Nguyên tắc khách quan trong triết học là gì?

Nguyên tắc khách quan trong triết học là gì?

Linh
Linh
Trả lời 2 năm trước

bạn xem phân tích chi tiết nhé

nguyên tắc khách quan khẳng định sự thống nhất giữa phép biện chứng, nhận thức luận và logic học. Chính vì vậy, chúng ta coi những quy luật cơ bản của phép biện chứng là nền tảng của logic biện chứng cũng như những quy luật đồng nhất, phi mâu thuẫn và bài trung là nền móng của logic hình thức. Ngoài quy luật chung của phép biện chứng, logic biện chứng còn nghiên cứu những quy luật riêng của tư duy biện chứng. Những quy luật này được vận dụng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người sẽ trở thành những phương pháp tư duy biện chứng.

Linh
Linh
Trả lời 2 năm trước

bạn xem phân tích chi tiết nhé

nguyên tắc khách quan khẳng định sự thống nhất giữa phép biện chứng, nhận thức luận và logic học. Chính vì vậy, chúng ta coi những quy luật cơ bản của phép biện chứng là nền tảng của logic biện chứng cũng như những quy luật đồng nhất, phi mâu thuẫn và bài trung là nền móng của logic hình thức. Ngoài quy luật chung của phép biện chứng, logic biện chứng còn nghiên cứu những quy luật riêng của tư duy biện chứng. Những quy luật này được vận dụng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người sẽ trở thành những phương pháp tư duy biện chứng.