Bộ Điều Khiển Lưu Lượng Khối Lượng Mf5142B18A12-1111A151 Ohkura

Liên hệ

66 Đường 36 Khu Đô Thị Vạn Phúc Thủ Đức

Ohkura Vietnam,Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng MF5142B18A12-1111A151 Ohkura

Ohkura MF5142B18A12-1111A151 Mass Flow Controller – Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng
Type: Air, 2-100SLM with Power supply unit +3M cable
 

 

Mã đặt hàng: MF5142B18A12-1111A151

Nhà sản xuất: Ohkura

Nhà phân phối: ANS Vietnam, Đại lý Ohkura tại Vietnam

Hình ảnh model cùng dòng MF5100B

Đặc điểm của dòng sản phẩm Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng MF5100B


  • Nâng cao công suất của các dãy lên tới 400 SLM


  • Nhiệt độ ổn định cao hơn và nhiều chức năng.

Catalog: http://www.ohkura.co.jp/en/product/?res_id=1458292086-096556&file=0


Products


Model


Hãng


Machine Controller


EC1107A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Paperless Recorder 


VM8100A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


VM8800A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


VM7000A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


VM7000B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


VM6100


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


VM6800


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Hybrid Recorder 


RM10G


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


RM10N


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


RM18G


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


RM18N


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


RM25G


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


RM25N


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


RM10C


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Digital Alarm Indicator


DE7000B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Digital Indicating Controller


EC5300R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


EC5500R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


EC5700R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


EC5800R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


EC4100C


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Digital Programmer Controller


EC5900R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Multi-loop Program Controller


EC1200A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Thyristor Unit


GS3000R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


GS2000B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Gate Unit


GU2000C


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


pH(ORP) Analyzer


SH7500R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


SH8500R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


pH (ORP) Transmitter


SH7300R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


(pH) Hybrid Recoder


RM10C(pH)


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Recording pH(ORP) Meter


SH2500A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Sensor Assembly


SP


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


pH/ORP Detector


P242/2A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


pH (Pure Water) Analyzer


SA1001B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Conductivity Analyzer


SC5800R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


SC7500R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Conductivity Transmitter


SC7300R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Conductivity Cell


CI


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Coulometer


OM7000A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Rotor Temperature Converter


AX7100B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


DC Power Supply


SE7101A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Electronic Pressure Transmitter


PT3000R


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Self Recording Water Level Transmitter


LT8000A


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Water Level Transmitter


LT7000B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Mass Flow Controller


MF1100B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


MF5100B


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Micro Wave


MV


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Flow Control Valve


CF


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


CFL


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Horizone Heat Treatment Furnace


DF1000


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


Vertical Heat Treatment Furnace 


DF1600


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam


DF2600


Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric ANS VietNam, ANS VietNam

 


EC1107A


Ohkura Vietnam


MACHINE CONTROLLER


 Bộ điều khiển


RM10G


Ohkura Vietnam


HYBRID RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


RM18G


Ohkura Vietnam


HYBRID RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


RM25G


Ohkura Vietnam


HYBRID RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


RM10C


Ohkura Vietnam


HYBRID RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


VM6100


Ohkura Vietnam


PAPERLESS RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


VM6800


Ohkura Vietnam


PAPERLESS RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


VM7000A


Ohkura Vietnam


PAPERLESS RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


VM7000B


Ohkura Vietnam


PAPERLESS RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


VM8100A


Ohkura Vietnam


PAPERLESS RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


VM8800A


Ohkura Vietnam


PAPERLESS RECORDER


Bộ ghi dữ liệu


DE7000B


Ohkura Vietnam


DIGITAL ALARM INDICATOR


 


EC4100C


Ohkura Vietnam


DIGITAL INDICATING CONTROLLER


Bộ điều khiển nhiệt độ


EC5300R


Ohkura Vietnam


DIGITAL INDICATING CONTROLLER


Bộ điều khiển nhiệt độ


EC5500R


Ohkura Vietnam


DIGITAL INDICATING CONTROLLER


Bộ điều khiển nhiệt độ


EC5700R


Ohkura Vietnam


DIGITAL INDICATING CONTROLLER


Bộ điều khiển nhiệt độ


EC5800R


Ohkura Vietnam


DIGITAL INDICATING CONTROLLER


Bộ điều khiển nhiệt độ


EC5900R


Ohkura Vietnam


DIGITAL PROGRAMMER CONTROLLER


 Bộ lập trình và điều khiển nhiệt độ


EC1200A


Ohkura Vietnam


MULTI-LOOP PROGRAM CONTROLLER


 


GU2000C


Ohkura Vietnam


GATE UNIT


 


GS2000B


Ohkura Vietnam


THYRISTOR UNIT


 


GS3000B


Ohkura Vietnam


THYRISTOR UNIT


 


SH5800R


Ohkura Vietnam


ANALYZER


Máy phân tích


SH7300R


Ohkura Vietnam


TRANSMITTER


Bộ chuyển đổi tín hiệu


SH7500R


Ohkura Vietnam


ANALYZER


Máy phân tích


SH2500A


Ohkura Vietnam


RECORDING pH(ORP) METER


 


P242/2A


Ohkura Vietnam


pH/ORP DETECTOR


 


SA1001B


Ohkura Vietnam


pH (PURE WATER) ANALYZER


 


SC5800R


Ohkura Vietnam


CONDUCTIVITY ANALYZER


Máy phân tích độ dẫn điện


SC7300R


Ohkura Vietnam


CONDUCTIVITY TRANSMITTER


Bộ chuyển đổi tín hiệu độ dẫn điện


SC7500R


Ohkura Vietnam


CONDUCTIVITY ANALYZER


Máy phân tích độ dẫn điện


OM7000A


Ohkura Vietnam


COULOMETER


 


AX7100B


Ohkura Vietnam


ROTOR TEMPERATURE CONVERTER


 


SE7101A


Ohkura Vietnam


DC POWER SUPPRY


 


PT3000R


Ohkura Vietnam


ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER


 


LT7000B


Ohkura Vietnam


WATER LEVEL TRANSMITTER


 


LT8000A


Ohkura Vietnam


SELF RECORDING WATER LEVEL TRANSMITTER


 


MF1100B


Ohkura Vietnam


MASS FLOW CONTROLLER


 Bộ điều khiển lưu lượng


MF5100B


Ohkura Vietnam


MASS FLOW CONTROLLER


 Bộ điều khiển lưu lượng


MV


Ohkura Vietnam


MICRO VALVE


 


CFL


Ohkura Vietnam


FLOW CONTROL VALVE


 

 


Models


Name of products - Tên sản phẩm


 


Brand name


Industrial instrument


 


 


 


EC1107A


MACHINE CONTROLLER OHKURA


BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY OHKURA


OHKURA VIETNAM


RM10G(N)


HYBRID RECORDER OHKURA


ĐẦU GHI HYBRID OHKURA


OHKURA VIETNAM


RM18G(N)


HYBRID RECORDER OHKURA


ĐẦU GHI HYBRID OHKURA


OHKURA VIETNAM


RM25G(N)


HYBRID RECORDER OHKURA


ĐẦU GHI HYBRID OHKURA


OHKURA VIETNAM


RM10C


HYBRID RECORDER OHKURA


ĐẦU GHI HYBRID OHKURA


OHKURA VIETNAM


RM10C(pH)


(pH)HYBRID RECORDER OHKURA


(pH) MÁY GHI HYBRID OHKURA


OHKURA VIETNAM


VM6100


PAPERLESS RECORDER OHKURA


MÁY GHI GIẤY OHKURA


OHKURA VIETNAM


VM6800


PAPERLESS RECORDER OHKURA


MÁY GHI GIẤY OHKURA


OHKURA VIETNAM


VM7000A


PAPERLESS RECORDER OHKURA


MÁY GHI GIẤY OHKURA


OHKURA VIET NAM


VM7000B


PAPERLESS RECORDER OHKURA


MÁY GHI GIẤY OHKURA


OHKURA VIET NAM


Bình luận

HẾT HẠN

0783 698 645
Mã số : 16853506
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/10/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn