2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
700.000 ₫
6.100.000 ₫
5.800.000 ₫
850.000 ₫
8.800.000 ₫
3.000.000 ₫
2.600.000 ₫
10.000.000 ₫
10.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0942.067.087; HCM: 0977.858.004

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 459.355 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • NƠI BÁN THIẾT BỊ HỒ BƠI GIÁ TỐT NHẤT ( 6 )

  NƠI BÁN THIẾT BỊ HỒ BƠI GIÁ TỐT NHẤT Thiết bị hồ bơi là một trong những thứ giúp hồ bơi trở nên sạch hơn. Bạn có hồ bơi những không sử dụng thiết bị hồ bơi thì nước hồ bơi sẽ bẩn. Nếu bạn đang sở hữu...
  Thỏa thuận...
 • Xe nâng tay NiuLi - 2 tấn - đ ( 8 )

  Xe nâng tay NiuLi - 2 tấn -2.850.000 đ Xe nâng tay thấp của công ty Việt Xanh chất lượng cao mà giá thành lại rẻ nhất trong các loại xe nâng nên phù hợp với tình hình kinh tế tại Việt Nam, xe nâng...
  Tân Việt 20 phút trước trong Xe nâng
  Thỏa thuận...
 • Cảm biến từ Autonics PR series ( 7 )

  Cảm biến từ Autonics PR series Thông số kỹ thuật Loại Hình trụ phi 8, 12, 18, 30mm Nguồn cấp Loại DC 2 dây và 3 dây: 12-24VDC (10-30VDC), Loại AC 2...
  Thỏa thuận...
 • Máy cắt Plasma Hyperthern powermax 45 giá rẻ đang hot trên thị trường ( 126 )

  Máy cắt plasma Hyperthern powermax 45 đang hot nhất hiện nay. Tại sao? Máy cắt plasma Hyperthern Powermax 45 là thiết bị sử dụng cắt tay hoặc cắt tự động với các ứng dụng cắt và đục lỗ vật liệu kim...
  A Đức 35 phút trước trong Máy cắt plasma
  Thỏa thuận...
 • máy hàn que , hàn co2 , hàn argon và cắt plasma ( 9 )

  Hàn & cắt là yếu tố chủ yếu nhất cho nhiều ngành nghề : cơ khí , xây dựng , khuôn mẫu , quảng cáo ..vv. - THIẾT KẾ GIẢI PHÁP HÀN TỐT - BẢO HÀNH DÀI HẠN NHẤT - SỬA CHỮA NHANH NHẤT -...
  thái vinh khang 37 phút trước trong Máy hàn cần cột
  Thỏa thuận...
 • khớp nối mềm PCCC - khớp giãn nở LPG - ống mềm inox cho LPG ( 9 )

  Liên hệ : Mr Phong - 0938.174.382 http://.www.khopnoimem.info http://.www.khopnoimem.coo.me chuyên kinh doanh sản phẩm cho nghành công nghiệp nặng : dầu khí , LPG , PCCC ....
  Thỏa thuận...
 • Phủ chống dính teflon, chống dính chịu nhiệt trên 500 độ C ( 5.536 4 )

  CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC QUỐC TẾ BÁCH KHOA JAVIN javin international co.,ltd S o 13 ngach 30/30 Ta Quang Buu(ĐH BK)/Bach Khoa/Ha Noi Đt : 09 88 16 26 68 - Fax : 04.35379334 Info :...
  Bachkhoa 40 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Sơn chống dính ,chịu nhiệt ,chịu hóa chất ( 638 )

  CÔNG TY TNHH ƯNG DUNG KHOA HỌC QUỐC TẾ BÁCH KHOA JAVIN javin international co.,ltd S o 13 ngo 30/30 Ta Quang Buu(ĐH BK)/Bach Khoa/ Ha Noi Đt : 09 88 16 26 68 - Fax : 04.35379334 Info :...
  Bachkhoa 54 phút trước trong Sơn
  Thỏa thuận...
 • Sơn chống dính trục ruro ( 39 )

  CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC QUỐC TẾ BÁCH KHOA JAVIN javin international co.,ltd S o 13 ngach 30/30 Ta Quang Buu(ĐH BK)/Bach Khoa/Ha Noi Đt : 09 88 16 26 68 - Fax : 04.35379334 Info :...
  Bachkhoa 55 phút trước trong Sơn
  Thỏa thuận...
 • Mua bán hóa chất xylene giá rẻ xylen ( 9 )

  XYLENE, Dung môi pha sơn - Dung môi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CTHH: C8H10, C6H4(CH3)2, C6H4C2H6 Quy cách: hàng xá hoặc 179kg/thùng Xuất xứ: Mã Lai, Hàn Quốc, Thái Lan Đỗ Thanh Hải -...
  Hoang Bac 1 giờ 1 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Dịch vụ xây dựng nhà màng trồng rau sạch trên toàn quốc ( 102 )

  Số lượng 100000000 Xuất xứ Hàng công ty Bảo hành 12
  Trịnh Quốc Toản 1 giờ 1 phút trước trong Nhà kính
  130.000
  ₫ / 0
 • Xây dựng nhà kính tại Nghệ An ( 43 )

  Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Hoa Việt chuyên xây dựng và lắp đặt nhà màng, nhà kính trên toàn quốc, bảo hành chất lượng sản phẩm, công trình. hướng dẫn khách hàng chăm...
  Trịnh Quốc Toản 1 giờ 1 phút trước trong Nhà kính
  130.000
 • Báo giá xây dựng nhà màng tại Hà Nội ( 190 )

  Cty TNHH Hoa Việt chuyên cung cấp và lắp đặt và xây dựng nhà màng, nhà kính phục vụ trồng rau sạch, hoa và nhân giống, thực nghiệm.Chúng tôi nhận thi công nhà màng trọn gói bao gồm - Xây dựng nhà...
  130.000
  ₫ / m2
 • Dịch vụ xây dựng nhà kính/nhà màng nông nghiệp công nghệ cao toàn quốc ( 154 )

  Công ty TNHH Hoa Việt chuyên cung cấp vật tư và xây dựng nhà kính/ nhà màng nông nghiệp công nghệ cao, được ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới áp dụng thực tiễn tại Việt Nam với...
  130.000
  ₫ / 0
 • Xây dựng nhà kính toàn quốc ( 66 )

  Công ty TNHH Hoa Việt chuyên lắp đặt và xây dựng nhà kính công nghệ cao, bảo hành trên toàn quốc. với đội ngũ cán bộ công nhân viên kinh nghiệm nhiều năm trong xây dựng và lắp đặt trong và ngoài nước....
  Trịnh Quốc Toản 1 giờ 1 phút trước trong Nhà kính
  130.000
  ₫ / m2
 • Dịch vụ xây dựng nhà màng nilon trồng rau sạch, hoa, chuyên canh ( 67 )

  Công ty Hoa Việt chuyên nhận thầu xây dựng và lắp đặt trọn gói nhà màng, nhà kính, hệ thống tưới với giá cả bình dân, bảo hành. với kinh nghiệm trên 10 năm chuyên lắp đặt các công trình nhà màng từ...
  Trịnh Quốc Toản 1 giờ 1 phút trước trong Hệ thống phun sương
  130.000
  ₫ / m2
 • NGẮT MỎ CẨU XCMG, ZOOMLION, SANY ( 5 )

  NGẮT MỎ CẨU XCMG, ZOOMLION, SANY hotline : 0973.462.078 Ship hàng toàn quốc Cam kết chất lượng - giá thành - thời gian vận chuyển Giá: Liên hệ Zalo, Facebook, SMS (0973.462.078) Website:...
  Thỏa thuận...
 • Bán Methyl Acetate methylacetate, METHYLACETATE, METHYL ETHANOATE, MAC ( 9 )

  METHYL ACETATE, MEAC Methyl Acetate, methyl ethanoate CTHH: C3H6O2 Quy cách: 180kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, TQ Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ: Kinh doanh: Đỗ Thanh Hải -...
  Hoang Bac 1 giờ 3 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • BÁN BUTYL ACETATE N-Butyl Acetate, BAC, N-BAC, Butyl Acetate ( 8 )

  BUTYL ACETATE, xăng thơm, BAC, pha sơn, mực in, N-Butyl Acetate (N-BAC), butyl axetat, dầu chuối CTHH: C6H12O2, CH3COOCH2CH2CH2CH3, CH3COOC4H9 Quy cách: 180kg/phuy Xuất xứ: Trung Quốc,...
  Hoang Bac 1 giờ 6 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • 7+ loại kìm phổ biến đa dụng hiện nay ( 5 )

