nối CAAA:1/2""x3"",5"",Tay vặn tự động CJBG:1/2"", Đầu lắt léo CAHA:1/2""" 1,461,790 01688113320
GCAD1502 "Bộ lục giác 1/2"" 15 món loại bóng TOPTUL GCAD1502 Lục giác BAEA :8,10,11,12,13,14,17,19,21,22,24; Cây nối CAAA:1/2""x3"",5"" ,Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Đầu lắt léo CAHA:1/2""" 1,427,580 0936306706
GCAD1503 #N/A #N/A 01688113320
GCAD1504 #N/A #N/A 0936306706
GCAD0501 "Bộ cần xiết 5 món TOPTUL GCAD0501 Cần xiết tự động CJLN:1/4"",3/8"",1/2"" Tuýp mở bugi BAAT:3/8""x16,21mm" 2,435,180 01688113320
GCAD3902 " Bộ dụng cụ văn ốc 3/8"" 39 chi tiết TOPTUL GCAD3902 Lục giác BAEA :8~22mm,Tuýp lục giác dài BAEE:8,10,12,13,17,19mm Cây nối CAAA:3"", 6"",Tuýp mở bugi BAAT:16,21mm Vít lục giác BCDA:5,6mm ,Vít đầu sao BCFA:T15,T20 Đầu vít bake BCAA:PH#1,PH#2 , Vít pake k" 2,549,580 0936306706
GCAD3401 " Bộ dụng cụ văn ốc 1/4""& 1/2"" 34 chi tiết TOPTUL GCAD3401 Lục giác BAEA 0805~0813 Lục giác BAEA 1610~1632 Cây nối CAAA0804 ; Cây nối CAAA1605 Đầu lắt léo CAHA0840~1678 Cần trượt CTCK0811 ,Tay vặn tự động CJBG1627" 2,234,430 01688113320
GCAD3402 "Bộ dụng cụ văn ốc 1/4""& 1/2"" 34 chi tiết TOPTUL GCAD3402 Lục giác BAEA 0805~0813 Lục giác BAEA 1610~1632 Cây nối CAAA0804 ; Cây nối CAAA1605 Đầu lắt léo CAHA0840~1678 Cần trượt CTCK0811 ,Tay vặn tự động CJBG1627" 2,289,430 0936306706
GCAD3403 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 34 món TOPTUL GCAD3403 Lục giác BAEA 1208~1212,Tuýp lục giác BBEA1210~1228 Tuýp mở bugi BAAR1216~1221; Tay vặn tự động CJBG1220 Cây nối CAAA1203~1210; Cần trượt CTCJ1208 Tay vặn lắt léo CFKA1210; Đầu lắt léo CAHA1254 Tay vặn CAD" 2,230,800 01688113320
GCAD4303 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 43 món TOPTUL GCAD4303 Lục giác BAEA 1608~1632 Tuýp lục giác BBEA1612~1640 Tuýp mở bugi BAAR1616~1621; Tay vặn tự động CJBG1627 Cây nối CAAA1603~1610; Đầu chia 3 CAGA1216 Tay vặn lắt léo CFKA1615; Đầu lắt léo CAHA1678 " 3,018,730 0936306706
GCAD1801 "Bộ dụng cụ văn ốc 1/2"" 18 chi tiết TOPTUL GCAD1801 Lục giác BAEA : 10,12~14,17,19,21,22 24,27,30,32mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"",Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" Cây nối CAAA:1/2""x3"",5"",10""" 2,110,240 01688113320
GCAD1802 "Bộ dụng cụ văn ốc 1/2"" 18 chi tiết TOPTUL GCAD1802 Lục giác BAEA : 10,12~14,17,19,21,22 ,24,27,30,32mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" ,Cây nối CAAA:1/2""x3,5,10""" 2,045,010 0936306706
GCAD1803 #N/A #N/A 01688113320
GCAD1804 #N/A #N/A 0936306706
GCAD1810 "Bộ dụng cụ văn ốc 1/2"" 18 chi tiết TOPTUL GCAD1810 Tuýp lục giác BBEA:1/2x3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",11/16"",3/4"", 13/16"",7/8"", 15/16"",1-1/16"",1-3/16"",1-1/4"" Tay vặn tự động CJBG1627, Đầu lắt léo CAHA1678,Cây nối CAAA:1/2""x3"",5"",10"" Cần lắt léo CFAC:1/2x15""" 2,044,570 01688113320
GADW4101 "Bộ tuýp 41 món TOPTUL GADW4101 Lục giác BAEA :4,4.5,5,5.5,6,7,8,9 10,11,12,13,14mm Cây nối CAAA:2"",4"" Mũi vít dẹt FSAA:4.5,6.5,8 Mũi vít bakeFSBA:PH1,PH2,PH3 Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3,4,5,6,8 Vít sao lỗ FSGA:T10,T15,T20" 971,080 0936306706
GABW4101S " Bộ tuýp và cần tự động - bao gồm 6 bộ GBAW4101 (6x41 chi tiết) Lục giác BAEA :5.5,6,7,8,10,11,12,13mm Mũi vít dẹt FSAA:4,5.5,6.5mm Mũi vít bakeFSBA:PH1,PH2*2,PH3 Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3,4,5,6mm Mũi vít sao FSE" 4,525,180 01688113320
GABW4301S "6 hộp GABW4301 - bộ vít 43 PCS 1/4"" SET Tay vặn vít CJHV0811 Tuýp lục giác BAEA:5.5,6,7,8,10~13mm Vít dẹt FSAA:4,5.5,6.5,8mm Vít bake FSBA:PH1,PH2*2,PH3 Vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Vít lục giác FSDA:3,4,5,6,8mm Vít sao FSEA/ sao lỗ FSGA:T10,T15,T20,T2" 4,881,800 0936306706
GABW1301 "Bộ dụng cụ văn ốc 1/4"" 13 chi tiết TOPTUL GABW1301 Lục giác BAEA :4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm Tay vặn mini CHDU0809" 519,640 01688113320
GABW3001 "Bộ dụng cụ văn ốc 1/4"" 30 chi tiết TOPTUL GABW3001 Lục giác BAEA :4,4.5,5,5.5,6,7,8mm Tay vặn mũi vít CHDV0809 , Mũi vít dẹt FSAA:4,5.5,6.5 Mũi vít bakeFSBA:PH1,PH2,PH2,PH3 , Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3,4,5,6 , Mũi v" 577,720 0936306706
GAAI3101 "Bộ tuýp đầu 1/4"" & 3/8"" 31 chi tiết TOPTUL GAAI3101 (hộp nhựa) - 10 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0805~0813các size: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1624 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21," 1,789,370 01688113320
GAAI3102 "Bộ tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 31 chi tiết (hộp nhựa) (Xi mờ) TOPTUL GAAI3102 - 10 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0805~0813các size: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1624 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18," 1,848,660 0936306706
GAAI3103 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 31 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GAAI3103 - 24 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và" 2,156,110 01688113320
GAAI3104 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 31 chi tiết TOPTUL GAAI3104 (hộp nhựa) (xi mờ) - 24 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 d" 2,226,400 0936306706
GAAI4201 "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 42 chi tiết TOPTUL GAAI4201 (hộp nhựa) - 10 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0805~0813 các size: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1624 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, " 2,631,090 01688113320
GAAI5502 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 55 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GAAI5502 - 17 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1632 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1610~1622 các size: 10, 11, 1" 3,411,430 0936306706
GAAI3001 "Bộ dụng cụ sữa chữa trong nhà 30 chi tiết TOPTUL GAAI3001 (hộp nhựa) - 8 khóa 2 đầu miệng Cờ lê 2 đầu mở AAEJ0607~2022 gồm các size: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm - 9 chìa lục giác ngắn GAAL0910 các size: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6," 3,142,480 01688113320
GCAD2513 "Bộ tuýp lục giác 25 món 1/2"" TOPTUL GCAD2513 Tuýp lục giác BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",19/32"",5/8"",11/16"", 3/4"",25/32"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"" 1-3/16"",1-1/4""; Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Cần" 2,144,230 0936306706
GCAD2514 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2401 "Bộ lục giác 1/2"" 24 món loại bóng TOPTUL GCAD2401 Lục giác BAEA 1/2x8~17,19,21~24,27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA:1/2""x78mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" Tay vặn CHAG:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""x250mm,Cây nối CAAA:1/2""x5,10""" 1,907,400 0936306706
GCAD2402 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2403 "Bộ lục giác 1/2"" 24 món loại mờ TOPTUL GCAD2403 Lục giác BAEA :1/2""x8~17,19,21~24,27,30, 32mm; Cây nối CAAA:1/2""x5,10"", Đầu lắt léo CAHA:1/2""x78mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" ,Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""x250mm" 2,005,300 0936306706
GCAD2404 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2601 "Bộ lục giác 1/2"" 26 món loại bóng TOPTUL GCAD2601 Lục giác BAEA :1/2""x10~27,30,32mm Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" Tay vặn CHAG:1/2""; Tay vặn CADC:1/2"" Cần trượt CTCK""1/2""x250mm " 1,985,170 0936306706
GCAD2602 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2603 "Bộ lục giác 1/2"" 26 món loại mờ TOPTUL GCAD2603 Lục giác BAEA :1/2""x10~27,30,32mm Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Tay vặn CADC:1/2"" , Cần trượt CTCK""1/2""x250mm " 2,067,890 0936306706
GCAD2604 #N/A #N/A 01688113320
GCAD7202 "Bộ dụng cụ tổng hợp 72 món TOPTUL GCAD7202 Lục giác BAEA /Tuýp lục giác dài BAEE:4-14,4.5,5.5; Vít lục giác BCDA:2.5,3~8; Đầu vít bake BCAA:PH0~4; Vít pake khía BCBA:PZ0~3; Đầu vít dẹt BCCA:3,4,4.5,5.5,6.5,8; Cần trượt CTCK; Cây nối CAAA:2," 2,223,870 0936306706
GAAD2202 "Bộ tuýp bông dài 1/2"" 22 món TOPTUL GAAD2202 Tuýp lục giác dài BAEE:8,10~15,17~24,26,27,29 Tuýp lục giác dài BAEE:30,32mm, Tuýp mở bugi BAAT:16,21mm" 1,980,550 01688113320
GAAD2204 #N/A #N/A 0936306706
GCAD1402 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1402 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CAAO:1""x8"",1""x16"" ,Cần xiết CHNC:1""x32"" , Cần trượt CTCK:1""x558.8mm(22"")" 11,683,430 01688113320
GCAD1403 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1403 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CABA:1""x8"",1""x16"" ,CHES:1""x500~800mm , Cần trượt CTCJ:1""x22""" 11,385,000 0936306706
