Bkpttech Đại Lí Phân Phối Mikro Tại Hcm Viêt Nam

Liên hệ

Bkpt Tech

MIKRO viêt nam, BKPTtech là đại lý phân phối chính hãng Mikro tai hcm viêt nam

Hàng sẵn kho, giá tốt, báo giá nhanh .Liên hệ: 0825 407 939 Ms Liên

277.548-408200  or
 275.548-408200
Electronicon
275.258-411000Electronicon
275.259-413700Electronicon
275.269-416600Electronicon
DPM380-415ADMIKRO
DPM380B-415ADMIKRO
DPM680-415ADMIKRO
DM38-240AMIKRO
PFR96-220-50MIKRO
PFR96P-415-50MIKRO
PFR60-415-50MIKRO
PFR60-220-50MIKRO
PFR60-415-50MIKRO
PFR60-220-50MIKRO
PFR120-415-50MIKRO
PFR120-220-50MIKRO
PFR140-415-50MIKRO
PFRLCD80P3-230-
50
( 8 cấp 3CT
MIKRO
PFRLCD80P1-230-
50
( 8 cấp 1CT)
MIKRO
PFRLCD120P3-
230-50
( 12 cấp 3CT)
MIKRO
PFRLCD120P1-
230-50
( 12 cấp 1CT)
MIKRO
NX301A-240AMIKRO
NX302A-240AMIKRO
NX300A-230AMIKRO
NX330A-230AMIKRO
DIN300-240AMIKRO
DIN310-230AMIKRO
DIN330-230AMIKRO
ZCT 40SMIKRO
ZCT 60SMIKRO
ZCT 80SMIKRO
ZCT 120SMIKRO
ZCT 210SMIKRO
NX201A-240A
(50G, 51G)
MIKRO
NX202A-240A
(50G, 51G)
MIKRO
NX231-240A
(50G, 51G)
MIKRO
NX232A-240AMIKRO
NX204A-240AMIKRO
NX203A-240AMIKRO
NX234A-240AMIKRO
NX233A-240AMIKRO
NX1000A-240A
(50P, 50G, 51P,
51G)
MIKRO
MK2200-240ADMIKRO
MK2200L-240AD
(49RMS, 50P,
50G, 51P, 51G,
CLP, 50BF, 74TC)
MIKRO
RPR 415MIKRO
RPR 415AMIKRO
MPR 500
(37, 46, 47, 49,
50P, 50G)
MIKRO
MX100 - 400V (47MIKRO
MX200A - 380VMIKRO
MU 250-415VMIKRO
MU 2300-240ADMIKRO
AN 112MIKRO
AN 120MIKRO
AN 128MIKRO
MK3000L-
240AD
(46N, 49RMS,
50P, 50G, 51P,
51G, CLP, 50BF,
74TC, 79
MIKRO
N201-240ADMIKRO
N202-240ADMIKRO
N301-240ADMIKRO
MU 350-415VMIKRO
MX 210-415VMIKRO
RPR 415BMIKRO
X80-PFR80P3-
230-50
( 8 cấp 3CT
MIKRO
X80-PFR80P1-
230-50
( 8 cấp 1CT)
MIKRO
X80-PFR120P3-
230-50
( 12 cấp 3CT)
MIKRO
X80-PFR120P1-
230-50
( 12 cấp 1CT)
MIKRO
X10-ELR-240ADMIKRO
X20-EFR-240ADMIKRO
X30-OCEF-240AD
(49RMS, 50P, 50N,
51P, 51N, CLP,
50BF, 74TC)
MIKRO
X60-OCEF-240AD
(49RMS, 50P, 50N,
51P, 51N, CLP,
50BF, 74TC)
MIKRO
MPC 100MIKRO
 Rishabh
1V-1.0-600-AD-96)
(1 phase)
Rish Eine V
(1V-1.0-600-AD-48)
(1 phase)
Rish Eine 3V
(3V-1.0-415-AD-96)
(3 phase)
Rish Eine 3V
(3V-1.0-415-AD-48)
(3 phase
Rishabh
Rish Eine A
(1A-1.0-5-AD-96)
(1 phase)
Rish Eine A
(1A-1.0-5-AD-48)
(1 phase)
Rish Eine 3A
(3A-1.0-5-AD-96)
(3 phase)
Rish Eine 3A
(3A-1.0-5-AD-48)
Rishabh
Rish DPM 196HZRishabh
Rish DPM
F48x96 AK
Rishabh
Rish DPM-PF
(4-415-5-AD-20)
Rishabh
DPM-PW
(4-415-5-AD-20)
Rishabh
 Rishabh
RisRish Delta
POWERh
Rishabh
Rish Delta VAFRishabh
Rish Delta
ENERGY
(EA-Z-Z)
Model cơ bản
Rishabh
Rish Delta
ENERGY
(EA-LS-Z)
Model có gắn kèm tiếp điểm Pulse output
Rishabh
Rish Delta
ENERGY
(EA-Z-R)
Model có gắn kèm cổng giao tiếp RS485
Rishabh
 Rishabh
Delta ENERGYPulse
output Pulse output (Limit Switch) for Rish Delta ENERGY
Rishabh
Delta ENERGYRS485Rishabh
Rish EM1320
(Basic model)
(3-415-5-EA-Z-NP)
Rishabh
Rish EM1330
(Basic model)
(3-415-5-EA-Z-NP)
Rishabh
Rish EM1330
(Basic model)
(3-415-5-EA-Z-NP)
Rishabh
EM-Pulse outputRishabh
EM-RS485Rishabh
Rish EM 2340Rishabh
ND20
(With RS485)
Rishabh
ND20
(With RS485 +
analog output)
Rishabh
Rish Master3430
(Basic model)
Rishabh
Rish Master3430
(With RS485 +
1 pulse+2 analog)
Rishabh
Rish Master3440
(Basic model)
Rishabh
Rish Master3440
(With RS485 +
1 pulse+2 analog)
Rishabh
Rish Master3480Rishabh
Rish Master3480
(With RS485 +
1 pulse+2 analog)
Rishabh
Master-1pulseRishabh
Master-2pulseRishabh
Master-2analogRishabh
Master-RS485Rishabh
RS485-RS232Rishabh
RS485-USBRishabh
RISH FLEX 6005ARishabh
RISH FLEX 6012ARishabh
RISH FLEX 17012ARishabh
RISH FLEX 28012ARishabh
RISH FLEX 6024ARishabh
RISH FLEX 9024ARishabh
RISH FLEX 17024ARishabh
RISH FLEX 28024ARishabh
RISH FLEX 50024ARishabh
RISH FLEX 17048ARishabh
RISH FLEX 50048ARishabh
RISH FLEX 50024BRishabh
RISH PTS 2430BRishabh
RISH PTS 2440BRishabh
RISH CON-CVRishabh
RISH CON-CARishabh
RISH CON-VRishabh
RISH CON-V
(Dual output)
Rishabh
RISH CON-IRishabh
RISH CON-I
(Dual output)
Rishabh
RISH CON-HZRishabh
RISH CON-HZ
(Dual output
Rishabh
RISH CON-PRishabh
CAM-VOmega
CAM-AOmega
DE96-500VOmega
DE96-22KVOmega
DE96-AOmega
FM96-65HZOmega
LF96-E1COmega
EQSWT96-
500V
Omega
EQSWT96-AOmega
DE96-D…
EQSWT96-D…
Omega
DE72-500VOmega
DE72-AOmega
DE72-…AOmega
DE72-D…Omega
MCT MCT 50/5A; CL. 1; 5VAOmega
MCT MCT 75/5A; CL. 1; 5VAOmega
MCT MCT 50/5A; CL. 3; 5VA 20 100 80Omega
MCT MCT 75/5A; CL. 3; 5VA 20 100 70 Omega
MCT MCT 100/5A; CL. 1; 5VA 25 100 60 Omega
MCT MCT 150/5A; CL. 1; 5VA 25 100 60Omega
MCT MCT 200/5A; CL. 1; 5VA 35 100 60 Omega
MCT MCT 250/5A; CL. 1; 5VA 35 100 60 Omega
MCT MCT 300/5A; CL. 1; 5VA 35 100 55 Omega
MCT MCT 400/5A; CL. 1; 5VA 60 115 45Omega
MCT MCT 500/5A; CL. 1; 5VA 60 115 40 Omega
MCT MCT 600/5A; CL. 1; 5VA 60 115 40 Omega
MCT MCT 200/5A; CL. 1; 10VA 35 110 60 Omega
MCT MCT 250/5A; CL. 1; 10VA 35 110 60Omega
MCT MCT 300/5A; CL. 1; 10VA 35 110 55 Omega
MCT MCT 400/5A; CL. 1; 10VA 60 115 55 Omega
MCT MCT 500/5A; CL. 1; 10VA 60 115 50Omega
MCT MCT 600/5A; CL. 1; 10VA 60 115 50 Omega
MCT MCT 200/5A; CL. 1; 15VA 35 115 65 Omega
MCT MCT 250/5A; CL. 1; 15VA 35 115 65Omega
MCT MCT 300/5A; CL. 1; 15VA 35 115 60 Omega
MCT MCT 400/5A; CL. 1; 15VA 60 115 65 Omega
MCT MCT 500/5A; CL. 1; 15VA 60 115 60 Omega
MCT MCT 600/5A; CL. 1; 15VA 60 115 60 Omega
MCT MCT 800/5A; CL. 1; 15VA 85 135 45 Omega
MCT MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA 85 135 45 Omega
MCT MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA 85 145 40Omega
MCT MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA 85 150 40 Omega
MCT MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA 125 195 40 Omega
MCT MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA 125 195 40 Omega
MCT MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA 125 200 40Omega
MCT MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA 125 210 40Omega
MCT MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA 160 235 40 Omega
MCT MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VAOmega
MCT MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VAOmega
MCT MCT 800/5A; CL. 1; 15VAOmega
MCT MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VAOmega
MCT MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VAOmega
MCT MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA Omega
MCT MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA Omega
MCT MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VAOmega
MCT MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA Omega
MCT MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA Omega
MCT MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VAOmega
MCT MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA Omega
MCT MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA Omega
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VAOmega
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 5VAOmega
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 5VA 35 Omega
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 5VA  Omega
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 5VA Omega
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 5VA Omega
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 5VA Omega
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 5VAOmega
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA Omega
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 15VAOmega
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VAOmega
PCT PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 Omega
PCT PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VAOmega
PCT PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VAOmega
PCT PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VAOmega
PCT PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VAOmega
PCT PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VAOmega
PCT PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA Omega
PCT PCT 10.000/5A, CL. 5P10, 15VAOmega
OR.07-415-10 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 10KVArOmega
OR.07-415-20 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 20KVArOmega
OR.07-415-25 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 25KVArOmega
OR.07-415-30 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 30KVArOmega
OR.07-415-40 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 40KVAr Omega
OR.07-415-50 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 50KVAr Omega
OR.07-415-60 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 60KVAr Omega
OR.07-415-75 REACTOR - 415V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 75KVArOmega
OR.07-230-10 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 10KVAr Omega
OR.07-230-20 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 20KVArOmega
OR.07-230-25 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 25KVAr 250 320 Omega
OR.07-230-30 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 30KVAr 260 320 200Omega
OR.07-230-40 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 40KVAr Omega
OR.07-230-50 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 50KVArOmega
OR.07-230-60 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bùOmega
3 pha - 60KVAr Omega
OR.07-230-75 REACTOR - 230V - 7%, dùng cho tụ bù
3 pha - 75KVAr 
Omega
OMG-FS32XOmega
OFL 10x38Omega
OMG5S-100Omega
OMG5S-160Omega
OMG5S-250Omega
OMG5S-400Omega
OMG5S-630Omega
NH000S Dãi Ampe : 20-32-40-50-63-80-100A COmega
NH00S Dãi Ampe : 125-160AOmega
NH1S Dãi Ampe : 200-250A Omega
NH2S Dãi Ampe : 300-400AOmega
NH3S Dãi Ampe : 500-630AOmega
B-NH00
- Đế cầu chì -1P-160A (max)
( Giá bán chưa bao gồm cầu chì)
- Lắp với cầu chì H.R.C.
cỡ NH000S & NH00S
Omega
B-NH1
- Đế cầu chì -1P-160A (max)
( Giá bán chưa bao gồm cầu chì)
- Lắp với cầu chì H.R.C.
cỡ NH000S & NH00S
Omega
B-NH2
- Đế cầu chì -1P-160A (max)
( Giá bán chưa bao gồm cầu chì)
- Lắp với cầu chì H.R.C.
cỡ NH000S & NH00S
Omega
B-NH3
- Đế cầu chì -1P-160A (max)
( Giá bán chưa bao gồm cầu chì)
- Lắp với cầu chì H.R.C.
cỡ NH000S & NH00S
Omega
SM-25 Gối đỡ SM-25 H25 x D30 mm - M6Omega
SM-30 Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm - M8 Cái 10 cái /hộp 6,000Omega
SM-35 Gối đỡ SM-35 H35 x D32 mm - M8Omega
SM-40 Gối đỡ SM-40 H40 x D40 mm - M8 Omega
SM-51 Gối đỡ SM-51 H51 x D36 mm - M8 Omega
SM-76 Gối đỡ SM-76Omega
CT2-25 Gối đỡ CT2-25Omega
CT4-20 Gối đỡ CT4-20 Omega
CT4-30 Gối đỡ CT4-30 Omega
CT4-40 Gối đỡ CT4-40 Omega
CT4-50 Gối đỡ CT4-50Omega
EL-130 Thanh đỡ EL-130Omega
EL-180 Thanh đỡ EL-180 Omega
EL-210 Thanh đỡ EL-210Omega
EL-270 Thanh đỡ EL-270Omega
EL-295 Thanh đỡ EL-295Omega
EL-409 Thanh đỡ EL-409Omega
E9604 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 4POmega
E9606 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 6POmega
E9608 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 8POmega
E9610 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 10POmega
E9612 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 12POmega
E9618 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 18POmega
E9620 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 20POmega
E9624 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 24POmega
E9630 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 30POmega
E9636 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 36POmega
E12812 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 12POmega
E12818 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 18POmega
E12820 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 20POmega
E12824 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 24POmega
E12830 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 30POmega
E12836 Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 36POmega
FKL5521.230Leipole
FKL5522.230Leipole
FKL5523.230Leipole
FKL5525-150.230Leipole
FKL5525-162.230Leipole
FKL5526.230Leipole
FKL5526-D.230Leipole
FKL5521.300Leipole
FKL5522.300Leipole
FKL5525.300Leipole
FKL5526.300Leipole
FKL6621.230Leipole
FKL6622.230Leipole
FKL6623.230Leipole
FKL6625.

Bình luận

HẾT HẠN

0825 407 939
Mã số : 16338964
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 18/07/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn