So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thế giới quan thần thoại,thế giới quan tôn giáo và TGQ triết học??

tu
tu
Trả lời 14 năm trước
Giống nhau là đều do những ý nghĩ của con người mà ra. Khác nhau: + Thế giới thần thoại là không có thật , chỉ do tưởng tự của con người, mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn. + Thế giới quan tôn giáo là nhìn những sự vật những suy nghĩ theo quan điểm của tôn giáo. Thế giới tôn giáo chủ yếu giải thích sự vật dựa vào tâm linh. + Thế giới quan triết học là thế giới nghiên cứu nhưng quy luật của cuộc sống . Thế giới thần thoại và thế giới quan tôn giáo cũng là một phần của triết học. Triết học có thể giải thích nguồn gốc ra đời của thần thoại và tôn giáo