GCAD1404 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1404 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CAAO:1""x8"",1""x16"" ,Đầu chia 3 CAGA:1""x1"" ,Tay vặn CHND:1""x26""" 10,129,130 01688113320
GCAD1405 "Bộ tuýp lục giác 3/4"" 14 món loại bóng TOPTUL GCAD1405 Lục giác BAEA :22,24,27,30,32,36,38,41,46,50mm Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"" ,Cần xiết CHNC:3/4""x20"" Cần trượt CTCA:3/4""x508mm(20"")" 4,070,550 0936306706
GCAD1406 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1406 Tuýp bông BAEB:22,24,27,30,32,36,38,41, 46,50mm Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"",Cần xiết CHNC:3/4""x20"" Cần trượt CTCK:3/4""x508mm(20"")" 4,070,550 01688113320
GCAD1407 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 món loại bóng TOPTUL GCAD1407 Tuýp bông hệ inch BBEB:7/8"",15/16"",1"",1-1/8"",1-1/4"",1-7/16"",1-1/2"",1-5/8"", 1-3/4"",2"" Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"" , Cần xiết CHNC:3/4""x20"" , Cần trượt CTCK:3/4""x508mm(20"")" 4,018,740 0936306706
GCAD2608 " Bộ tuýp bông 3/4"" 26 món loại bóng TOPTUL GCAD2608 Tuýp bông BAEB:22,24,27,30,32,36,38,41,46,50mm Tuýp bông hệ inch BBEB:7/8"",15/16"",1"", 1-1/8"",1-3/16"", 1-5/16"", 1-3/8"",1-7/16"", 1-5/8"",1-3/4"",1-7/8"",2"" Cây nối CAAO2404,2408; Cần xiết CHNC2420, Cần" 5,946,820 01688113320
GCAD2405 #N/A #N/A 0936306706
GBA24140 #N/A #N/A 01688113320
GRA24140 #N/A #N/A 0936306706
GBA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp đen) TOPTUL GBA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA1607,BCEA1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612, Vít sao lỗ dài BC" 1,307,680 01688113320
GRA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp xanh) TOPTUL GRA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA size 1607,BCEA size 1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA size 1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612" 1,307,680 0936306706
GBA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt trắng TOPTUL GBA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size BBEA/BBEE:5/32"",3/16"",7/32"", 1/4"",9/32""," 1,878,415 01688113320
GRA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt xanh TOPTUL GRA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size B" 1,878,415 0936306706
GBB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp đen) TOPTUL GBB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 01688113320
GRB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp xanh) TOPTUL GRB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 0936306706
GBB35140 " Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp đen TOPTUL GBB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222,BAEA 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,BAEE1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,BAEE1219, Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1" 2,001,670 01688113320
GRB35140 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp xanh ) TOPTUL GRB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222, 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,1219, Tuýp mở bugi BAAT1216,BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1206, Đầu ch" 2,001,670 0936306706
GBB33180 "Tuýp 33PCS 3/8"" TOPTUL GBB33180 Tuýp lục giác Lục giác 3/8"" BAEA1208~1212,BBEA1210~1228 Tuýp mở bugi Tuýp mờ bugi 3/6""BAAR1216~1221;Tay vặn tự động CJBG1220 Cần nối CAAA1203~1210;Cần trượt CTCJ1208 CFKA1210;Đầu lắt léo CAHA1254 CAIP0816,CAEB0812" 1,973,125 01688113320
GRB33180 "Bộ dụng cụ 1/4: 33 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB33180 Hộp sắt xanh Tuýp lục giác hệ mét các size BAEA:8,10,12~14,16,17~19, 21,22 Tuýp lục giác hệ inch các size BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",5/8"",11/16"",3/4"",25/32"" 13/16"",7/8"" BAAR1216,1221,CJBG" 1,973,125 0936306706
GBB72130 " Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp đen) TOPTUL GBB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14,Đầu vít bake BCAA08P0~P4 Vít pake khía BCBA08P0~P3, Đầu vít dẹt BCCA0803~08,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808~40" 2,230,030 01688113320
GRB72130 "Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14 Đầu vít bake BCAA08P0~P4 , Vít pake khía BCBA08P0~P3 Đầu vít dẹt BCCA0803~08 ,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808" 2,230,030 0936306706
GBB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp đen) TOPTUL GBB25150 Lục giác BAEA 1608~1632 :8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 01688113320
GRB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB25150 Lục giác BAEA 1608~1632:8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 0936306706
GBB23050 "Bộ tuýp dài lục giác 1/2"" 23 món ( hộp đen) TOPTUL GBB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 : 8~24,26~30,32mm" 2,135,320 01688113320
GRB23050 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 :8~24,26~30,32mm" 2,135,320 0936306706
GBB38190 "Hộp dụng cụ tổng hợp hệ inch 38PCS 1/4"" TOPTUL GBB38190 Tuýp lục giác BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4"", 13/16"" ,7/8"",15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"",1-1/4"" Cây nối CAAA1603,1610 Đầu chuyển chia 3 CAGA1216, Lắt léo CAHA1678 Cần xiết tự động CJBG1627, T" 2,744,696 01688113320
GRB38190 "Bộ dụng cụ 1/2: 38 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB38190 Hộp sắt xanh Combination Pliers BAEA:8,10~19,21,22,24,27, 29,30,32 BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" 5/8"",11/16"",3/4"",13/16"" 7/8"",15/16"",1"",1-1/16"", 1-1/8"",1-1/4"" Cần nối CAAA1603,1610 tuýp lắt léo C" 2,744,696 0936306706
GCAD4101 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại bóng TOPTUL GCAD4101 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần " 3,228,500 01688113320
GCAD4102 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại mờ TOPTUL GCAD4102 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần tr" 3,324,530 0936306706
GCAD4103 #N/A #N/A 01688113320
GCAD4601 " Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại bóng TOPTUL GCAD4601 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC16" 3,145,340 0936306706
GCAD4602 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại mờ TOPTUL GCAD4602 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA16:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC161" 3,230,260 01688113320
GCAD2701 " Bộ tuýp 1/4"" 27 chi tiết TOPTUL GCAD2701 ¹¹ Tuýp lục giác 1/4"" Tuýp lục giác Tuýp lục giác BAEA0804~0813: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm ¹ Đầu lắt léo CAHA0840 ² Cần nối CAAA0802 & 0804: 2” & 4” (L) ¹ Cần trượt CTCK0811 ¹ Tay vặn S135 1/4"" Dr. 36 " 914,760 0936306706
GCAD2702 "27PCS 1/4"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome / Metal Box BAEB:4,5,5.5,6,7 8,9,10,11,12,13mm CAAA0802,0804 CTCK0811,S135 CAHA0840,CAIA0815 BCAB:PH1,PH2,PH3 BCCB:4.5,6.5,8mm BCDB:4,5,6,8mm" 659,876 01688113320
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1701 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4"", Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn CHAG:1/4""" 575,190 0936306706
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1702 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4""; Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn tự động CJBG:1/4""" 616,330 01688113320
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707,740 0936306706
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707,740 01688113320
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727,430 0936306706
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727,430 01688113320
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851,730 0936306706
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912,890 01688113320
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1,046,210 0936306706
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1,046,210 01688113320
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1,104,400 0936306706
AAAU6060 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6060 60mm L=360mm 1,104,400 01688113320
AAAU6565 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6565 65mm L=380mm 1,720,510 0936306706
AAAU7070 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7070 70mm L=380mm 1,859,550 01688113320
AAAU7575 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7575 75mm L=415mm

Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Xuất xứ Taiwan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11700219
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn