Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012?

 |  Xem: 1.848  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/07/2012 - 08:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Môn Tiếng Anh – Khối A1 −Mã đề: 163

Đáp án mã đề 163:
1.D    2B    3B    4.B    5.A    6.C
7.D    8.C    9B    10.D    11A    12C
13C    14A    15A    16B    17A    18A
19B    20B    21B    22C    23B    24A
25A    26B    27B    28C    29B    30C
31D    32B    33D    34A    35B    36.A
37B    38A    39D    40.C    41B    42C
43A    44B    45C    46A    47A    48A
49A    50B    
61.C    62.D    63.C 64.D 65.A 66.C
67.A    68.D    69.A    70.C    71A    72A
73.A    74.B    75.C    76C    77A    78A
79D 80A

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014Ngày gửi: 07/07/2014 - 11:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.