  Kìm là một trong những dụng cụ được sử dụng phổ biến trong các dụng cụ cầm tay. Kìm có nhiều loại và kích cỡ khác nhau tuỳ thuộc vào công dụng của nó. Trước khi chọn cho mình 1 cây kìm để phục vụ công...
  Lục Anh 1 giờ 10 phút trước trong Kìm
  Thỏa thuận...
 • Thước đo góc điện tử ( 45 )

  http://luoicatnhom.com cung cấp và phân phối thước đo góc điện tử Khoảng đo góc: 0~360 độ Độ hiển thị: 0.05 độ Sai số: 0.3 độ Lưu được kết quả đo Đảo chiều giá trị hiển thị Ứng...
  Đinh Duy Chương 1 giờ 20 phút trước trong Dụng cụ đo khác
  Thỏa thuận...
 • Chất phá bọt sản xuất nước trái cây nước sốt và tẩy rửa hải sản với FDA Hoa Kỳ ( 584 )

  Chất phá bọt sản xuất nước trái cây nước sốt và tẩy rửa hải sản với FDA Hoa Kỳ Silicone phá bọt hệ nước an toàn trong thực phẩm SAG 720 Silicone phá bọt hệ nước an toàn thực phẩm SAG 720 ...
  Công ty TNHH TMTH... 1 giờ 30 phút trước trong Hương liệu thực phẩm
  Thỏa thuận...
 • Một số đặc điểm nổi bật của cát oxit nhôm ( 8 )

  Cát oxit nhôm có lẽ sẽ là một cụm từ khá xa lạ đối với nhiều người chưa từng biết đến giải pháp công nghệ phun làm sạch bề mặt kim loại. Nhưng nó cũng giống như nấu một món ăn là chất phụ gia không...
  Nam Sơn Cát 1 giờ 31 phút trước trong Hệ thống phun cát
  Thỏa thuận...
 • Phục Hồi Trục Thủy Lực Toàn Miền Bắc ( 57 )

  Công TY CP Quốc Tế CMC Việt Nam Địa chỉ : 19/87/118 Trương Định - HBT - HN Xưởng phục hồi : Thúy lĩnh - Lĩnh Nam - Hà Nội Fanpage : https://www.facebook.com/tunglam8512/?ref=aymt_homepage_pan...
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp máy hàn TIG giá tốt, chất lượng nhất TP.HCM ( 83 )

  Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm máy hàn TIG giá tốt và chất lượng. Khách hàng muốn xem thông tin và mua sản phẩm máy hàng tig xin liên hệ với công ty để được tư vấn, báo giá và hỗ trợ xem sản...
  A Đức 1 giờ 35 phút trước trong Máy hàn TIG
  Thỏa thuận...
 • Giá treo tivi đa năng góc 2 tay EM DF400 ( 73 )

  Thông số Kỹ thuật giá treo tivi Đa năng DF400 : · Sản phẩm giá treo tivi đa năng nhập khẩu · Chất liệu: hơp kim sắt · Phủ ngoài: sơn tĩnh điện độ bền cao 20 năm · Sản phẩm...
  Đỗ Ngọc Tú 1 giờ 41 phút trước trong Giá đỡ, tay đỡ
  700.000
  ₫ / 0
 • Máy cắt CNC giá rẻ, chất lượng tại TP.HCM ( 119 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÊGA Địa Chỉ: 18 Đường 3C, KP5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP HCM Website: vegatec.com.vn Hotline: 0916.989.759 - 0907.921.081 -...
  A Đức 1 giờ 42 phút trước trong Máy cắt CNC
  Thỏa thuận...
 • THIẾT BỊ HỒ BƠI CẦN THIẾT VÀ ĐỘC ĐÁO ( 8 )

  Hiện nay những thiết bị hồ bơi không còn là những phụ kiện đơn giản và làm được một chức nay duy nhất. Mà giờ những thiết bị hồ bơi cần thiết và độc đáo đang rất được mọi người truy lùng tìm kiếm. Với...
  Hoboidep 1 giờ 51 phút trước trong Thiết bị bể bơi khác
  Thỏa thuận...
 • Thi công xây lắp và trang trí nội thất nhà phố, biệt thự. ( 75 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH GIA CHUYÊN THI CÔNG XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ. THÔNG TIN LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – TRANG TRÍ...
  Thanhgiasg 2 giờ 4 phút trước trong Thi công xây dựng
  Thỏa thuận...
 • Dầu Silicone độ nhớt thấp Element14 PDMS 5 ( 431 1 )

  Dầu Silicone độ nhớt thấp Element14 PDMS 5 Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone độ nhớt thấp Element14 PDMS 5 dùng để chóp chỉ may, đánh chỉ may, bôi trơn chỉ may, tháo khuôn...
  Công ty TNHH TMTH... 2 giờ 9 phút trước trong Dầu công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Máy phun áp lực Q2 Karcher K4 Full Control - TMDV Hoàng Nam - FREE SHIP nội thành ( 47 )

  Máy phun áp lực Karcher K4 Full Control - TMDV HOÀNG NAM Website: www.hoangnamgmbh.com.vn Máy phun áp lực karcher K4 Full Control là máy xịt rửa cao áp nước lạnh của Đức, có công dụng xịt...
  Công Ty TNHH TM&DV... 2 giờ 18 phút trước trong Máy phun rửa áp lực
  6.290.000
 • Tấm lợp cao cấp nhập khẩu từ châu âu giá ưu đãi nhất,cần tìm nhà phân phối đại lý ( 2 )

  Tấm lợp sinh thái corrubit được nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ là một sản phẩm cực tốt. Với khẩu hiệu : “ Không nóng khi nắng, không ồn khi mưa “ – “ Không rêu mốc, rỉ sét “ nhà...
  Kieu 2 giờ 19 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Xe lu rung 2 cầu ingersoll rand SD100 ( 199 )

  Mua Bán cho thuê Xe Lu LH: 0979.679.678 Mr Nghiệp Trụ Sở: 822/2 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Xem sản phẩm tại website: vatgia.com/xelutoanmy Chúng tôi...
  Thành Nghiệp 2 giờ 20 phút trước trong Xe lu
  550.000.000
  ₫ / 0
 • Xe lu giá tốt tại hồ chí minh, xe lu nhập khẩu chất lượng tốt tại thành phố hồ chí minh. ( 412 )

  Mua Bán cho thuê Xe Lu LH: 0979.679.678 Mr Nghiệp Trụ Sở: 822/2 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Xem sản phẩm tại website: vatgia.com/xelutoanmy Chúng tôi...
  Thành Nghiệp 2 giờ 20 phút trước trong Xe lu
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp corrubit chống nóng giảm ồn tốt nhất,cần tìm nhà phân phối đại lý tại các tỉnh ( 9 )

  Hầu hết mọi sản phẩm khác chịu nhiều tác động ảnh hưởng đến từ môi trường, nhưng tấm lợp corrubit Đứng vững và không chịu bất cứ ảnh hưởng nào đến từ môi trườngbên ngoài mang lại .đó chính là...
  Kieu 2 giờ 20 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp sinh thái châu âu giá tốt nhất,cần tìm nhà phân phối đại lý tại các tỉnh ( 6 )

  sản phẩm của chúng tôi rất phù hợp cho những vùng ven biển, muối mặn và hóa chất, Axit. Corrubit chống được các cơn bão lên đến 200km/h. - Sản phẩm tấm lợp sinh thái Corrubit được nhập khẩu từ đất...
  Kieu 2 giờ 22 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Trại cá giống Ao Sen cung cấp sỉ lẻ cá tai tượng giống, bống tượng, chép koi, trê, phi,cá phóng sanh ( 164 )

  CÁ TAI TƯỢNG GIỐNG -------------------------------------------------------- Trại Cá giống ao sen Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chuyên cung cấp sỉ và lẻ cá giống các l oại, cá phóng sanh, cá trê, tra, cá...
  Nguyên Nguyên 2 giờ 22 phút trước trong Con giống vật nuôi
  Thỏa thuận...
 • Tôn sinh thái siêu bền chống các loại hóa chất ăn mòn,cần tìm nhà phân phối đại lý tại các tỉnh ( 5 )

  Cho đến nay tấm lợp Corrubit nhập khẩu đã được sử dụng trong đa số các nhà máy sản xuất phân bón ,trong đó có những nhà máy rộng hàng chục nghìn mét vuông như nhà máy phân bón bình điền..vv.. Bền...
  Kieu 2 giờ 25 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp sinh thái chống hóa chất ăn mòn,tốt nhất,cần tìm nhà phân phối đại lý tại các tỉnh ( 4 )

  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP: Đối với các công trình nhà xưởng công nghiệp.ngoài việc khắc phục được triệt để hiện tượng thấm dột trên một mặt bằng mái rộng khi trời mưa to gió lớn,tấm lợp còn tạo ra...
  Kieu 2 giờ 30 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • MEN VI SINH DẠNG VIÊN ( 7 )

  MEN VI SINH DẠNG VIÊN ~16g/viên; 3.5 kg/xô Thành phần: - Bacilus subtilis - Bacilus Lichenifomes Xuất xứ: Mỹ HDSD: Rải trực tiếp xuống đáy ao nuôi, sử dụng 1 đến 2 lần/tuần Liều lượng: >=20...
  Thỏa thuận...
Có tổng số 459.355 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..