Cảm Biến Tiệm Cận Ifm Tại Việt Nam

Liên hệ

467/125/20 Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp, Tp.hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp thiết bị cảm biến tiệm cận IFM tại Việt Nam

 

Model sản phẩm IFM Việt Nam:

IG0103 IG010A IG0112 IG0226 IG0227 IG0228 IG0230 IG0231

IG0232 IG0233 IG0234 IG0237 IG0275 IG0289 IG0297 IG0302

IG0328 IG0330 IG0331 IG0332 IG0333 IG0334 IG0335 IG0337

IG5249 IG5254 IG5285 IG5286 IG5287 IG5290 IG5318 IG5319

IG5336 IG5337 IG5339 IG5340 IG5341 IG5342 IG5345 IG5346

IG5347 IG5348 IG5349 IG5351 IG5357 IG5361 IG5362II0005 

 

II5847 II5848 IIC209 IIC210 IIC211 IIC212 IIC213 IIC214

IIM208 IIM209 IIM210 IIM211IIM212 IIM213 IIM214 IIS204

IIS205 IIS206 IIS207 IIS208 IIS209 IIS210 IIS211 IIS212

IIS213 IIS214 IIS215 IIT001 IIT002 IIT200 IIT202 IIT204IIT205 IIT206 IIT207

IIT208 IIT209 IIT20A IIT210 IIT212IIT213 IIT216 IIT217IIT218 IIT219 IIT21A IIT22A IM0058

IM3500 IM500A IM5019 IM501A IM5020 IM5022 IM5024 IM5027

IM502A IM5033 IM5036 IM5037 IM5038 IM5040 IM5041 IM5042

 

IM5043 IM5044 IM5046 IM5049 IM5052 IM5053 IM5054 IM5055

IN5211 IN5212 IN5213 IN5214 IN5215 IN5218 IN5219 IN5223

IN5224 IN5225 IN5227 IN5228 IN5229 IN5230 IN5233 IN5240

IN5244 IN5245 IN5251 IN5254 IN5255 IN5256 IN5258 IN5259

IN5262 IN5263 IN5266 IN5269 IN5272 IN5274 IN5276 IN5277

IN5278 IN5279 IN5280 IN5281 IN5282 IN5284 IN5285 IN5286

IN5290 IN5293 IN5295 IN5296 IN5380 IN5382 IN5383 IN5384

IN5385 IN5386 IN5387 IN5388 IN5389 IN5390 IN7001 IO5004

IO5012 IO5013 IO5014 IO9201IO9202IO9203 IO9205IO9208 IO9908

IO9909 IO9912 IO9913 IO9914 IO9915 IO9916 IO9917 IO9919

IO9921 IO9922 IO9923 IQ5002 IQ5003 IQ5004 IQ5006 IQ5007

IQ5008 IR5001 IR5002 IR5003 IR5004 IR5005 IR5006 IR5007

IR5008 IR5009 IR5010 IR5012 IR5013 IR5014 IR5015 IR5016

IR5019 IR5020IR5021IR5022 IS5042 IS5044IS5045 IR5017 IR5018

IS5047 IS5049 IS5050 IS5051 IS5052 IS5053 IS5063 IS5064

IS5065 IS5066 IS5068 IS5069 IS5070 IS5071 IS5072 IS5073

IS5075 IS5076 IS5077 IS5078 IS5079 IS5080 IS5081 IS5082

IS5083 IS5084 IS8500 IS9200 IS9201 IS9202 IS9500 IT5001

IT5002 IT5003 IT5004 IT5008 IT5009 IT5015 IT5019 IT5020

IT5021IT5023 IT5026 IT5027 IT5028 IT5029 IT5030 IT5031

II0006 II000A II0011 II0012 II0033 II0035 II0036 II0037

II0051 II0054 II0062 II0087 II0094 II0095 II0096 II0097

II0098 II0341 II0342 II0343 II0344 II0346 II0347 II0348

II0352 II0353 II0354 II0355II0356 II0357 II0358II0359I

I0360 II0361 II4002 II4004 II5162 II5166 II5191 II5195

II5227 II5256 II5257 II5258 II5272 II5276 II5278 II5284

II5285 II5286 II5288 II5289 II5292 II5300 II5301 II5303

II5304 II5305 II5306 II5308 II5310 II5312 II5320 II5321

II5346 II5351 II5369 II5370 II5376 II5377 II5422 II5430

II5436 II5441 II5443 II5446 II5749 II5750 II5751 II5754

II5760 II5764 II5766 II5767 II5768 II5769 II5775II5776

II5777 II5785 II5790 II5791 II5792 II5793 II5798 II5799

II5800 II5801 II5802 II5803 II5804 II5806 II5807 II5808

II5810 II5811 II5812 II5813 II5814 II5815 II5816 II5817

II5818 II5819 II5822 II5823 II5824 II5825 II5827 II5829

II5832 II5833 II5834 II5835 II5836 II5837 II5838 II5839

II5840II5841 II5842 II5843 II5844 II5845 II5846 IO5005

IT5039 IT5040 IT5041 IW5066 IW5067 IW5068 IW5069 IW5070

IW5071 IW5072 IW5073 IW5074 IW5075 IW5076 IX5002 IX5003

IX5004 IX5005 IX5006 IX5007 IX9200 IY5004 IY5029 IY5033

IY5034 IY5036 IY5038 IY5039 IY5042 IY5045 IY5046

IY5047 IY5048 IY5049 IY5050 IY5051 IY5052 IZ5006

IZ5024 IZ5026 IZ5031 IZ5032 IM5073IO5011 IT5032

IZ5034 IZ5035 IZ5036 IZ5041 IZ5042 IZ5044 IZ5045IZ5046 IZ5047 IZ5048 IZ5049 IZ5050 IZ5051 IZ5052

IE5203 IE5203 IF0299 IF5759 IF5896 IFC247 IG0231 IG0349

IG5907 IGC002 IGT001 II0297 IIC220 IIT001 NF501A NI500A

IE5298 IE5298 IF0279 IF5598 IF5898 IFC248 IG0233 IG5595

IG5905 IGS002 IGT002 II0263 IIC221 IIT002 NF500A NG501A

IE5265 IE5265 IE9940 IF5763 IF5936 IFC235 IG0335 IG5560

IG5951 IGC001 IGS203 II0282 IIC208 IIT225 IN507A NG500A

IE5349 IE5349 IE5350 IF5760 IF5937 IFS200 IG0334 IG5496

IG5953 IGS001 IGT211 II5735 II5827 IIT204 IT5020 NI501A

IE5338 IE5338 IE5366 IF5647 IFC200 IFS202 IG0337 IG5559

IG5773 IGC235 IGT202 II5490 II5858 IIT226 IL5012 NG5011

IE5340 IE5340 IE5367 IF5762 IFC202 IFS201 IG0348 IG5497

IG5775 IGC234 IGS209 II5733 IIC209 IIS206 JAC201 NG5004

IE5092 IE5092 IE5372 IF5619 IFC201 IFS203 IG0341 IG5319

IG5597 IGC223 IGT239 II5734 II5829 IIS207 JAT201 NG5010

IE5258 IE5258 IE5390 IF5623 IFC203 IFC234 IG0333 IG501A

IG5772 IGC222 IGT240 II5492 II5859 IIT202 IT5040 NG5021

IE5319 IE5319 IE5391 IF5541 IF5792 IFS208 IG0332 IG503A

IG5806 IGC202 IGS208 II5448 II5861 IIS208 IT5041 NI5002

IE5091 IE5091 IE5379 IF5781 IF9924 IFC210 IG0226 IG505A

IG5954 IGS200 IGS22A II5452 II5751 IIS209 IT5034 NI5012

IG5647 IGC207 IGS214 II5483 IIC206 IIT224 NE5001

IE5318 IE5318 IF0292 IF5712 IF5813 IFS210 IFT22A IG5594

IG5667 IGC208 IGS210 II5471 IIC207 IIS204 NE5012

IE5288 IE5288 IF0005 IF5670 IF5925 IFS215 IFT203 IG506A

IG5813 IGC215 IGT203 II5475 IIC218 IIT200 NF5002

IE5256 IE5256 IF0303

DA102S |Safety Standstill Monitor

DI0004 |DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

IYB IY5029 IY5033 IY5034 IY5036 IY5038 IY5045

IY5046 IY5048 IY5049 IY5051 IY5052IE500A IE5072

IB0071 IB0072 IB0073 IB0074 IB0076 IB0078 IB0079 IB0080

IB0081 IB0083 IB0085 IB0087 IB0088 IB0090 IB0091 IB0092

IB0093 IB0098 IB0099 IB0100 IB0103 IB0104 IB0105 IB0106

IB0107 IB0108 IB0109 IB2001 IB2002 IB2003 IB4000 IB4002

IB5008 IB500A IB5063 IB5065 IB5068 IB5070 IB5072 IB5074

IB5076 IB5078 IB5096 IB5097 IB5111 IB5124 IB5125 IB5127

IB5131 IB5132 IB5133 IB5136IB5137 IB5138 IB5140 IB5142

IB5143 IB5144 IB5146 IB5147 IB5148 ID5052 ID5053 ID5055

IE5075 IE5078 IE5082 IE5090 IE5091 IE5092 IE5099

IE5100 IE5103 IE5105 IE5107 IE5111 IE5121 IE5122

IE5123 IE5125 IE5129 IE5130 IE5131 IE5133

IE5136 IE5192 IE5193 IE5202 IE5203 IE5207 IE5212

IE5215 IE5222 IE5229 IE5238 IE5256 IE5257 IE5258

IE5265 IE5266 IE5282 IE5287 IE5288 IE5295 IE5298

IE5312 IE5319 IE5327 IE5329 IE5338 IE5340 IE5343

IE5344 IE5345 IA0003 IA0004 IA000A IA0017 IA0018 IA0027

IA0028 IA0030 IA0032 IA0046 IA0048 IA0052 IA0056 IA0059

IA0060 IA0062 IA0066 IA0068 IA0069 IA0071 IA0073 IA0078

IA2001 IA2002 IA2004 IA4002 IA500A IA5010 IA5011 IA5017

IA501A IA5034 IA5041 IA5045 IA5046 IA5050 IA5051 IA5052

IE5072 IE5075 IE5078 IE5079 IE5082 IE5086 IE5090 IE5091

IE5092IE5099 IE5100 IE5101 IE5103 IE5104 IE5105 IE5107

IE5108 IE5111 IE5112 IE5121 IE5122 IE5123 IE5124 IE5125

IE5126 IE5129 IE5130 IE5131 IE5133 IE5136 IE5157 IE5160

IE5163 IE5192 IE5311 IE5312 IE5313 IE5314 IE5315 IE5316

IE5317 IE5318 IE5319 IE5320 IE5321 IE5322 IE5323 IE5324

IE5325 IE5326 IE5327 IE5328 IE5329 IE5330 IE5331 IE5332

IE5334 IE5335 IE5336 IE5337 IE5338 IE5339 IE5340 IE5341

IE5342 IF0313 IF0314 IF0315 IF0324 IF0330 IF4005 IF4007

IF4008 IF500A IF5017 IF5018 IF501A IF5163 IF5179 IF5180

IF5188 IF5189 IF5198 IF5200 IF5204 IF5205 IF5208 IF5217

IF5219 IF5220 IF5223 IF5227 IF5249 IF5250 IF5251 IF5252

IE500A IE500A IF5291 IF5723 IF9920 IFM204 IG0012 IG5397

IG5620 IGC224 II0011 II5260 II5917 IIT206 IY5046

IE5348 IE5348 IF5249 IF5720 IF9222 IFC238 IG0054 IG5499

IG5678 IGM204 II000A II5288 II5914 IIT209 IY5029

IE5072 IE5072 IF5018 IF5719 IF5844 IFS213 IG0307 IG5558

IG5778 IG9984 II0012 II5289 II5916 IIT207 IY5038

IE5075 IE5075 IF5297 IF5740 IF5832 IFM206 IFT213 IG5345

IG5783 IGM203 IGT212 II5166 II5913 IIT208 IZ5048

IE5249 IE5249 IF5298 IF5771 IF5804 IFM212 IFT211 IG5398

IG5668 IGM207 IGT213 II5195 II5737 IIM202 IZ5051

IE5125 IE5125 IF5394 IF5766 IF5860 IFM207 IFT206 IG5404

IG5670 IGM202 IGT206 II5346 II5738 IIM210 IZ5052

IE5121 IE5121 IF5329 IF5395 IF5864 IFM209 IFT207 IG500A

IG5777 IGM206 IGT207 II5256 II5803 IIM203 IZ5047

IE5133 IE5133 IF5330 IF5576 IF5863 IFM208 IFT208 IG5865

IGT209 II5257 II5807 IIM211 IZ5036

IE5292 IE5292 IF0027 IF5751 IF5851 IFS211 IFT200 IG5234

IG5602 IGC214 IGS20A II0097 IIM200 IIW200 NF5037

IE5282 IE5282 IF0302 IF5775 IF5807 IFC243 IFS21A IG5361

IG5817 IGC205 IGT200 II0275 IIC215 IIW201 NF5004

IE5304 IE5304 IE9203 IF5594 IF5927 IFC244 IFT240 IG5381

IG5940 IGC227 IGS205 II0051 IIC210 IIS214 NF5008

IE5344 IE5344 IF500A IF5579 IF5928 IFR200 IFW200 IG5246

IG5941 IGC220 IGS21A II0272 IIC211 IIT216 NF5023

IE5346 IE5346 IF5200 IF5538 IF5909 IFC229 IFW201 IG5286

IG5930 IGC230 IGT238 II0062 IIM201 IIT228 NG5002

IE5324 IE5324 IF5251 IF5767 IF5817 IFC230 IFT216 IG5357

IG5744 IGC231 IGS215 II0087 II5776 IIR200 IY5034

IE5222 IE5222 IF5305 IF5764 IF5915 IFC245 IFT217 IG5377

IG5937 IGC221 IGS211 II0054 II5849 IIM208 IT5002

IE5229 IE5229 IF5337 IF5539 IF5906 IFC246 IG0093 IG5378

IG5938 IGC233 IGW201 II0274 II5850 IIT23A IY5033

IG5929 IGC232 IGW200 II5493 II5837 IIS215 IZ5031

IE5207 IE5207 IF5250 IF5711 IF5929 IFC241 IG0094 IG5240

IG5841 IGM201 IGT220 II5489 II5746 IIT217 IL5018

IE5343 IE5343 IF5301 IF5493 IF5930 IFC211 IG0313 IG504A

IG5927 IGC225 IGS213 II5687 II5851 IIS210 IT5039

IE5345 IE5345 IF5333 IF5636 IF5917 IFS217 IG0011 IG5285

IG6087 IGM205 IGT247 II5491 II5841 IIT212 IT5042

IE5302 IE5302 IF5254 IF5616 IF5861

IFM210 IFT209 IGT208 II5284 II5800 IL5002 IZ5026

IE5260 IE5260 IF5217 IF5704 IF5878 IFT212 IG6047

IGT215 II5285 IL5003 IL5022IT5023

IT5027 IT5028 IT5029 IT5030 IT5032IT5033IT5034

IT5035 IT5036 IY5049 IY5051 IY5052 IY5053 IZ5006

 

IZ5026 IZ5031 IZ5032 IZ5034 IZ5035 IZ5036 IZ5044

Bình luận

HẾT HẠN

0931 259 239
Mã số : 17183934
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 10/11/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn