Loại bỏ phần tử trùng lặp trong mảng bằng php

Các cao nhân cho mình hỏi cách để loại bỏ phần  trùng lặp trong mảng bằng php với ạ.
Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trả lời 35 ngày trước
Bạn dùng hàm : array_unique($arr) của php nhé.
Vd nhé :
<?php
$input = array(4, "4", "3", 4, 3, "3");
$result = array_unique($input);
var_dump($result);
?>
Kết quả :
array(2) {
  [0] => int(4)
  [2] => string(1) "3"
}