Xin hướng dẫn viết chương trình VB khi chạy sẽ tự động lấy hình nền desktop làm hình nền form của chương trình?

nguyen gia huy
nguyen gia huy
Trả lời 12 năm trước
Ý tưởng chính của hoạt động "capture" ảnh nền Windows (hay 1 vùng xác định trên Windows) là dùng hàm API Windows có tên BitBlt(). Hàm BitBlt() cho phép copy vùng ảnh bitmap từ "device context" này sang "device context" khác. Tuy nhiên đoạn lệnh VB đảm nhiệm việc copy ảnh nền Windows rồi dán vào Form tương đối dài và phức tạp nên chúng tôi không liệt kê ra đây. Microsoft đã xây dựng module chứa một số hàm "capture" ảnh bitmap của một số đối tượng Windows, trong đó hàm có tên là CaptureScreen() sẽ "capture" toàn bộ cửa sổ desktop rồi trả về đối tượng Picture miêu tả ảnh tương ứng. Bạn chỉ cần chép file thư viện này (dạng mã nguồn VB), "add" nó vào Project ứng dụng của bạn rồi gọi hàm CaptureScreen() bất kỳ lúc nào bạn muốn. Thí dụ để lấy ảnh nền Windows và dán nó vào form của ứng dụng, bạn chỉ cần viết lệnh gán đơn giản như sau: Private Sub Form_Load() Set Me.Picture = CaptureScreen() End Sub File thư viện này có trong CD MSDN của Microsoft.