Tôi đóng gói chương trình VB+Crytalreport bằng chươg trình Setup Factory nhưng khi chạy chương trình, khi in báo cáo máy báo lỗi runtim 429 activeX.

bvatoi
bvatoi
Trả lời 12 năm trước
Khi sử dụng Access, thông báo lỗi "ActiveX component can't create object" xảy ra có thể do một hay nhiều nguyên nhân: - Thư viện DAO 3.6 không được đăng ký thích hợp. Cách giải quyết: Trên Windows, chọn Start > Run và gõ dòng lệnh (tùy theo máy, đường dẫn có thể khác): regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\DAO360.DLL" - Thiếu một hay nhiều References. Cách giải quyết: Mở database đã gặp lỗi này, nhấn ALT+F11 để mở Microsoft Visual Basic Editor, chọn Tools > References, kiểm tra thư viện nào cần có nhưng chưa được đánh dấu chọn thì đánh dấu chọn vào checkbox bên cạnh. Thường thì Microsoft DAO 3.6 Object Library là thư viện cần có. - Có một tham chiếu không hợp lệ đến Utility Database. Cách giải quyết: Mở database đã gặp lỗi này, nhấn ALT+F11 để mở Microsoft Visual Basic Editor, chọn Tools > References, xóa đánh dấu chọn ở bất kỳ tham chiếu nào đến Utility Database hoặc Utility.MDA. - Không có quyền truy cập đến các thư viện cần thiết. Cách giải quyết: Phải bảo đảm các user có quyển “read” đối với tất cả các tập tin trong thư mục: \Windows\System32 (nếu là Windows XP) hoặc \Winnt\System32 (nếu là Windows NT, 2000) hoặc \Windows\System (nếu là Windows 95, 98, Me). - Có một tập tin wizard gặp nguy hiểm. Cách giải quyết: Sử dụng Windows Explorer để tìm các tập tin wizard sau: Acwzmain.mde, Acwztool.mde và Acwzlib.mde, đổi phần đuôi tên tập tin của mỗi tập tin thành .old, dùng Add or Remove Programs của Control Panel để Reinstall or Repair Office (trong đó chọn Access) nhằm khôi phục các tập tin này.
Giấc mơ
Giấc mơ
Trả lời 12 năm trước
Nếu bạn gặp lỗi ngay khi khởi động chương trình như lỗi "Run-time Error 429: ActiveX component can`t creat object" thì tải tập tin sau: [blue]http://www36.websamba.com/chuyenlqd/Unreg.data[/blue] lưu vào thư mục chứa chương trình, đổi tên thành Unreg.bat, chạy tập tin này là sẽ ổn [:)]