Chuyên Cung Cấp Bộ Cảm Biến Fx-301 Panasonic Chính Hãng

1,2 triệu

12 Đường Số 41, Phường Bình Thuận

Chuyên cung cấp bộ cảm biến FX-301 Panasonic chính hãng
Dòng: FX-301
Loại cài đặt: Nút nhấn và Điều chỉnh bằng tay
Chi tiết màn hình: Màn hình LED đỏ 4 chữ số, Đèn báo trạng thái LED
Loại bộ khuếch đại: Chỉ một mình, chính hoặc phụ
Loại đầu ra: PNP
Chi tiết đầu ra: mỗi PNP
Loại kết nối: Loại chính / Loại phụ
Chi tiết kết nối: Sử dụng Đầu nối / cáp CN-70 Series
Điện áp cung cấp: 220DC
Chi tiết điện áp: 12 đến 24VDC
Thời gian phản hồi nhanh nhất: 65µs
Tùy chọn bộ đếm: Không
Trọng lượng sản phẩm: 88g
FT-140 FT-30 FT-31 FT-31S FT-31W FT-40 FT-42 FT-42S FT-42W FT-43 FT-45X FT-A11 FT-A11W FT-A32 FT-A32W FT-AL05 FT-E13 FT-E23 FT-F93 FT-H13-FM2 FT-H20-J20-S FT-H20-J30-S FT-H20-J50-S FT-H20-M1 FT-H20-VJ50-S FT-H20-VJ80-S FT-H20W-M1 FT-H30-M1V-S FT-H35-M2 FT-H35-M2S6 FT-HL80Y FT-KS40 FT-KV26 FT-KV40 FT-KV40W FT-L80Y FT-R40 FT-R41W FT-R42W FT-S11 FT-S20 FT-S21 FT-S21W FT-S30 FT-S31W FT-S32 FT-V23 FT-V24W FT-V25 FT-V30 FT-V40 FT-V80Y FT-WZ4 FT-WZ7 FT-Z20HBW FT-Z30 FT-Z30E FD-30 FD-31 FD-31W FD-32G FD-32GX FD-40 FD-41 FD-41S FD-41SW FD-41W FD-42G FD-42GW FD-60 FD-61 FD-61G FD-61S FD-61W FD-62 FD-64X FD-A16 FD-AL11 FD-E13 FD-E23 FD-EG30 FD-EG30S FD-EG31 FD-F4 FD-F41 FD-F41Y FD-F71 FD-F8Y FD-FA93 FD-H13-FM2 FD-H18-L31 FD-H20-21 FD-H20-M1 FT-Z30EW FR-KZ22E FT-Z30H FR-KZ50E FT-Z30HW FR-KZ50H FT-Z30W FR-Z50HW FT-Z40HBW FT-Z802Y FD-H25-L45 FD-H30-KZ1V-S FD-H30-L32 FD-H30-L32V-S FD-H35-20S FD-H35-M2 FD-H35-M2S6 FD-HF40Y FD-L10 FD-L11 FD-L12W FD-L20H FD-L21 FD-L21W FD-L22A FD-L23 FD-L30A FD-L31A FD-L32H FD-R60 FD-S21 FD-S30 FD-S31 FD-S32 FD-S32W FD-S33GW FD-V30 FD-V30W FD-V50 FD-WZ4 FD-WZ7 FD-Z20HBW FD-Z40HBW FD-Z50HW CR18-8DN CR18-8DP CR18-8DN2 CR30-15DN CR30-15DP CR30-15DN2 CR18-8AO CR18-8AC CR30-15AO CR30-15AC FD-5 FD-P60 FT-31W FD-500 FD-P80 FT-31S FD-500S FD-P81X FT-43 FD-500S4 FDP-N1000 FT-42W FD-6V FDP-N1500 FT-45X FD-A15 FDP-N500 FT-42S FD-AFM2 FD-R80 FT-R40 FD-AFM2E FD-S80 FT-R41W FD-B8 FD-S9 FT-R42W FD-E12 FD-SFM2SV2 FT-140 FD-E12 FD-SN500 FT-S11 FD-E12 FD-SNFM2 FT-S21W FD-E22 FD-SNM1SV2 FT-S32 FD-EG1 FD-T40 FT-S31W FD-EG2 FD-T80FT-KS40 FD-EG3 FD-V41 FT-V23 FD-EN500S1 FD-W44 FT-V24W FD-ENM1S1 FD-W8 FT-V25 FD-F4 FD-WG4 FT-V30 FD-F41 FD-WKZ1 FT-V40 FD-F41-M5T FD-WL41 FT-KV40 FD-F4-M5T FD-WL42 FT-KV40W FD-F705 FD-WS8 FT-KV26 FD-F707 FD-WSG4 FT-Z20W FD-F8Y FD-WT4 FT-Z20HBW FD-F9 FD-WT8 FT-Z30H FD-F91 FD-WV42 FT-Z30HW FD-FM10 FT-Z30E FD-FM15 FGD-10-4028-11A FT-Z30EW FD-FM15-S4 FPD-10-3892-11 FT-Z30 FD-FM2 FPP-10-3946-11 FT-Z30W FD-FM20 FPP20-3769-11A FT-Z40W FD-FM20-S4 FR-10 FT-Z40HBW FD-FM2S FR-12 FT-A11 FD-FM2-S12 FR-3 FT-A11W FD-FM2-S2 FR-6 FT-A32 FD-FM2-S3 FR-WKZ11 FT-A32W FD-FM2S4 FT-10 FT-42
FD-FM3-S4 FT-3 FT-31 FD-FM4 FT-500 FT-S21 FD-FM5 FT-500S FD-31W FD-FM5-S4 FT-500S4 FD-32G FD-G4 FT-6 FD-32GX FD-G500 FT-60V FD-EG30 FD-G6 FT-6V FD-EG30S FD-G6X FT-A30 FD-EG31 FD-H13-FM2 FT-A30-5 FD-41W FD-H18-L31 FT-A8 FD-42G FD-H20-21 FT-A8-5 FD-42GW FD-H20-500 FT-AFM2 FD-41S FD-H20-M1 FT-AFM2E FD-41SW FD-H20-M2 FT-B8 FD-61W FD-H20-M3 FT-E12 FD-61G FD-H30-KZ1V FT-E22 FD-64X FD-H30-KZ1V-S FT-F902 FD-62 FD-H30-L32 FT-F905 FD-61S FD-H30-L32V FT-F9-M5T3T FD-R60 FD-H30-L32V-S FT-FM10 FD-S32 FD-H35-20S FT-FM10L FD-S32W FD-H35-M2 FT-FM15 FD-S33GW FD-H35-M2S6 FT-FM2 FD-V30 FD-H35-M3 FT-FM20 FD-V30W FD-KM1S2 FT-FM20L FD-V50 FD-L4 FT-FM25 FD-E13 FD-L41 FT-FM2S FD-E23 FD-L42 FT-FM2S4 FD-Z20W FD-L43 FT-FM2-S6 FD-Z20HBW FD-L44 FT-FM3 FD-Z40HBW FD-L44S FT-FM30 FD-Z40W FD-L45 FT-FM30L FD-Z50HW FD-L46 FT-FM4 FD-A16 FD-L51 FT-FM5 FT-AL05 FD-L52 FT-H13-FM2 FD-AL11 FD-L53 FT-H20-500 FD-L12W FD-L54 FT-H20-M1 FD-L11 FD-N4 FT-H20-M2 FD-L10 FD-N500 FT-H20-M3 FD-L23 FD-N500S FT-H20W-M1 FD-L22A FD-N500S4 FT-H20W-M2 FD-L30A FD-N8 FT-H30-M1V FD-L21 FD-NFM2 FT-H30-M1V-S FD-L21W FD-NFM2S FT-H35-M2 FD-L31A FD-NFM2-S2 FT-H35-M2A FD-L20H FD-NFM2S4 FT-H35-M2S6 FD-L32H FD-NFM2-S6 FT-H35-M3 FD-FA93 FDP-1000 FT-SN500 FD-F71 FDP-1500 FT-SNFM2 FD-61 FD-P2 FT-SNM1SV2 FD-41 FD-P20 FT-T80 FD-31 FD-P40 FT-V22 FD-S31 FD-P50 FT-V41 FV-BR1 FDP-500 FT-V8Y FV-LE1 FT-P20 FT-W4 FV-SV2 FT-P40 FT-W8 FT-J6 FTP-500 FT-WA30 FT-J8 FT-P60 FT-WA30-5 FT-K8 FT-P80 FT-WA8 FT-KM1S2 FT-P81X FT-WA8-5 FT-KV8 FTP-N1000 FT-WKV8 FT-L8Y FTP-N1500 FT-WS3 FT-N500 FTP-N500 FT-WS4 FT-N500S FT-PS1 FT-WS8 FT-N500S4 FT-R80 FT-WS8L FT-N8 FT-S500 FT-WV42 FT-NB8 FT-SFM2 FT-WZ8 FT-NFM2 FT-SFM2L FT-WZ8E FT-NFM2S FT-SFM2SV2 FT-WZ8H FT-NFM2-S2 FT-Z807Y FT-Z8 FT-NFM2S4 FT-Z8E FT-Z802Y FTP-1000 FT-Z8H FT-Z805Y FX-SV1 FT-P2 FTP-1500 FZ-11 FZ-11P FX-11 FX-7GP FR-KZ22E FX-11A FX-7GPJ FR-Z50HW FX-11G FX-7J FR-KZ50H FX-11J FX-7P FR-KZ50E FX-11P FX-7PJ SC-GU3-01 FX-11PJ FX-A1 SC-GU3-EU FX-12 FX-A1G SC-71 FX-12J FX-A1GJ SC-PC1 FX-12P FX-A1J SC-GU3-02 FX-12PJ FX-A1P SC-BUX10 FX-13 FX-A1PJ CN-M20-C2 FX-13P FX-AJ1 MS-EXL2-4 FX-13PJ FX-AJ1P FC-SF4BG-H12 FX2-A3R FX-AT10 FC-SF4BG-H16 FX2-A3R-LED FX-AT13 FC-SF4BG-H20 FX3-A3R FX-AT2 FC-SF4BG-H24 FX3-A3R-C5 FX-AT3 FC-SF4BG-H28 FX3-A3R-P FX-AT4 FC-SF4BG-H32 FX4-BS FX-AT5 FC-SF4BG-H36 FX-502 FX-AT6 FC-SF4BG-H40 FX-502 FX-CH FC-SF4BG-H48 FX-7 FX-CH2 FC-SF4BG-H56 FX-75 FX-CH2-P FC-SF4BG-H64 FX-75G FX-CH-P FC-SF4BG-H72 FX-77 FX-CT1 FC-SF4BG-H80 FX-77G FX-CT2 FC-SF4BG-H88 FX-7G FX-D1 FC-SF4BG-H96 FX-7GJ FX-D1J MS-SF4BG-3 FX-M1PJ FX-D1P FD-30 FX-MB1 FX-D1PJ FD-40 FX-MB1 FX-LE1 FD-60 FX-MB1 FX-LE2 FD-F41Y FX-MR1 FX-M1 FD-G40 FX-MR2 FX-M1G FD-G60 FX-MR3 FX-M1GJ FD-H25-L43 FX-MR5 FX-M1J FD-H25-L45 FX-MR6 FX-M1P FD-H35-M3T FX-AT15 FGD-05-3623-11 FD-H35-M5T FX-AT15A FX-AT6G1 FD-HF40Y FX-AT4G1 FX-CT3 FD-S30 FX-AT5G1 FX-M4N FD-WZ4 FX-AT6G1 FX-M6N FD-WZ7 MS-FX-01Y MS-FX-02Y MS-FX-03Y MS-FX-YF FT-30 FT-H20-J50-S FT-S20 FT-40 FT-H20-M2T FT-S30 FT-41 FT-H20-VJ50FT-H13-FM10T FT-H20-VJ50-S FT-WKV8-M6T FT-H20-J20 FT-H20-VJ80 FT-WZ4 FT-H20-J20-S FT-H20-VJ80-S FT-WZ7 FT-H20-J30 FT-H35-M1T FT-Z8Y-M5T FT-H20-J30-S FT-HL80Y FT-Z8Y-M7T FT-H20-J50 FT-L80Y FX-101 FX-101P-Z FX-102P FX-101-CC2 FX-101-Z FX-102P-CC2 FX-101P FX-102 FX-102P-Z FX-101P-CC2 FX-102-CC2 FX-102-Z
Phân phối thiết bị Panasonic
Korea: 0082-010-24973246
VN: 0976362835 Mr.Tuấn

Bình luận

0976 362 835
Mã số : 16408307
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 18/10/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn