Combo 01 Thiết Bị Tách Ẩm Hydint & Suzhik Controls Vietnam Stc Vietnam

Liên hệ

Bình Thạnh

Combo 01- thiết bị tách ẩm – Hydint & Suzhik Controls Vietnam – STC Vietnam

Combo 01- thiết bị tách ẩm – Hydint & Suzhik Controls Vietnam – STC Vietnam

Combo 01- thiết bị tách ẩm – Hydint & Suzhik Controls Vietnam

Xuất xứ: India

Nhà cung cấp: STC Vietnam

Hãng sản xuất: Hydint & Suzhik Controls

Combo 01- thiết bị tách ẩm - Hydint & Suzhik Controls Vietnam


“COMBO-01″ (1/4”, SCREWED, MANUAL DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

“COMBO-01-AT” (1/4″, SCREWED, AUTO DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

“COMBO-02″ (1/2”, SCREWED, MANUAL DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

“SILVER+ADB” – ( 1/2″, SCREWED, WITH MECHANICALLY OPERATED AUTO DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

“SILVER”, 1/2″, Screwed-(1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

SMART-2″, 1/2″, Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

“SMART-3″, 3/4”, Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

SMART-4″, 1″, Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-2″ – 1/2″ (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-3″ – 3/4″ (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-4″ – 1″ (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-5″ – 1.1/2″ (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-6″ – 2″ (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-4″ – 1″ (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-5″ – 1.1/2″ (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-6″ – 2″ (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-7″ – 3″ (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-8″ – 4″ (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-10″ – 6″ (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPSS-2″, 1/2″, Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPSS-3″, 3/4″, Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPSS-4″, 1″, Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORSBộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩmHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MIST-1″ – 3/8″, Screwed, 10kg/sq.cm.

LIP DRAIN METAL BOWL HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

“MIST-2″ – 3/8”, Screwed, 30kg/sq.cm. (For High Pressure Moisture Separators)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

“MIST-3″ – 1/2”, Screwed, 10kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“ADB-150-15″ – 1/2”, Screwed, 16kg/sq.cm.

MECHANICAL AUTO DRAIN VALVEVan cơ xả nước tự độngHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“ADF-695-2″ – 1/2”, Screwed, 10kg/sq.cm.

AUTO DRAIN VALVEvan xả nước tự độngHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“ADF-695-3″ – 1/2”, Screwed, 21kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“ADF-695-4″ – 1/2”, Screwed, 60kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“DTH-895-2″ – 1/2”, Screwed, 10kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“DTH-895-3″ – 1/2”, Screwed, 21kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“DTH-895-4″ – 1/2”, Screwed, 60kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“WP-HYD-695-2″ – 1/2”, Screwed, 10kg/sq.cm.

WEATHER PROOF AUTO DRAIN VALVEva xả nước tự động chịu nhiệtHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“WP-HYD-695-3″ – 1/2”, Screwed, 21kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“WP-HYD-695-4″ – 1/2”, Screwed, 60kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HF-S-06″ (1/4”, Screwed)

PRE  FILTERbộ lọc sơ cấp/ bộ lọc thô/ tấm lọc filterHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HF-S-10″ (3/8”, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HF-S-15″ (1/2”, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HF-S-20″ (3/4”, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HF-S-25″ (1” ,   Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HF-S-40″ (1.1/2”,Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HF-S-50″ (2” ,  Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-0.2″ (1/4”, 21CFM, Screwed)

HIGHLY EFFICIENT MICROFINE FILTERbộ lọc vi sinh cao cấpHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-0.3″ (3/8”, 21CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-0.4″ (1/2”, 21CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-0.5″ (1/2”, 42CFM, Screwed

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-1″ (3/4” ,  42CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-2″ (3/4” ,  85CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-3″ (1” ,  85CFM ,  Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-4″ (1.1/2”, 132CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-5″ (1.1/2”, 175CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-7″ (1.1/2”, 250CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-10″ (2”, 385CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-13″ (2”, 485CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-18″ (2.1/2”, 625CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“HPF5-20″ (2.1/2”, 780CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“ANC”

“AIRMAX” PNEUMATIC CYLINDERXi lanh khí nén AIRMAX(xi lanh khí,xi lanh hơi, hoặc ben hơi khí nén)HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“VNC”

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“FMK”

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

“AD 20 SERIES”

SOLENOID VALVESvan điện từ/ valve điện từHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

Floating Mounted Ball Valve

BALL VALVES (van bi)van bi nổiHYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam, STC Vietnam

Trunnion Mounted Ball Valve

van bi gắn Trunnion

HẾT HẠN

0915 159 944
Mã số : 16302823
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 11/06/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn