Tuýp Đen Lắt Léo

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
KABA1208 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1208 3/8" Dr. x 8mm 29,700 0936306706
KABA1209 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1209 3/8" Dr. x 9mm 29,700 01688113320
KABA1210 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1210 3/8" Dr. x 10mm 29,700 0936306706
KABA1211 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1211 3/8" Dr. x 11mm 29,700 01688113320
KABA1212 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1212 3/8" Dr. x 12mm 29,700 0936306706
KABA1213 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1213 3/8" Dr. x 13mm 33,550 01688113320
KABA1214 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1214 3/8" Dr. x 14mm 34,210 0936306706
KABA1215 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1215 3/8" Dr. x 15mm 34,210 01688113320
KABA1216 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1216 3/8" Dr. x 16mm 36,850 0936306706
KABA1217 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1217 3/8" Dr. x 17mm 40,700 01688113320
KABA1218 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1218 3/8" Dr. x 18mm 43,890 0936306706
KABA1219 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1219 3/8" Dr. x 19mm 45,210 01688113320
KABA1220 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1220 3/8" Dr. x 20mm 47,850 0936306706
KABA1221 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1221 3/8" Dr. x 21mm 50,380 01688113320
KABA1222 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1222 3/8" Dr. x 22mm 54,890 0936306706
KABA1608 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1608 1/2" Dr. x 8mm 44,660 01688113320
KABA1609 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1609 1/2" Dr. x 9mm 44,660 0936306706
KABA1610 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1610 1/2" Dr. x 10mm 44,660 01688113320
KABA1611 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1611 1/2" Dr. x 11mm 44,660 0936306706
KABA1612 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1612 1/2" Dr. x 12mm 44,660 01688113320
KABA1613 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1613 1/2" Dr. x 13mm 44,660 0936306706
KABA1614 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1614 1/2" Dr. x 14mm 44,660 01688113320
KABA1615 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1615 1/2" Dr. x 15mm 64,240 0936306706
KABA1616 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1616 1/2" Dr. x 16mm 64,900 01688113320
KABA1617 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1617 1/2" Dr. x 17mm 64,900 0936306706
KABA1618 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1618 1/2" Dr. x 18mm 63,250 01688113320
KABA1619 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1619 1/2" Dr. x 19mm 63,250 0936306706
KABA1620 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1620 1/2" Dr. x 20mm 63,250 01688113320
KABA1621 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1621 1/2" Dr. x 21mm 63,250 0936306706
KABA1622 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1622 1/2" Dr. x 22mm 73,040 01688113320
KABA1623 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1623 1/2" Dr. x 23mm 75,570 0936306706
KABA1624 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1624 1/2" Dr. x 24mm 76,230 01688113320
KABA1625 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1625 1/2" Dr. x 25mm 89,100 0936306706
KABA1626 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1626 1/2" Dr. x 26mm 90,420 01688113320
KABA1627 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1627 1/2" Dr. x 27mm 91,080 0936306706
KABA1628 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1628 1/2" Dr. x 28mm 106,590 01688113320
KABA1629 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1629 1/2" Dr. x 29mm 106,590 0936306706
KABA1630 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1630 1/2" Dr. x 30mm 120,780 01688113320
KABA1632 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA1632 1/2" Dr. x 32mm 127,380 0936306706
KABA2417 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2417 3/4" Dr. x 17mm 145,310 01688113320
KABA2419 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2419 3/4" Dr. x 19mm 145,310 0936306706
KABA2421 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2421 3/4" Dr. x 21mm 145,310 01688113320
KABA2422 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2422 3/4" Dr. x 22mm 145,310 0936306706
KABA2423 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2423 3/4" Dr. x 23mm 145,310 01688113320
KABA2424 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2424 3/4" Dr. x 24mm 145,310 0936306706
KABA2426 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2426 3/4" Dr. x 26mm 145,310 01688113320
KABA2427 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2427 3/4" Dr. x 27mm 145,310 0936306706
KABA2428 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2428 3/4" Dr. x 28mm 145,310 01688113320
KABA2429 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2429 3/4" Dr. x 29mm 171,820 0936306706
KABA2430 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2430 3/4" Dr. x 30mm 174,790 01688113320
KABA2432 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2432 3/4" Dr. x 32mm 196,350 0936306706
KABA2433 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2433 3/4" Dr. x 33mm 198,770 01688113320
KABA2434 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2434 3/4" Dr. x 34mm 206,030 0936306706
KABA2435 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2435 3/4" Dr. x 35mm 211,420 01688113320
KABA2436 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2436 3/4" Dr. x 36mm 212,630 0936306706
KABA2438 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2438 3/4" Dr. x 38mm 231,000 01688113320
KABA2441 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2441 3/4" Dr. x 41mm 256,300 0936306706
KABA2446 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2446 3/4" Dr. x 46mm 325,820 01688113320
KABA3222 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3222 1" Dr. x 22mm 311,080 0936306706
KABA3223 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3223 1" Dr. x 23mm 311,080 01688113320
KABA3224 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3224 1" Dr. x 24mm 311,080 0936306706
KABA3226 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3226 1" Dr. x 26mm 311,080 01688113320
KABA3227 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3227 1" Dr. x 27mm 311,080 0936306706
KABA3229 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3229 1" Dr. x 29mm 311,080 01688113320
KABA3230 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3230 1" Dr. x 30mm 311,080 0936306706
KABA3232 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3232 1" Dr. x 32mm 311,080 01688113320
KABA3233 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3233 1" Dr. x 33mm 311,080 0936306706
KABA3234 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3234 1" Dr. x 34mm 311,080 01688113320
KABA3235 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3235 1" Dr. x 35mm 330,220 0936306706
KABA3236 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3236 1" Dr. x 36mm 343,750 01688113320
KABA3238 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3238 1" Dr. x 38mm 362,780 0936306706
KABA3241 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3241 1" Dr. x 41mm 403,480 01688113320
KABA3246 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3246 1" Dr. x 46mm 510,620 0936306706
KABA3250 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3250 1" Dr. x 50mm 584,540 01688113320
KABA3255 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3255 d 678,700 0936306706
KABA3260 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3260 1" Dr. x 60mm 784,960 01688113320
KABA3265 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3265 1" Dr. x 65mm 965,140 0936306706
KABA3270 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3270 1" Dr. x 70mm 1,136,300 01688113320
KBBA1610 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1610 Size 1/2"(F) x 5/6"(M) 34,234 0936306706
KBBA1612 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1612 Size 1/2"(F) x 3/8"(M) 34,234 01688113320
KBBA1614 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1614 Size 1/2"(F) x 7/16"(M) 34,234 0936306706
KBBA1616 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1616 Size 1/2"(F) x 1/2"(M) 34,234 01688113320
KBBA1618 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1618 Size 1/2"(F) x 9/16"(M) 34,234 0936306706
KBBA1620 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1620 Size 1/2"(F) x 5/8"(M) 43,844 01688113320
KBBA1622 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1622 Size 1/2"(F) x 11/6"(M) 45,646 0936306706
KBBA1624 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1624 Size 1/2"(F) x 3/4"(M) 54,054 01688113320
KBBA1626 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1626 Size 1/2"(F) x 13/16"(M) 54,054 0936306706
KBBA1628 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1628 Size 1/2"(F) x 7/8"(M) 61,862 01688113320
KBBA1630 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1630 Size 1/2"(F) x 15/16"(M) 64,865 0936306706
KBBA1632 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1632 Size 1/2"(F) x 1"(M) 75,676 01688113320
KBBA1634 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1634 Size 1/2"(F) x 1-1/16"(M) 77,477 0936306706
KBBA1636 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1636 Size 1/2"(F) x 1-1/8"(M) 90,691 01688113320
KBBA1638 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1638 Size 1/2"(F) x 1-3/16"(M) 102,703 0936306706
KBBA1640 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1640 Size 1/2"(F) x 1-1/4"(M) 115,916 01688113320
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1701 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4"", Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn CHAG:1/4""" 575,190 0936306706
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1702 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4""; Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn tự động CJBG:1/4""" 616,330 01688113320
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707,740 0936306706
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707,740 01688113320
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727,430 0936306706
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727,430 01688113320
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851,730 0936306706
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912,890 01688113320
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1,046,210 0936306706
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1,046,210 01688113320
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1,104,400 0936306706
AAAU6060 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6060 60mm L=360mm 1,104,400 01688113320
AAAU6565 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6565 65mm L=380mm 1,720,510 0936306706
AAAU7070 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7070 70mm L=380mm 1,859,550 01688113320
AAAU7575 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7575 75mm L=415mm 3,303,630 0936306706
AAAU8080 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8080 80mm L=420mm 3,574,010 01688113320
AAAU8585 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8585 85mm L=450mm 3,845,050 0936306706
AAAU9090 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9090 90mm L=453mm 4,115,540 01688113320
AAAU9595 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9595 95mm L=500mm 4,386,580 0936306706
AAAUA0A0 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA0A0 100mm L=505mm 4,656,960 01688113320
AAAUA5A5 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA5A5 105mm L=520mm 4,928,000 0936306706
AAAV2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2424 24mm L=195mm 674,300 01688113320
AAAV2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2727 27mm L=195mm 674,300 0936306706
AAAV3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3030 30mm L=205.5mm 707,740 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Xuất xứ Taiwan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11710419
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn