Thiết Bị Keyence Fd-A100-Công Ty Tnhh Natatech

Liên hệ


Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị
điện hãng Keyence


 


Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành
như sau:


 


- Hàng chính hãng


 


- Mới 100%


 


- Bảo hành 12 tháng


 


- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1


 


- Giá thành cạnh tranh trên thị trường


 


- Hậu mãi sau mua hấp dẫn


 


- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng - chuyên nghiệp


 


- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc


Một số dòng module Keyence:


 


 


VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200,
VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-
6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200,
VH-6200, VH-6200, VH-6200,


 


VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000


VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710,
VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710


 BL-N60UB MY-9510 FD-A100,  FD-A100, 
FD-A100,  FD-A100,  FD-A100, 
FD-A100,  FD-A100,  FD-A100, 
FD-A100,  FD-A100,  FD-A100, 
FD-A100,


 


 


 


 


 


TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22,
TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2- 22,
TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22,
TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22,


 


TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340,
TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107 TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA
-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107


KL-2TF  ML-G9300


VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510,
VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-
8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510,
VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510,


KEYENCE MK-9010, MK-9000


VT3-E3 BT-B30


FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65,
FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS- M2, FS-T1,
FS-T2, FS-N41N FS-N41P FS-V31 FS-N11P FS-N42N CZ-V1, LV-21A, LV-11A FU-10,
FU-11, FU-12, FU- 20, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-22, FU-23, FU-25, FU-31,
FU-32, FU-35FA, FU-35FZ, FU-36X, FU-37, FU-38, FU-42, FU-43, FU-4F, FU-4FZ,
FU-45X, FU-49X, FU-5F, FU-5FZ, FU-59, FU-63, FU-63Z, FU- 65X, FU-6F, FU-66,
FU-66Z, FU-67, FU-68, FU-71, FU-7F, FU-77, FU-77V, FU-78, FU-79, FU-83C, FU-85,
FU-95, FU-95Z, CZ-10, CZ-40, LV-H32, LV-H42, LV-H62.


PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61,
PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ- M51, PZ-M61,
PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25, PS-45,
PS-46, PS -47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2,
PS-TO, PS2-61, PS-X18 , PS-X28,


EM-030, EM-038, EM-080, EM-054,
EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18T, EZ-30M, EV-108M, EV- 118M,
EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290, ES-M1, ES-M2,
ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH-305, SH-110, SH-114, SH-302, ES-32DC,
ES-X38


KV-10R, KV-10T, KV-16AR, KV-16R,
KV-16T , KV-24T, KV-24R, KV-40T, KV-40R, KZ-16T, KZ-24T, KZ-16R, KZ-24R


F-1, F-2, F-2HA, F-3HA, F-4, F-4HA,
F-5HA, F-6HA SL-C08H, SL-C12H, SL-C16H, SL-C20H, SL-C24H , SL-C28H, SL-C32H,
SL-C36H, SL-C40H, SL-C44H, SL-C48H, SL-C52H, SL-C56H, SL-C60H, SL-C64H PZ-101,
PZ-41, PZ- 42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11,
PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 PQ-01, PQ-02, PS-201,
PS-202, PS-25, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55 , PS-56, PS-205, PS-206,
PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS2-X18, PS2-X28, PS2-X38, ES
-32DCFS-V30, FS-V31, FS-V32, FS-V33, FS-V34FS-V30FS-V20, FS-V21, FS-V22 FS-V20
LV21, LV21AP, LV-22AP, LV-22A, LV-20A LV-11ALV-51MLV-51MPLV-52LV-52PLV-H110LV-H100LV-H300LV-H35LV-H37LV-H32LV-H67LV -H62, LV-H47, LV-H42, LV-H41,
LV-H64, LV-H65CZ-H32, CZ-H35S, CZ-H37S, CZ-H52, CZ-V21, CZ-V21P, CZ-V22, CZ
-V22P FS-V21 FU-42 F-1 PS-47C PW-41 FD-81 PJ-K232 EH-308


AP-11, AP-31, AP-32, AP-33, AP-40,
AP-43, AP-44


FU-10, FU-12, FU- 20, FU-25, FU-32,
FU-51TZ, FU-55, FU-66, FU-67, FU-77, FU-79, FU-85, FU-95, FU-6F, FU-7F, FU-22X,
FU-36X, FU-45X, FU-49X, FU-35FA, FU-35FZ FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65,
FS-V11, FS-V12, FS-V21 , FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS-M2, FS-T1,
FS-T2, CZ-V1, LV-21A, LV-11A


 


FS-V22 FU- 42T2 F-2 PS-47 PW-41J
FD-82 PJ-K240 EH-308S


FS-V21G FU-43 F-4 PS-49C PW-51
FD-83 PJ-K248 EH-402


FS- V22G FU-45X F-5 PS-49 PW-51J
FD-P05 PJ-K256 EH-416


FS-V21RP FU-46 F-2HA PS-201C PW-61
FD-P20 PJ-K264 EH-422


FS-V22RP FU -48 F-3HA PS-201 PW-61J
FD-P50 PJ-K416 EH-430


FS-V21X FU-49X F-4HA PS-202 LX-130
FD-F04 PJ-K420 EH-440


Japan KEYENKE KEYENCE special
EM-010, EM-014, EM-054, EM-080, ES-32DC , ES-11AC, KEYENCE KEYENCE special
ES-12AC, ES-M1, ES-X38, ET-110 , ET-90, ET-305, ET-308, KEENCE KEYENCE EV-108M,
EV-108U, EV-130U, EV-112M, EV-118M, EV-118U, KEYENCE KEYENCE special EV-118F,
EV-130M, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18M, EZ-18, EZ-18T, KEYENCE Keyence special price
EX-416, EX-305V, EX-V01, EX-422, EH-110, EH -110S, EH-108, EH-114, PZ2-51,
F-2/F-3/F-4/F-2HA/F-3HA/F-4HA/F-1/F-5HAFS-T20 FS
-V21,/FS-V22/FS-V21R/FS-V21RP/FS-V11, FS-V31, FS-V33,


KEYENCE optical fiber sensor
special sale FS-V21, /FS-V22/FS-V21G/ FS-V22G/FS-V21RP/ FS-V22RP/ FS-V21X
FS-V22X, FS-V21R, FS-V22R, FS- V20R, FS-V21RM,FS-H1D/ FS-RS1/ FS-V11/ FS-V10
/FS-V12/ FS-V1(P)/ EV-112M /EV-118M /PZ-101P/ PZ2-61D/ PZ-S10/ A-2 /AG-412
/AG-413/ FU-22X /FU-23X/ FS-T1(P)/ FS-T2(P)/ FS-T1G/ FS-M1(P)/ FS-M2(P)/FS
-M1H/ FS-T0/ FS-W0 /FS-R0/ FS-R3/ / FS2-60(P)/ FS2-60G /FS-X18 /FS-17(P)/
FU-10/FU-11/ FU-12 /FU-13 /FU-15/ FU-16 /FU-16Z/ FU-18/ FU-20/ FU-21X/ FU-24X/
FU-25 /FU-31 /FU-32/ /FU -33/ FU-34/ FU-35FA/ FU-35FZ/ FS-L51/F-20 /LV-11A
/LV-20A/ FU-35FG /FU-37 /EV-130M /EV-112F /EV-118U / PZ2-42(P) /PZ2-61(P)/
PZ2-62(P)/ PZ2-41ECO/ PZ-B761/ A-4 /AG-80/FU-38(V) /FU-38H /FU -38K /FU-38R/
FU-38S/ FU-40 /FU-40G /FU-41IZ /FU-42 /FU-42T2/ FU-43 /FU-45X /FU-46/ FU-48/
FU-49X / FU-4F /FU-4F2/ EV-130U/ FU-50/ FU-51TZ/ FU-52TZ /FU-53TZ /FS2-62(P)
/FS2-65(P)/FU-54TZ/ FU-55 / FU-56/ FU-58 /FU-59/ FU-5F /FU-5F2 /FU-61 /FU-62Z
/FU-63 /FU-63T /FU-632 /FU-65X/ FU-66 /FU -662/FU-67/ FU-67G/ FU-67V/FU-68
/FU-6F /FU-69X /FU-71 /FU-712 /FU-73/ FU-75F/ EV-108M /PZ-61L(P) /PZ2-42D(P)/
S-P11( 12)/ S-P01/PZ2-51(P)/ EV-112U /EV-108U/ FU-76F/FU-78/ LV-H37/ LV-H47
/LV-H51 /LV-H52 /LV-H62 / LV-H64/FU-79 /FU-7F/ FU-81C /FU-82C /FU-83C/ FU-84C
/FU-85 /FU-852/FU-86 /FU-862/ FU-87 /FU- 88 /FU-91 /FU-92/ FU-93/ FU-93Z
/FU-94C/ FU-95 /FU-95H /FU-95Z/ FU-95S/ FU-96/F-1 /F-2/ F-4/ F-5/ F-2HA/
LV-21A(P)/F-3HA /F-4HA /F-5HA /F-6HA /FS-L70 /FS-L71 /FS-L40 /LV-H100 / FS-L41
/FS-L/ PZ-B71150 /LV-22A(P)/ LV-21P.22P /LV-51M /LV51MP /LV-52/ LV-52P
/LV-H300/ LV-H32/ LV-H35/ LV-H3/7 LV-H47/ LV-H51/ LV-H52 /LV-H62 /LV -H64
/PS-T1(P)/ PS-T2(P)/ PS-T0/ PS-25/ PS-26 /PS2-61(P)/ KEYENKE optical fiber
sensor special sale LV-H42/ LV- H41/ LV-H65/ LV-H67 /LV-L01/ LV-L02/ R-6/ R-7
/FU-77 /FU-77G /FU-77V /CZ-V1/ CZ-10 /CZ-11/ CZ-12 /CZ-40/ CZ-41 /CZ-60
/PS-X28/S-45/ PS-46/ PS-48/ PS-52C/ PS-55C /PS-55/ ES-X38 /PS- 47 /PS-49C/
PS-49/ PS-201/ EH-11D /EH-11DS/ EH-114/PS-52/ PS-58/ PS-47C /EH-308/ ES-W1/
ES-W2/ EH-422 /EH-430/ EH-10B /PS-201C/PS-56 /EH-308S /EH-402 /EH-416 /EH-290
/EH-440 /EH-605/ EH-305S/EH- 614A/ EH-910 /EZ-12M /EZ-18M/ PS-205 /PZ-41(P)/
PZ-41L(P)/ PZ-42(P)/EZ-8M/ EH-302/ EH-303A / PS-202 /PS-206 /PS-05/
EH-305/EZ-30M/ PZ-51(P)/ PZ-61(P)/ EZ-18T/ EV-12M/ EV-18M /AG-410 /PZ-42L(P)/
PZ-51L(P)/ EV-30M/ EV-108M/ PZ-61L(P)/ PZ2-42D(P) /S-P11(12)/ S-P01/PZ2- 51(P)
/EV-112U /EV-108U/EV-118F/ EV-130F /PZ2-41(P) /PZ2-41D(P)/ PZ2-42ECO/ A-1/ A-5/
A-3/ VP-91M/PZ2-S1ECO/ EM-030 (P/ EM-080(P) /EM-005(P) /EM-010(P) /ET-308
/ET-110,/ ED-118M/ PZ-S20 /AG-411/PZ2-S1ECO /EM -038(P) /EM-014(P)


/PZ-M51(W51P)/ ET-305 /PZ-M63
/PZ-B31/ PZ-B32 /PZ-B41 /PZ-B51/ PZ-B701/PZ2- CTO5/ EM-054(P)/ PZ2-CHO5/
PZ-M53/ PZ-M61(M61P.M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/
ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21
/VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/
PZ-V11(V11P.V15)/PZ-V31(V31P.V35)/M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90
/ED-118U/ ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/
PZ-B21 /VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ-
V31(V31P.V35)/M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/ ED-130U
/TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21
/VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ-
V31(V31P.V35)/


 


TH-110 /TH-515 /TH-520 /CU-21A
/CU-21TA/ PZ-V13/KEYENCE optical fiber sensor Keyence special sales Japan
Keyence proximity sensor: EM-030, EM-038, EM- 080, EM-054, EM-005, EM-010,
EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18T, EZ-30M, EV-108M, EV-118M, EV-130M, EH-302,
EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290, ES-M1, ES-M2, ED-118M,
ED-130M, ET-305, ET-308, SH- 305, SH-110, SH-114, SH-302, ES-32DC, ES-X38, etc.
EM/EZ/EH/ED/ET/SH


 


 


 


Fiber optic sensors: amplifier
series FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V22,
FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS -M1, FS-M2, FS-T1, FS-T2, CZ-V1, LV-21A, LV-11A;
fiber optic modules: FU-10, FU-11, FU-12, FU-20, FU-21X , FU-22X, FU-23X,
FU-22, FU-23, FU-25, FU-31, FU-32, FU-35FA, FU-35FZ, FU-36X, FU-37, FU-38, FU
-42, FU-43, FU-4F, FU-4FZ, FU-45X, FU-49X, FU-5F, FU-5FZ, FU-59, FU-63, FU-63Z,
FU-65X , FU-6F , FU-66, FU-66Z, FU-67, FU-68, FU-71, FU-7F, FU-77, FU-77V,
FU-78, FU-79, FU-83C, FU-85, FU -95, FU-95Z, CZ-10, CZ-40, LV-H32, LV-H42,
LV-H62


 


 


 


 


 


 


Japan KEYENCE photoelectric sensor
photoelectric sensor: PZ-101. PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42,
PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ- M61, PZ-M71, PZ-V11,
PZ-V31, PZ-V71 and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25,
PS-45 , PS-46 , PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58,
PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS -X18, PS-X28 and other series


 


 


 


 


F902-the FT / the FT-F905 / the
FT-Z802Y /


EX-F71 / F72-EX / EX-F61 / F62-EX /
EX-Fl


Japan Keyence KEYENCE special
purpose sensors metal overlaid monitor GD-C1 / GD- C2/GD-C3/GD-3/GD-10/GD-20/
Water detection sensor EZ-11/ Proximity sensor low price/Small proximity sensor
(GXL-8 type/GXL-N12 type/GXL-15 type)/
GL-8F/GL-8FI/GL-8FB/GL-8FIB/GL-8H/GL-8HI/GL-8HB/GL-


 


 


 


 


 


 


 


8HIB/GL-8FU/GL-8FUI/GL-8FUB/


GL-8FUIB/GL-8HU/GL-8HUI/GL-8HUB/GL-8HUIB/


low price/square proximity sensor
GL-N12F/GL-N12FI/GL -N12FB/GL-N12FIB/GL-N12H/GL-N12H


 


I/GL-N12HB/GL-N12HIB/


Square type top detection proximity
sensor GL-18H/GL-18HI/GL-18HB/GL-18HL/GL-18HLI/GL-18HLB/ DC two-wire
cylindrical proximity sensor GX-5SU
/GX-5SUB/GX-8MU/GX-8MUB/GX-12MU/GX-12MUB/GX-1


 


 


 


8MU/GX-


18MUB/GX-30MU/
GX-30MUB/GX-8MLU/GX-8MLUB/GX-12MLU/GX-12MLUB/GX-18M


 


LU/GX-18MLUB/GX-30MLU/


DC three-wire cylindrical proximity
sensor GX-N12M/GX-N12MB/GX-N18M/GX-N18MB/GX-N30M/GX-N30MB/


 


GX-N12ML/GX-N18ML/GX-N30ML/


Small proximity sensor
GX-3S/GX-3SB/GX-4S/GX-4SB/GX-5S/GX-5SB/GX-5M/GX-5MB


 


/GX-8M/GX-8MB/GX-8ML/GX-8MLB/


Subminiature proximity sensor
(amplifier GA-14/GA-15) GH-2S/GH-3S/GH-5S/GH-8S/GH-F8S / Pressure sensor
High-performance digital pressure sensor
DP2-20/DP2-21/DP2-22/DP2-60/DP2-80/DP3-20/DP3-80/


 


 


 


 


 


Japan KEYENCE photoelectric sensor
photoelectric sensor: PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42,
PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ/PZ2 series such as PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61,
PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71; PQ-01, PQ-02, PS-201, PS -202, PS-25, PS-45,
PS-46, PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1 , PS-T2,
PS-TO, PS2-61, PS-X18, PS-X28, and other series KL-16CT FU-38S AP-52A KZ-C20
KL-32CX FU-40 AP-53A KZ-U4 KL- 32CT FU-40G AP-80A KZ-U5 KL-8BXR FU-41IZ AP-81A
KZ-H6W KL-8BXT FU-21X AP-11 KZ-3H4 KL-8BLX FU-42 AP-12 KZ-3H4V KL-8BLR FU -42T2
AP-13 KZ-3HA5W KL-8BLT FU-43 AP-13F KZ-3HH1W KL-16CX FU-45X AP-14 KV-H6WE2*
KL-T1 FU-46 AP-15 KV-E4R KL-B1 FU- 48 AP-15F KV-E4T KL-C1A FU-49X AP-16 KV-E4X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


KL-C1S FU-4F PJ-FC7 KV-E4XR


KL-4AD FU-4F2 PJ-F90 KV-E4XT


KL-2DA FU-50 KV-10AR KV-E4XTP


KL-2TF FU-51TZ KV-10AT KV-E8R


VT- 10TB FU-52TZ KV-10ATP KV-E8T


VT-10TC FU-53TZ KV-10DR KV-E8TP


VT-10SB FU-54TZ KV-10DT KV-8X


VT-7SB FU-55 KV-10DTP KV-EB1


VT-7SR FU -56 KV-16AR KV-H1HW


VT -5SB (W) FU-58 KV-16AT KV-H1LW


VT-5MB(W) FU-59 KV-16ATP KV-H1W


VT-SW1 FU-5F KV-16DR KV-H1WE


VT-SW4 FU-5F2 KV-16DT KV-B16RA


VT-SW6 FU-61 KV-16DTP KV-B16TA


VT-L16Z FU-62Z KV-24AR KV-B16XA


VT-16CA FU-63 KV-24AT KV-C32TA


VT- -H7W FU-63T KV-24ATP KV-C32XA


VT-H7WE FU-632 KV-24DR KV-DA40


VT-A10 FU-65X KV-24DT KV-E16R


VT-A7 FU-66 KV-24DPT KV-E16T


VT-A5 FU-662 KV-40AR KV-E16TP


VT-C15R2 FU-67 KV-40AT KV-E16X


VT-C5K1 FU-67G KV-40ADP KV-C64TA


VT- C5K2 FU-67V KV-40DR KV-C64XA


VT-C5A FU-68 KV-P16TL KV-D20


VT-C5F FU-6F KV-P16RL KV-D30


VT-C5R1 FU-69X KV-S1 MT-T1


VT-C5R2 FU -71 KV-700 MT-T2


VT-D1 FU-712 KV-AD40 MT-T3


VT2-12FB FU-73 KV-40DT MT-150


VT2-10FB FU-75F KV-40DPT MT-100


VT2-10TB FU-76F KV-P16T MT-450(B)


VT2-10SB FU-77 KV-P16R MT-250(B)


VT2-8TB FU-77G KV-H20 MT-260(B)


VT2-7SB FU-77V KV-H20X MT- 1


VT2-5TB/W FU-78 KV-H40X MT-C5


VT2-5SB/W FU-79 KV-H20G MT-C10


VT2-5MB/W FU-7F KV-HC1 MT-C20


VT2-B12 FU-81C KV-HC2 MT-A1


VT2-B10 FU-82C KV-HC3 MT-A2


VT2-B8 FU-83C KV-HC4 MT-H6WA


VT2-B7 FU-84C KV-HM1 MT-3H1


VT2- B5 FU-85 KV-HM2 MT-3H5A


VT2-D2 FU-852 KV-HM3 MS-107


VT2-H1* FU-86 KV-HM4 MS-F07


VT2-H1E FU-862 KV-HM5 MS-H100


VT2-P1 FU-87 KV-HM6 MS-H150


VT2-E1 FU-88 KV-HM7 MS-H50


VT2-R1 FU-91 KV-HPD1 MS-H75


FS-V21 FU-92 KV-HTC1 HI-01T


FS-V22 FU- 93 KV-HTC2 HI-02T


FS-V21G FU-93Z KV-HTC3 HI-04T


FS-V22G FU-94C KV-HTC4 HI-07T


FS-V21RP FU-95 KV-HTC5 HI-15T


FS-V22RP FU-95H KV -HTC6 HI-22T


FS-V21X FU-95Z KV-P3E HI-P1


FS-V22X FU-95S KV-SC20 HI-H1W


FS-V21R FU-96 KV-TF40 MV-22


FS-V22R S-P11(12) KV-U7 MV-21


FS-V20R S-P01 DB-H1 MV-42


FS-V21RM PW-41 KV-HTC6 MV-41


FS-H1D PW-41J KV-HTE1 MV- 72


FS-RS1 PW-51 KV-L20 MV-20


FS-V10 PW-51J KV-LE20 MV-40


FS-V11 PW-61 KZ-40R MV-70


FS-V12 PW-61J KZ-40T MV-M05


FS -V1(P) LX-130 KZ-80R MV-M05D


FS-T1(P) LX-132* KZ-10R MV-M10


FS-T2(P) LX2-01 KZ-10T MV-M10D


FS-T1G LX2- 02 KZ-16R MV-20


FS-M1(P) LX2-03 KZ-16T MV-20K


FS-M2(P) LX2-100 KZ-24R MV-M40


FS-M1H LX2-11(W) KZ-24T MV -M40K


FS-T0 LX2-110(W) KZ-80T MV-M75


FS-W0 LX2-12(W) KZ-8ER MV-M75K


FS-R0 LX2-13(W) KZ-8ET MV-MB05


FS-R3 LX2-50 KZ-8EX MV-M05D


FS-T20 LX2-70(W) KZ-8EYR MV-B10


FS2-60(P) LX2-V10 KZ-8EYT MV-B100


FS2-62(P) LX2-V10W KZ-16EX MV-B20


FS2-65(P ) AP-31A(ZA) KZ-16EYR
MV-B20K


FS2-60G AP-32A(ZA) KZ-16EYT MV-B40


FS-X18 AP-33A(ZA) KZ-AD4 MV-B40K


FS-17(P) AP -34A(ZA) KZ-DA4 MV-B75


FU-10 AP-C30 KZ-U2 MV-B75K


FU-11 AP-C31 KZ-U3 MV-H1


FU-12 AP-C33 KZ-A500 MV-C10


FU-13 AP-C40 KZ-300 MV-C20


FU-15 AP-B01 KZ-350 MV-D3


FU-16 AP-B02 KZ-C16X MV-E3


FU-16Z AP-B03 KZ-32X MV-E5


FU-18 AP- B04 KZ-B16R MV-E10


FU-20 AP-B05 KZ-B16X MV-E20


FU-21X AP-A01 KZ-C32T MV-C3


FU-22X AP-AO2 KZ-R1A MV-C5


FU-23X AP-V41 KZ -R8X MV-D5


FU-24X AP-V42 KZ-R16X MV-D10


FU-25 AP-40A KZ-R8R MV-D20


FU-31 AP-402A KZ-R16R MV-W1


FU-32 AP-40RA KZ-R8T MV-W3


FU- 33 AP-41 KZ-R16T M-2


FU-34 AP-41M KZ-L1 M-3


FU-35FA AP-43 KZ-L2 FD-81


FU-35FZ AP-44 KZ-L10 FD-82


FU-35FG AP -47 KZ-AN6 FD-83


FU-37 AP-48 KZ-H2 FD-P05


FU-38(V) AP-51ZA KZ-HP1 FD-P20


FU-38H AP-52ZA KZ-TC4 FD-P50


FU-38K AP-53ZA KZ-TH4 FD-F04


FU-38R AP-51A KZ-T3 FD-F20


FD-V70 PZ-W63 TF3-11(V) PS-52


FD-V75 PZ-W71(W75) TF3-12(V )
PS-55C


SL-C08H PZ-V11(V11P.V15) TF3-13(V)
PS-55


SL-C12H PZ-V13 TF4-10 PS-56


SL-C16H PZ-V31(V31P.V35) TF4-10V
PS-58


SL-C20H PZ-V33 TF-K13 PJ-K232


SL-C24H PZ-V71(V75) TF-K13A PJ-K240


SL-C28H PZ-B01 TF-C11 PJ-K248


SL-C32H PZ-B11 TF-C12 PJ- K256


SL-C36H PZ-B21 TF-C13 PJ-K264


SL-C40H PZ-B22 TF-C31 PJ


-K416 SL-C44H PZ-B31 TF-C32 PJ-K420


SL-C48H PZ-B32 TF-C33 PJ-K424


SL -C52H PZ-B41 TF-D43 PJ-K428


SL-C56H PZ-B51 TF-A31 PJ-K432


SL-C60H PZ-B61 TF-A42 PJ-L20


SL-C64H PZ-B701 TF-A43 PJ-L21


SL-R11 PZ-B711 TF-B43 PJ-L22


SL-U2 PZ-B761 HC-50 PJ-L40


SL-P7P PZ-S10 HC-55 PJ-L41


SL-P7N PZ-S20 HC-P1 PJ-L42


SL-PC5P A- 1 HC-3H1 PJ-G20


SL-PC5N A-2 RC-11 PJ-G21


SL-PC10P A-3 RC-12 PJ-G22


SL-CC10PT A-4 RC-13 PJ-G90


SL-CC10PR A-5 RC-14 PJ-G91


SL-CC10NT EH-308 RC-15 PJ-GC2T


SL-CC10NR EH-308S* RC-16 PJ-GC2R


SL-CSP EH-402 RC-18 PJ-GC5T


SL -CSN EH-416 RC-19 PJ-GC5R


SL-S1 EH-422 RC2-21 PJ-GC7T


SL-S3 EH-430 RC2-21V PJ-GC7R


PJ-50A EH-440 RC2-22 PJ-V20


PJ-55A EH-605 RC2-23 PJ-V21


PJ-56 EH-614A RT-13 PJ-V22


PJ-S08 EH-910 RT-14 PJ-V40


PJ-S12 EZ-8M VS-160 PJ-V41


PJ-S16 EZ- 12M CA-150* PJ-V42


PJ-S20 EZ-18M FU-22X PJ-V90


PJ-S24 EZ-30M F-1 PJ-V91


PJ-B04 EZ-18T F-2 PJ-VC2T


PJ-B06 EV-12M F-4 PJ-VC2R


PJ-B08 EV-18M F-5 PJ-VC5T


PJ-B10 EV-30M F-2HA PJ-VC5R


PJ-B12 EV-108M F-3HA PJ-VC7T


PJ-B14 EV-112M F-4HA PJ-VC7R


PJ-B16 EV-118M F-5HA PQ-01


PJ-B20 EV-130M F-6HA PQ-02


PJ-B24 EV-108U FS-L70 P1-G70


PJ- B28 EV-112U FS-L71 P1-G71


PJ-F20 EV-118U FS-L40 PG-610


PJ-F20C EV-130U FS-L41 PG-602


PJ-F21 EV-112F FS-L50 ES-11AC


PJ-F22 EV -118F FS-L51 ES-12AC


PJ-F40 EV-130F F-20 ES-21AC


PJ-F40C EM-030(P) LV-11A ES-32DC


Z-1 EM-038(P) LV-20A ES-W1


VT2-V1 EM-054(P) LV-21A(P) ES-W2


VT2-V4 EM-080(P) LV-22A(P) ES-X38


QL-S2X EM-005(P) LV-21P.22P EH-10B


PS-47C EM-010(P) LV-51M EH-11D


PS-47 EM-014(P) LV51MP EH-11DS*


PS-49C ET-90 LV-52 EH-114


PS-49 ET-305 LV-52P EH-290*


PS-201C ET-308 LV-H100 EH-302


PS-201 ET-110 LV-H300 EH-303A


PS-202 ED-118M LV-H32 EH-305


PS-205 ED-130M LV-H35 EH-305S*


PS -206 ED-118U LV-H37 PJ-F42


PS-05 ED-130U LV-H42 KL-16BX


PZ-41(P) TA-340 LV-H41 KL-16BT


PZ-41L(P) TH-305 LV-H47 KL-16BR


PZ-42(P) TH-310 LV-H51 QL-S2T


PZ-42L(P) TH-315 LV-H52 QL-S1XT


PZ-51(P) TH-320 LV-H62 QL-E4X


PZ- 51L(P) TH-105 LV-H64 QL-E4T


PZ-61(P) TH-107 LV-H65 QL-E4R


PZ-61L(P) TH-110 LV-H67 QL-E4M


PZ-101P TH-515 LV -L01 QL-R01


PZ2-41(P) TH-520 LV-L02 QL-C1


PZ2-42(P) CU-21A R-6 QL-C2


PZ2-51(P) CU-21TA R-7 QL-C3


PZ2-61(P) AG-80 CZ-V1 QL-W20


PZ2-62(P) AG-410 CZ-10 QL-W100


PZ2-41D(P) AG-411 CZ-11 KL-N10V


PZ2-42D(P) AG-412 CZ-12 KL-N20A


PZ2-61D AG- 413 CZ-40 KL-N20C


PZ2-41ECO VP-90 CZ-41 DB-H1-5


PZ2-42ECO VP-91M CZ-60 DB-H1L


PZ2-S1ECO PJ-F41 PS-T1(P) DB-H1L-5


PZ2-S1ECO KL-N20V PS-T2(P) DB-H1UP


PZ2-CTO5 KL-N20Z PS-T0 DT-M256


PZ2-CHO5 TF1-10(K)] PS-25 DT-M512


PZK11(W11P.W15) TF -11(K) PS-26
QL-B1


PZ-W13 TF-15(K) PS2-61(P) QL-B1C


PZ-W31(W31P.W35) TF2-21 PS-X28
QL-S1X


PZ-W33 TF2 -22 PS-45 DB-H1PV


PZ-W51(W51P) TF2-31 PS-46 DT-100


PZ-W53 TF2-32 PS-48 DT-H1


PZ-W61(W61P.W55) TF3-10(V) PS -52C
DT-M128


 


Japan KEYENCE sensor series:


 


Fiber optic sensors: FS2-60,
FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1,
FS-M1, FS-M2 , FS-T1, FS-T2, etc.


 


Fiber optic modules: FU-10, FU-11,
FU-12, FU-20, FU-25, FU-31, FU-32, FU-38, FU-42, FU-43, FU-51TZ, FU- 55,
FU-65X, FU-66, FU-67, FU-68, FU-77, FU-79, FU-85, FU-95, FU-4F, FU-5F, FU-6F,
FU-7F, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-36X, FU-45X, FU-49X, FU-35FA, FU-35FZ


 


 


 


Photoelectric sensors: PZ-101,
PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-61,
PZ-M11 , PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, and other PZ/PZ2
series; PQ-01, PQ-02, PS-45, PS-46, PS-47 , PS-48, PS-55, PS-56, PS-205,
PS-206, PS-55, PS-58<, /FONT>, PS-47, PS-T1, PS-T2, PS-TO, etc.


 


Proximity sensors: EM-030, EM-038,
EM-080, EM-054, EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18M, EZ-30M, EV-108M
, EV-118M, EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290,,
ES-M1, ES-M2, ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH-110, SH-114, SH-302, etc.


 


PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51,
PZ2-61, PZ2-62, PZ-61, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ- V11, PZ-V31,
and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55,
PS-56, PS-205, PS- 206, PS-55, PS-58<, /FONT>, PS-47, PS-T1, PS-T2,
PS-TO, etc.


LZ-151, LZ-155


LZ-A152


LZ-153


LZ-A150


 


LX2 series digital display compact
laser transmission type sensor


LX2-110 sensor head


LX2-110R


LX2-110T


LX2-01


LX2-01T


LX2-01R


LX2-11W


LX2-70W


LX-130


LX2-100


LX2-110W


LX2-60


LX2 -12


LX2-70


LX2-V10


LX2-03


LX2-


V10W LX2-12W


ultrasonic data cable


UD-30


UD-30L, UD-10L


UD-300


UD-501


UD-05


UD-05L


UD-10


UD-360


UD- 330


UD-500, UD-100


UD-020


UD-310


UD-320


Keyence imported accessories


KX-10R


TF4 series digital temperature
controller


optical fiber temperature sensor


TF-C12 K thermocouple protection
tube φ1.6 length 250mm


TF4- 10 48mm□ AC power supply
support heating and cooling control relay output with alarm heater disconnection
with alarm


TF4-10V 48mm□ AC power supply
supports heating and cooling control voltage output with alarm heater
disconnection with alarm


TF-C31 K thermocouple protection
tube φ3.2 length 150mm


TF-C13 K thermocouple protection
tube φ1.6 length 350mm


TF-C11 K thermocouple protection
tube φ1.6 length 150mm


photoelectric switch


TH-110


TH-315


TH-520


TH-530


TH-107


TH-103


TH-105


TH-515


TH-320


TH-310, TH-305


high - performance voltage
measurement is a display


NR-600B


NR-2000


NR-1000


NR-U60, NR-U65


NR-C512, NR-CA04


NR-500


NR-250, NR-350


NR-T2


NR-ST04, NR-HV04


NR-TH08


the PG series Optical pass-through
confirmation sensor


PG-610 Amplifier unit


PG-602


LS-7000


LS-7030MT, LS-7030MR, LS-7601


LS-3036


LS-3033T, LS-3033R


LS-3060T


LS-3060R


LS-5500, LS-5040T, LS-5040R


LS-3100


LS-7001


LS-3034


LS-7010MT, LS-7010MR


LS-5000


R-6 Reflector


R-6L


SL-R12EX, SL-P12.SL-R11G.
TA-340.TF1-10.TF1-10K.TF2-21.TF2-22.TF2-31.TF2-32.TF3-10 TF3-10V.TF3-11
.TF3-11V.TF3-12.TF3-12V.TF3-13.


TF3-13V.TF4-10
TF4-10V.TF-C11.TF-C12.TF-C13.


TF-C31.TF-C32.TF-C33.TF-D43.
TF-A31.TF-A42.


 


TF-A43.TF-B43.TH-105.TH-107.TH-110.TG-305


 


TH-310.TH-315.TH-320.TH-515.TH-520.TL-30.


 


TL-30K
UD-020.UD-05.UD-05L.UD-10.UD-100.


 


UD-30.UD-300.UD-300SO(5171)
UD-30L.UD-310.


 


UD-320.UD-330.UD-360.UD-390.UD-500


Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :


CÔNG TY TNHH NATATECH


 


VP: Số 15 ,Đường E, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần
Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương


 


Mr.Đức


 


Zalo: 088 649 7585


 


Email: natatech006@gmail.com


 


Email2:natatechvn@gmail.com


 


Website: http://www.tudonghoacn.com


 


 Bình luận

HẾT HẠN

0886 497 585
Mã số : 16040797
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 28/08/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn