Dầu Bánh Răng Chịu Tải Cao Sinopec Heavy-Duty Industrial Gear Oil(L-Ckm)

Liên hệ

35 Trúc Bạch-Ba Đình-Hà Nội


Công ty TNHH Chemlube Việt Nam-Nhà cung cấp dầu mỡ hàng đầu!

Hiện chúng tôi là nhà nhập khẩu và phâm phối sản phẩm dầu mỡ của hãng SINOPEC tại Việt Nam Kính mong được hợp tác với Quý đại lý và khách hàng 

SINOPEC Heavy-Duty Industrial Gear Oils laø caùc loaïi daàu baùnh raêng chòu taûi cao ñöôïc pha
cheá töø daàu goác khoaùng tinh cheá vaø heä phuï gia chòu cöïc aùp sulphur / phosphorus. Daàu hoäp
soá naøy coù tính chòu taûi troïng cao vaø choáng ma saùt noåi troäi, cuõng nhö tính choáng aên moøn vaø
choáng ræ toát. Chuùng coù tính phaân taùch nöôùc toát vaø tinh choáng taïo boït cao trong quaù trình
hoaït ñoäng.

Ñaëc tính
Tính chòu taûi cöïc aùp noåi troäi, giuùp hoäp soá chòu taûi troïng cao khoûi
maøi moøn.
Tính chòu oxy hoaù cao do ñoù keùo daøi thôøi gian thay daàu.
Tính choáng ræ vaø choáng aên moøn toát, baûo veä toát baùnh raêng khoûi aên
moøn.
Coù tính choáng taïo boït vaø khöû nhuõ toát.

Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ nhiệt tình,hiệu quả nhất

Liên hệ tư vấn:

NGUYỄN THANH ĐỒNG: 0986 495 016

dongchemlubevn@gmail.comThông tin chung

Hãng sản xuất SINOPEC
Xuất xứ Singapore

Bình luận

0986 495 016
Mã số : 13576243
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 24/10/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn