Đèn Báo Động Xoay Werma Vietnam Stc Vietnam

Liên hệ

Bình Thạnh

885.100.78 – Đèn báo động xoay – Werma Vietnam – STC Vietnam

885.100.78 – Đèn báo động xoay – Werma Vietnam – STC Vietnam

885.100.78 – Đèn báo động xoay – Werma Vietnam

Hãng sản xuất: Werma Vietnam

Xuất sứ: Germany

Nhà cung cấp: STC Vietnam

885.100.78 – Đèn báo động xoay – Werma Vietnam – STC Vietnam


844 840 55

Vocal element 24VDC BKWERMA VietnamSTC Vietnam

844 860 55

Vocal element 24VDC BKWERMA VietnamSTC Vietnam

845 000 00

Terminal element 12-230VAC/DC BKWERMA VietnamSTC Vietnam

845 010 00

Terminal element Cage Clamp 12-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

845 800 68

AS-Interface Module  BKWERMA VietnamSTC Vietnam

846 100 00

Perm. light element 12-240VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

846 200 00

Perm. light element 12-240VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

846 300 00

Perm. light element 12-240VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

846 400 00

Perm. light element 12-240VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

846 500 00

Perm. light element 12-240VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

848 100 55

LED Perm. light element 24VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

848 100 67

LED Perm. light element 115VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

848 100 68

LED Perm. light element 230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

848 110 67

LED Blinking light element 115VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

848 110 68

LED Blinking light element 230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

848 110 75

LED Blinking light element 24VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

848 120 55

LED Flashing light el. 24VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

848 200 55

LED Perm. light element 24VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

848 200 67

LED Perm. light element 115VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

848 200 68

LED Perm. light element 230VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

848 210 67

LED Blinking light element 115VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

848 210 68

LED Blinking light element 230VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

848 210 75

LED Blinking light element 24VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

848 220 55

LED Flashing light el. 24VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

848 300 55

LED Perm. light element 24VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

848 300 67

LED Perm. light element 115VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

848 300 68

LED Perm. light element 230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

848 310 67

LED Blinking light element 115VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

848 310 68

LED Blinking light element 230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

848 310 75

LED Blinking light element 24VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

848 320 55

LED Flashing light el. 24VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

848 400 55

LED Perm. light element 24VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

848 400 67

LED Perm. light element 115VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

848 400 68

LED Perm. light element 230VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

848 410 67

LED Blinking light element 115VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

848 410 68

LED Blinking light element 230VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

848 410 75

LED Blinking light element 24VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

848 420 55

LED Flashing light el. 24VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

848 500 55

LED Perm. light element 24VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

848 500 67

LED Perm. light element 115VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

848 500 68

LED Perm. light element 230VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

848 510 67

LED Blinking light element 115VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

848 510 68

LED Blinking light element 230VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

848 510 75

LED Blinking light element 24VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

848 520 55

LED Flashing light el. 24VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

849 000 68

Buzzer element Contin/pulse 230VAC BKWERMA VietnamSTC Vietnam

849 000 75

Buzzer element Contin/pulse 24VAC/DC BKWERMA VietnamSTC Vietnam

849 000 77

Buzzer element Contin/pulse 115VAC/DC BKWERMA VietnamSTC Vietnam

850 100 08

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

850 100 38

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

850 200 08

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

850 200 38

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

850 300 08

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

850 300 38

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

850 400 08

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

850 400 38

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

850 500 08

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

850 500 38

Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

851 100 08

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

851 100 38

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

851 200 08

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

851 200 38

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

851 300 08

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

851 300 38

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

851 400 08

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

851 400 38

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

851 500 08

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

851 500 38

Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

852 100 08

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

852 100 38

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

852 200 08

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

852 200 38

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

852 300 08

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

852 300 38

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

852 400 08

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

852 400 38

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

852 500 08

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

852 500 38

Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 100 54

LED Perm. Beacon BWM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 100 55

LED Perm. Beacon BWM 24VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 100 60

LED Perm. Beacon BWM 115-230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 100 66

LED Perm. Beacon BWM 48VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 110 54

LED Double Flash Beacon BWM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 110 55

LED Double Flash Beacon BWM 24VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 110 60

LED Double Flash Beacon BWM 115-230VAC RWERMA VietnamSTC Vietnam

853 110 66

LED Double Flash Beacon BWM 48VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 120 54

LED EVS Beacon BWM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 120 55

LED EVS Beacon BWM 24VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 120 60

LED EVS Beacon BWM 115-230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 120 66

LED EVS Beacon BWM 48VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

853 200 54

LED Perm. Beacon BWM 12VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 200 55

LED Perm. Beacon BWM 24VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 200 60

LED Perm. Beacon BWM 115-230VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 200 66

LED Perm. Beacon BWM 48VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 210 54

LED Double Flash Beacon BWM 12VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 210 55

LED Double Flash Beacon BWM 24VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 210 60

LED Double Flash Beacon BWM 115-230VAC GWERMA VietnamSTC Vietnam

853 210 66

LED Double Flash Beacon BWM 48VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 220 54

LED EVS Beacon BWM 12VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 220 55

LED EVS Beacon BWM 24VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 220 60

LED EVS Beacon BWM 115-230VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 220 66

LED EVS Beacon BWM 48VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

853 300 54

LED Perm. Beacon BWM 12VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 300 55

LED Perm. Beacon BWM 24VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 300 60

LED Perm. Beacon BWM 115-230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 300 66

LED Perm. Beacon BWM 48VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 310 54

LED Double Flash Beacon BWM 12VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 310 55

LED Double Flash Beacon BWM 24VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 310 60

LED Double Flash Beacon BWM 115-230VAC YWERMA VietnamSTC Vietnam

853 310 66

LED Double Flash Beacon BWM 48VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 320 54

LED EVS Beacon BWM 12VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 320 55

LED EVS Beacon BWM 24VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 320 60

LED EVS Beacon BWM 115-230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 320 66

LED EVS Beacon BWM 48VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

853 400 54

LED Perm. Beacon BWM 12VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 400 55

LED Perm. Beacon BWM 24VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 400 60

LED Perm. Beacon BWM 115-230VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 400 66

LED Perm. Beacon BWM 48VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 410 54

LED Double Flash Beacon BWM 12VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 410 55

LED Double Flash Beacon BWM 24VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 410 60

LED Double Flash Beacon BWM 115-230VAC CWERMA VietnamSTC Vietnam

853 410 66

LED Double Flash Beacon BWM 48VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 420 54

LED EVS Beacon BWM 12VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 420 55

LED EVS Beacon BWM 24VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 420 60

LED EVS Beacon BWM 115-230VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 420 66

LED EVS Beacon BWM 48VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

853 480 55

LED Perm. Beacon BWM 24VDC MCWERMA VietnamSTC Vietnam

853 480 60

LED Perm. Beacon BWM 115-230VAC MCWERMA VietnamSTC Vietnam

853 500 54

LED Perm. Beacon BWM 12VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 500 55

LED Perm. Beacon BWM 24VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 500 60

LED Perm. Beacon BWM 115-230VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 500 66

LED Perm. Beacon BWM 48VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 510 54

LED Double Flash Beacon BWM 12VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 510 55

LED Double Flash Beacon BWM 24VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 510 60

LED Double Flash Beacon BWM 115-230VAC BWERMA VietnamSTC Vietnam

853 510 66

LED Double Flash Beacon BWM 48VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 520 54

LED EVS Beacon BWM 12VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 520 55

LED EVS Beacon BWM 24VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 520 60

LED EVS Beacon BWM 115-230VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

853 520 66

LED EVS Beacon BWM 48VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

880 000 00

Flange for TM  BKWERMA VietnamSTC Vietnam

880 152 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

880 152 55

Rotating Mirror Beacon BM 24VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

880 152 67

Rotating Mirror Beacon BM 115VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

880 152 68

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

880 352 55

Rotating Mirror Beacon BM 24VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

880 352 67

Rotating Mirror Beacon BM 115VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

880 352 68

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

881 152 56

Rotating Mirror Beacon BM 48VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

881 152 98

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

881 352 56

Rotating Mirror Beacon BM 48VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

881 352 98

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

881 552 56

Rotating Mirror Beacon BM 48VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

883 100 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

883 100 68

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

883 100 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

883 100 77

Rotating Mirror Beacon BM 115VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

883 200 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

883 200 68

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

883 200 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

883 200 77

Rotating Mirror Beacon BM 115VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

883 300 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

883 300 68

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

883 300 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

883 300 77

Rotating Mirror Beacon BM 115VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

883 400 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

883 400 68

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

883 400 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

883 400 77

Rotating Mirror Beacon BM 115VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

883 500 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

883 500 68

Rotating Mirror Beacon BM 230VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

883 500 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

883 500 77

Rotating Mirror Beacon BM 115VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

884 100 68

Revolving Beacon BM 230VAC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

884 100 75

Revolving Beacon BM 24VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

884 200 68

Revolving Beacon BM 230VAC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

884 200 75

Revolving Beacon BM 24VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

884 300 68

Revolving Beacon BM 230VAC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

884 300 75

Revolving Beacon BM 24VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

884 400 75

Revolving Beacon BM 24VAC/DC CLWERMA VietnamSTC Vietnam

884 500 68

Revolving Beacon BM 230VAC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

884 500 75

Revolving Beacon BM 24VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

885 100 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

885 100 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

885 100 78

Rotating Mirror Beacon BM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 110 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

885 110 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

885 110 78

Rotating Mirror Beacon RM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 120 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

885 120 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC RDWERMA VietnamSTC Vietnam

885 200 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

885 200 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

885 200 78

Rotating Mirror Beacon BM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 210 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

885 210 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

885 210 78

Rotating Mirror Beacon RM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 220 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

885 220 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC GNWERMA VietnamSTC Vietnam

885 300 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

885 300 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

885 300 78

Rotating Mirror Beacon BM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 310 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

885 310 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

885 310 78

Rotating Mirror Beacon RM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 320 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

885 320 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC YEWERMA VietnamSTC Vietnam

885 500 54

Rotating Mirror Beacon BM 12VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

885 500 75

Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

885 500 78

Rotating Mirror Beacon BM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 510 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

885 510 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

885 510 78

Rotating Mirror Beacon RM 115-230VAC/DCWERMA VietnamSTC Vietnam

885 520 54

Rotating Mirror Beacon RM 12VDC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

885 520 75

Rotating Mirror Beacon RM 24VAC/DC BUWERMA VietnamSTC Vietnam

======================================================

Xem thêm 885.100.78 – Đèn báo động xoay – Werma Vietnam

Xem thêm các sản phẩm Werma Vietnam

Xem thêm bài giới thiệu Đại lý chính thức Werma – STC Vietnam

======================================================

STC là đại lý chính hãng Werma tại Việt Nam cung cấp sản phẩm 885.100.78 – Đèn báo động xoay – Werma Vietnam. Một số mã chúng tôi có sẵn kho. Vui lòng liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất.

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

 

Email: stc1@stc-vietnam.com

Bình luận

0915 159 944
Mã số : 16304882
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 13/06/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn