Khối Giao Tiếp Dl-Cl1 Keyence Giá Rẻ

Liên hệ

Số 15, Đường E, Chung Cư Him Lam Dĩ An

Hình ảnh: 

 

 

 

Một số dòng keyence tương tự: 


GL-S08FH, GL-S08SH, GL-S12FH, GL-S12SH
GL-S16FH, GL-S16SH, GL-S20FH, GL-S20SH, GL-S24FH
GL-S24SH, GL-S28FH, GL-S28SH, GL-S32FH, GL-S32SH
GL-S36FH, GL-S36SH, GL-S40FH, GL-S40SH, GL-T11R
OP-75721, OP-85502, OP-85503, OP-85504, OP-87272
GL-RCT10PM, GL-SA08F, GL -SA08S, GL-SA12F, GL-SA12S
GL-SA16F, GL-SA16S, GL-SA20F, GL-SA20S, GL-SA24F
GL-SA24SGL-SA28F, GL-SA28S, GL-SA32F, GL-SA32S
GL-SA36F, GL-SA36S, GL-SA40F, GL-SA40S, GL-SB01
GL-SB02, GL-SB03, GL-SB04GL-SB05, GL-SP10N
GL-SP10N1, GL-SP10P, GL-SP10P1, GL-SP2N, GL- SP2N1
GL-SP2P, GL-SP2P1, GL-SP5N, GL-SP5N1, GL-SP5P
GL-SP5P1, GL-SPC03N, GL-SPC03P, GL-SPT10P, GL-SPT3P
GL-SPT5P, GL-SS007, GL-R04L ,GL-R06L,GL-R08H
GL-R08HG,GL-R08L,GL-R103F,GL-R10L,GL-R111F
GL-R119F, GL-R127F, GL-R12H, GL-R12HG, GL-R12L
GL-R14L, GL-R16H, GL-R16HG, GL-R16L, GL-R18L
GL-R20H, GL-R20HG, GL-R20L, GL-R22L, GL-R23F
GL-R24H, GL-R24HG, GL-R24L, GL-R26L, GL-R28H
GL-R28HG, GL-R28L, GL-R30L, GL-R31F, GL-R32H
GL-R32HG, GL -R32L, GL-R36H, GL-R36HG, GL-R39F
GL-R40H, GL-R40HG, GL-R44H, GL-R44HG, GL-R47F
GL-R48H, GL-R48HG, GL-R52H, GL-R52HG, GL -R55F
GL-R56H, GL-R56HG, GL-R60H, GL-R60HG, GL-R63F
GL-R64H, GL-R64HG, GL-R71F, GL-R72H, GL-R72HG
GL-R79F, GL-R80H, GL- R80HG, GL-R87F, GL-R88H
GL-R88HG, GL-R95F, GL-R96H, GL-R96HG, GL-R1UB
GL-T11R, OP-51580, OP-86941, GL-RB01, GL-RB02
GL-RB03 ,GL-RB12 ,GL-RB21,GL-RB31,GL-RC10M
GL-RC10S ,GL-RC20,GL-RC10,GL-RC5 ,GL-RC20M
GL-RC20S, GL-RC5M, GL-RC5S, GL-RP10N, GL-RP10NM
GL-RP10NS, GL-RP10P, GL-RP10PM, GL-RP10PS GL-RP5NM
GL-RP5NS, GL-RP5P, GL-RP5PM, GL -RP5PS, GL-RPC03N
GL-RPC03NM, GL-RPC03NS, GL-RPC03P, GL-RPC03PM, GL-RPC03PS
GL-RPT10PM, GL-RPT3PM, GL-RPT03PM, SL-U2 SL-V04L
SL-V06LSL-V06LMSL-V08H , SL-V08HS, SL-V08HS
SL-V08LSL-V08LMSL-V103F, SL-V103FM, SL-V104H
SL-V104HSSL-V10L, SL-V10LM, SL-V111F, SL-V111FM
SL-V112HSL-V112HS, SL-V119F, SL-V119FM, SL-V120H
SL-V120HSSL-V127F, SL-V127FM, SL-V12H, SL-V12HM
SL-V12HSSL-V12L, SL-V12LM, SL-V14L, SL-V14LM
SL-V16HSL-V16HM, SL-V16HS , SL-V16L, SL-V16LM
SL-V18LSL-V18LM, SL-V20H, SL-V20HM, SL-V20HS
SL-V20LSL-V20LM, SL-V22L, SL-V22LM, SL-V23F
SL-V23FM, SL-V24H, SL-V24HM, SL-V24HS, SL-V24L
SL-V24LM, SL-V26L, SL-V26LM, SL-V28H, SL-V28HM
SL-V28HS, SL-V28L, SL-V28LM, SL-V30L, SL-V30LM
SL-V31F, SL-V31FM, SL-V32H, SL-V32HM, SL-V32HS
SL-V32L, SL-V32LM, SL-V36H, SL-V36HM, SL-V36HS
SL-V36L, SL-V36LM, SL-V39F, SL-V39FM, SL-V40H
SL-V40HM, SL -V40HS, SL-V40L, SL-V40LM, SL-V44H
SL-V44HM, SL-V44HS, SL-V44L, SL-V44LM, SL-V47F
SL-V47FM, SL-V48H, SL-V48HM, SL-V48HS, SL -V48L
SL-V48LM, SL-V52H, SL-V52HM, SL-V52HS, SL-V52L
SL-V52LM, SL-V55F, SL-V55FM, SL-V56H, SL-V56HM
SL-V56HS, SL-V56L, SL- V60H, SL-V60HM, SL-V60HS
SL-V60L, SL-V63F, SL-V63FM, SL-V64H, SL-V64HM
SL-V64HS, SL-V71F, SL-V71FM, SL-V72H, SL-V72HM
SL-V72HS , SL-V79F, SL-V79FM, SL-V80H, SL-V80HM
SL-V80HS, SL-V87F, SL-V87FM, SL-V88H, SL-V88HM
SL-V88HS, SL-V95F, SL-V95FM, SL-V96H, SL-V96HM
SL-V96HS, SL-T11R, OP-42347, OP-42348, OP-42349
OP-42370, OP-42371, SL-VP7N, SL-VP7P, SL-C08H
SL-C08HS, SL-C08L, SL-C10L, SL-C12H, SL-C12HS
SL-C12L, SL-C14L, SL-C16H, SL-C16HS, SL-C16L
SL-C18L, SL -C20H, SL-C20HS, SL-C20L, SL-C22L
SL-C24H, SL-C24HS, SL-C24L, SL-C26L, SL-C28H
SL-C28HS, SL-C28L, SL-C30L, SL-C32H, SL -C32HS
SL-C32L, SL-C36H, SL-C36HS, SL-C40H, SL-C40HS, SL-C44H
SL-C44HS, SL-C48H, SL-C48HS, SL-C52H, SL-C52HS
SL-C56H, SL- C56HS, SL-C60H, SL-C60HS, SL-C64H
SL-C64HS, SL-R11, OP-42380, OP-42381, SL-P7N, SL-P7P


Keyence/KEYENCE SZ series laser safety scanner
SZ-01S , SZ-04M, SZ-16V, SZ-H1S, SZ-P10NM, SZ-P10NS
SZ-P10PM, SZ-P10PS, SZ-P20NM, SZ-P20NS, SZ-P20PM
SZ-P20PS, SZ-P5NM, SZ-P5NS, SZ-P5PM, SZ-P5PS
SC-M31, SC-A30, SC-D21, SC-R21, SC-T01, SC-S11


Keyence/KEYENCE FD series flow meter
the FD-Q10c, the FD-Q20C, the FD-Q32C, the FD-Q50C, the FD-M100AT
the FD-M100ATP, the FD-M100AY, the FD-M100AYP, the FD-M10AT, the FD-M10ATP, the FD-M10AY
the FD-M10AYP, the FD-M50AT , FD-M50ATP, FD-M50AY, FD-M50AYP
FD-M5AT, FD-M5ATP, FD-M5AY, FD-M5AYP, FD-MZ100AT
FD-MZ100AY, FD-MZ10AT, FD-MZ10AY, FD-MZ50AT, FD-MZ50AY , FD-MZ5AT
FD-MZ5AY, FD-MA1A, FD-MA1AP, FD-MA2A, FD-MA2AP, FD-MA5A
FD-MA5AP, FD-MH100A, FD-MH10A, FD-MH500A, FD-MH50A, DL-CL1
DL-DN1, DL-EP1, DL-RB1, DL-RS1, DL-RS1AFD-T1
OP-26751, DT-100, DT-100A, DT-500, DT-80, DT-80A
DT-H1, DT- H5, DT-M128, DT-M1G, DT-M256, DT-M512
DV-90N, DV-90NE, DV-90P, EPJ-50, APJ-55, APJ-56
FD-V70A, FD-V70AP, FD-V75A, FD-V75AP, FD-F04, FD-F20
FD-F50, FD-F05, FD-P100, FD-P20, FD-P50, FD-V40A
FD-V40AP, FD-V45A, FD-V45AP, FD-A1, FD-A10, FD-A100
FD-A100AR, FD-A10AR, FD-A250, FD-A50, FD-A50AR, FD-A600


Keyence/KEYENCE CCD laser displacement Sensors LK series
LK-G3000, LK-G3000P, LK-G3000PV, LK-G3000V, LK-G3001, LK-G3001P, LK-G3001PV
LK-G3001V, LK-G08, LK-G10, LK-G15, LK-G150, LK-G152
LK-G155, LK-G157, LK-G15H, LK-G30, LK-G30H, LK-G32
LK-G35, LK-G35H, LK-G37, LK-G400, LK-G402, LK-G405
LK -G407, LK-G500, LK-G502, LK-G505, LK-G507, LK-G80
LK-G82, LK-G85, LK-G87, LK-H1W, LK-GD500, LK-GC10
LK-GC2, LK -GC20, LK-GC30, LK-GC5, OP-51655, OP-51656
OP-51657, OP-96368, LK-G5000, LK-G5000P, LK-G5000PV, LK-G5000V
LK-G5001, LK-G5001P, LK -G5001PV, LK-G5001V, LK-H008, LK-H008W
LK-H020, LK-H022, LK-H022K, LK-H023, LK-H025, LK-H027
LK-H027K, LK-H028, LK-H050, LK-H052, LK-H052K
LK- H053 , LK-H055, LK-H057, LK-H057K, LK-H058
LK-H080, LK-H082, LK-H085, LK-H087, LK-H150, LK-H152
LK-H155, LK-H157, LK-H2, LK-HD1000, LK-HD1001
LK-HD500, LK-HA100, LK-CC100, LK-DN100, CB-A10, CB-A10E
CB-A2, CB-A20, CB-A30, CB-A5, CB-A5E, LK-G3000A
LK -010, LK-011, LK-030, LK-031, LK-035, LK-036
LK-080, LK-081, LK-085, LK-086, LK-500, LK-501
LK-502, LK -503, LK-2000, LK-2001, LK-2010, LK-2011
LK-2100, LK-2101, LK-2110, LK-2111, LK-2500, LK-2501
LK-2502, LK-2503, LK -3100, LK-3101, LK-C10, LK-C2, LK-C5


Keyence/KEYENCE 2D laser displacement sensor LJ series
LJ-G5000, LJ-G5000P, LJ-G5001, LJ-G5001P, LJ-G015, LJ -G015K
LJ-G030, LJ-G080, LJ-G200, LJ-H1W, OP-82125, LJ-GC10, LJ-GC2
LJ-GC20, LJ-GC30, LJ-GC5, OP-66842, OP-66844, OP-96368
LJ-V7000, LJ-V7000P, LJ-V7020, LJ-V7020K, LJ-V7060, LJ-V7060K
LJ-V7080, LJ-V7200, LJ-V7300, LJ-H2, LJ-H3, OP-87504


GL-R16L, LT-9000SO(5651), LT-9001, LT-9001H, LT-9500, LT-9501
LT-9501H, LT-9010, LT-9010M, LT-9011, LT-9011M, LT-9030, LT-9501
LT -9031, LT-9031M, OP-51542, CA-MN81, OP-96368, LT-9500V, LT-9501V
LT-9501VH, LT-9510VM, LT-9510VMH, OP-51542, LT-8000, LT-8010, LT-8020
LT-8100, LT-8101, LT-8102, LT-8105, LT-8106, LT-8110, LT-8120


IL-1000, IL-1050, IL-1500, IL-1550, IL-030, IL-065
IL-100, IL-2000, IL-300, IL-600, IL-S065, IL-S100
IA-1000, IA-030, IA-065, IA-100
IG-1000, IG-1050, IG -1500, IG-1550, IG-010, IG-028, IG-H1
IB-1000, IB-1050, IB-1500, IB-1550, IB-01, IB-05, IB-10, IB-30,
PT-A160, PT-A170, PT-165


Keyence/KEYENCE vision system
CV-5000, CV-5500, CV-5700, CV-035C
CV-035M, CV-200C, CV-200M, CV-H035C, CV-H035M, CV-H100C
CV-H100M, CV-H200C, CV-H200M, CV-H500C, CV-H500M, CV-S035CH
CV-S035CU, CV-S035MH, CV-S035MU, CV-S200CH (CV-S200C), CV-S200CU
CV-S200MH (CV-S200M), CV-S200MU (CV-S200M) S200M), CA-DC21E, OP-84231
CA-U4, CV-E500, CA-CH10, CA-CH10L, CA-CH10R, CA-CH10RX, CA-CH10X
CA-CH3, CA-CH3L, CA-CH3R, CA -CH3X, CA-CH5, CA-CH5L, CA-CH5R, CA-CHX10U
CA-CN1, CA-CN10, CA-CN10L, CA-CN10LX, CA-CN10R, CA-CN10RX, CA-CN10X
CA-CN17, CA -CN17L, CA-CN17LX, CA-CN3, CA-CN3L, CA-CN3R
CA-CN5, CA-CN5L, CA-CN5R, CA-CNX10U, CV-X200F, CV-X200FP, CV-X202F
CV-X202FP, CV-X250F, CV-X250FP, CV-X252F, CV-X252FP, CV-X270F
CV-X270FP, CV-X272F, CV-X272FP, CV-X290F, CV-X290FP, CV-X292F
CV-X292FP, CV-X100A, CV-X100AP, CV-X100F, CV-X100FP, CV-X100M
CV-X100MP, CV-X150A, CV-X150AP, CV-X150F, CV-X150FP, CV-X150M
CV-X150MP, CV-X170A, CV-X170AP, CV-X170F, CV-X170FP, CV-X170M
CV-X170MP, CV-X200A, CV-X200AP, CV-X202A, CV-X202AP, CV-X250A
CV-X250AP, CV-X252A, CV-X252AP, CV-X270A, CV-X270AP, CV-X272A
CV-X272AP, CV-X290A, CV-X290AP, CV-X292A, CV-X292AP, CA-H2100C


IV-G10, IV-G15, IV-HG10, IV-HG15, IV-G150MA, IV-G300CA, IV-G500CA
IV-G500MA, IV-G600MA, IV-HG150MA, IV-HG300CA, IV-HG500CA, IV-HG500MA
IV-HG600MA, IV-150MIV-150MA, IV-2000M, IV- 2000MA, IV-500C, IV-500CA
IV-500M, IV-500MA, IV-M30, IV-H150MA, IV-H2000MA, IV-H500CA, IV-H500MA
CV-070, CV-700, CV-701P, CV-750
CV-751P, CV-3000, CV-3500, CV-020, CV-022H, CV-022U
CV-2000, XG-7000, XG-7500, XG-7700, XG-H7N, XG-035C
XG-035M, XG-200C, XG-200M, XG-H035C, XG-H035M, XG-H100C
XG-H100M, XG-H200C, XG-H200M, XG-H500C, XG-H500M, XG-S035CH
XG-S035CU, XG-S035MH XG-S035MU, XG-S200CH, XG-S200CU
XG-S200MH, XG-S200MU, CA-DC10E, CA-DC21E, OP-84231, OP-84236
XG- 8000, XG-8000P, XG-8002, XG-8002P, XG-8500, XG-
8500L XG-8500LP, XG-8500P, XG-8502, XG-8502L, XG-8502LP, XG-8502P
XG-8700XG-8700LXG- 8700PXG-8800 XG-8800PXG-8800L
XG-8800LPXG-8700LPXG-8802 XG-8802LXG-8802LPXG-8802P


KEYENCE/KEYENCE image processing peripherals LED
CA-HX200C, CA-HX500C, CA-HX500M
CA-DBB12W, CA-DBB13 , CA-DBB24W, CA-DBB34H, CA-DBB5, CA-DBB50H
CA-DBB8, CA-DBR13, CA-DBR34H, CA-DBR5, CA-DBR50H, CA-DBR8
CA-DBW12W, CA-DBW13CA-DBW24W, CA-DBW34H, CA-DBW5, CA-DBW50H
CA-DBW8, CA- DC10E, CA-DC21E, CA-DC30E, CA-DDB15, CA-DDB8
CA-DDR15, CA-DDR8, CA-DDW15, CA-DDW8, CA-DLR10, CA-DLR12
CA-DLR7, CA-DP3R, CA- DRB10F, CA-DRB13M, CA-DRB3, CA-DRB4F
CA-DRB5, CA-DRB7, CA-DRB8M, CA-DRB9, CA-DRR10F, CA-DRR13M
CA-DRR3, CA-DRR4F, CA-DRR5, CA- DRR7, CA-DRR8M, CA-DRR9
CA-DRW10F, CA-DRW10X, CA-DRW13M, CA-DRW20X, CA-DRW3, CA-DRW4F
CA-DRW5, CA-DRW5X, CA-DRW7, CA-DRW8M, CA- DRW9, CA-DSB15
CA-DSB2, CA-DSB3, CA-DSB7, CA-DSR15, CA-DSR2, CA-DSR3
CA-DSR9, CA-DSW15, CA-DSW2, CA-DSW3, CA-DSW30, CA-DSW30 DSW7

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ms.Hà: 0931 222 685

Zalo     : 0931 222 685

Email  : hoanganhphuong010@gmail.com

Email  : hoanganhphuongvietnam@gmail.com

Website: https://kythuattudonghoahoa.blogspot.com/ 

Công Ty TNHH  Hoàng Anh Phương

Văn phòng: số 15, đường E, khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm.

 

Bình luận

0931 222 685
Mã số : 16275171
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 10/05/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn