Thùng Đồ Nghề Thợ Máy 99 Chi Tiết

Liên hệ

175 Hùng Vương, Nhơn Trạch, Đồng Nai


Cung cấp công cu, dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp từ A-Z_0936306706


Item No. Mô tả Giá VNĐ
GCBZ186A "Bộ tủ dụng cụ 7 có bánh xe di động (Màu x ám) Ngăn 1: Cờ lê vòng miệng GAAT1301 (13tools), Cờ lê 2 đầu mở GAAT0817 , Cờ lê 2 đầu mở & lục giác GAAT1802 (18tools), cờ lê 2 đầu vòng GAAT0802 (8tools) Ngăn 2: Bộ cần tuýp 3/8"" GCAT2001 (20tools), Bộ cần tuý" 31.843.392
GCAD1509 "Hộp tuýp bông 1/2"" bóng 15 chi tiết Tuýp bông BAEB: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 27mm; Cây nối CAAA1605; Tay vặn CHAU1625; Cần lắt léo CFAC1615" 1.626.300
GCAD1510 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/2"" 15 chi tiết Lục giác BAEA: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 27mm; Cây nối CAAA1605; Tay vặn CHAU1625; Cần lắt léo CFAC1615" 1.670.400
GCAD1511 "Hộp tuýp bông 1/2"" mờ 15 chi tiết Tuýp bông BAEB: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 27mm; Cây nối CAAA1605; Tay vặn CHAU1625; Cần lắt léo CFAC1615" 1.670.400
GCAD1601 "Hộp tuýp lục giác 1/2"" bóng 16 chi tiết Lục giác BAEA: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm; Tay vặn CHAG1626; Cây nối CAAA1603, Cây nối CAAA1605; Đầu lắt léo CAHA1678" 1.586.100
GCAD1602 "Hộp tuýp bộng 1/2"" bóng 16 chi tiết Tuýp bông BAEB: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm; Tay vặn CHAG1626; Cây nối CAAA1603, Cây nối CAAA1605; Đầu lắt léo CAHA1678" 1.586.100
GCAD1603 "Hộp tuýp lục giác 1/2"" mờ 16 chi tiết Lục giác BAEA: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm; Cây nối CAAA1603, Cây nối CAAA1605; Tay vặn CHAG1626; Đầu lắt léo CAHA1678" 1.635.750
GCAD1604 "Hộp tuýp bộng 1/2"" mờ 16 chi tiết Tuýp bông BAEB: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm; Cây nối CAAA1603, Cây nối CAAA1605; Tay vặn CHAG1626; Đầu lắt léo CAHA1678" 1.635.750
GCAD1605 "Bộ lục giác 1/2"" 16 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm; Tay vặn CHAG1626; Cây nối CAAA1605; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần trượt CTCK1630" 1.821.150
GCAD1606 #N/A #N/A
GCAD2802 "Bộ tuýp lục giác 1/4"" & 1/2 28 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA: 1/2"" x 10-14, 16, 17, 19, 21 24, 27mm; 1/4"" x 5-13mm Cần trượt CTCK: 1/4""; Cây nối CAAA: 1/4 x 4"", 1/2 x 5"" Tay vặn CHAG/ Đầu lắt léo CAHA: 1/4, 1/2""" 2.009.700
GCAD2803 #N/A #N/A
GCAD2402 #N/A #N/A
GCAD2403 "Bộ lục giác 1/2"" 24 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA: 1/2"" x 8~17, 19, 21~24, 27, 30, 32mm; Cây nối CAAA: 1/2"" x 5, 10"", Đầu lắt léo CAHA: 1/2"" x 78mm; Cần lắt léo CFAC: 1/2"" x 15"" , Tay vặn tự động CJBG: 1/2""; Cần trượt CTCK: 1/2"" x 250mm" 2.734.500
GCAD2404 #N/A #N/A
GCAD4002 "Bộ tuýp lục giác 1/4""& 3/8"" 40 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA: 1/4"" x 4~12mm , Tuýp lục giác BBEA: 1/4"" x 3/16~1/2"" Lục giác BAEA: 3/8"" x 9~14, 16, 17, 19mm , Tuýp lục giác BBEA: 3/8"" x 3/8~3/4"" Tuýp mở bugi BAAR: 3/8"" x 16mm; Tay vặn CHAG: 3/8"" ALAC(Mirror): 3/8""; Tay vặn CAIA: 1/4"" Cây nối CAAA: 3/8"" x 3""; Đầu chuyển CAEA: 3/8 x 1/4""" 1.383.450
GCAD5001 "Bộ tuýp lục giác 50pcs 1/4"" Lục giác BAEA: 5, 5.5, 6~13; Tuýp lục giác dài BAEE: 6~13; Mũi vít bakeFSBA: PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 CFAE0806, CHUG0812" 1.736.700
GCAD5002 "Bộ tuýp bông 50pcs 1/4"" Tuýp bông BAEB: 5, 5.5, 6~13; BAEF: 6~13; Mũi vít bakeFSBA: PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 CFAE0806; CHUG0812" 1.746.900
GCAD5003 "Bộ tuýp lục giác 50pcs 1/4"" Lục giác BAEA: 5, 5.5, 6~13; Tuýp lục giác dài BAEE: 6~13; Mũi vít bakeFSBA: PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 Cần lắt léo CFAC0806; Tay vặn tự động CJBG0815" 1.770.150
GCAD5004 "Bộ tuýp bông 50pcs 1/4"" Tuýp bông BAEB: 5, 5.5, 6~13; BAEF: 6~13; Mũi vít bake FSBA: PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 Cần lắt léo CFAC0806; Tay vặn tự động CJBG0815" 1.780.500
GCAD5005 "Bộ tuýp lục giác 50pcs 1/4"" Lục giác BAEA: 5, 5.5, 6~13; Tuýp lục giác dài BAEE: 6~13; Mũi vít bakeFSBA: PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 Tay vặn lắt léo CFKA0806; Tay vặn tự động CJBG0815" 1.803.000
GCAD5006 "Bộ tuýp bông 50pcs 1/4"" Tuýp bông BAEB: 5, 5.5, 6~13; BAEF: 6~13; Mũi vít bake FSBA: PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 Tay vặn lắt léo CFKA0806; Tay vặn tự động CJBG0815" 1.813.200
GCAD5007 "Bộ tuýp lục giác 50pcs Tuýp lục giác BBEA: 3/16""~9/16""; BBEE: 7/32""~1/2""; 50PCS 1/4""Dr.6PT Socket Set Mirror / Metal Box Tuýp lục giác BBEA: 3/16""~9/16""; BBEE: 7/32""~1/2""; Mũi vít bakeFSBA: PH1, PH2, PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1, PZ2, PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 Cần lắt léo CFAC0806; Tay vặn CHAG0813" 1.678.050
GCAD5008 "Bộ tuýp bông 50pcs 1/4"" Tuýp bông hệ inch BBEB: 3/16""~9/16""; Tuýp bông dài hệ inch BBEF size: 7/32""~1/2""; Mũi vít bake FSBA: PH1, PH2, PH3, Mũi vít bake khía FSCA: PZ1, PZ2, PZ3 Mũi vít lục giác FSDA: 3~6, 8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA: 3, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Mũi vít sao FSEA: T8, T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802, 0806, Cần trượt CTCK0811 Cần lắt léo CFAC0806; Tay vặn CHAG0813" 1.688.400
GCAD2001 "Bộ tuýp lục giác 20pcs 3/8 Lục giác BAEA : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Cần lắt léo CFAC1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn CHAG1218" 1.631.550
GCAD2002 "Bộ tuýp lục giác 20pcs Lục giác BAEA : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; CFAE1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; CHUG1218" 1.695.300
GCAD2003 "Bộ tuýp bông 20pcs 3/8"" Tuýp bông BAEB: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; CFAE1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; CHUG1218" 1.695.300
GCAD2004 "Bộ tuýp lục giác 20pcs 3/8"" Lục giác BAEA : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Cần lắt léo CFAC1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.752.150
GCAD2005 "Bộ tuýp bông 20pcs 3/8"" Tuýp bông BAEB: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Cần lắt léo CFAC1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.752.150
GCAD2006 "Bộ tuýp 20pcs 3/8"" Lục giác BAEA : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.771.050
GCAD2007 "Bộ tuýp bông 20pcs 3/8"" Tuýp bông BAEB: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.771.050
GCAD2008 "Bộ tuýp lục giác 20pcs 3/8"" Tuýp lục giác BBEA: 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"", 7/16"", 1/2"", 9/16"", 19/32"" 5/8"", 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Cần lắt léo CFAC1210 BBAR1220; Tay vặn CHAG1218" 1.622.100
GCAD2009 "Bộ tuýp bông 20pcs 3/8"" Tuýp bông hệ inch BBEB: 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"", 7/16"", 1/2"", 9/16"", 19/32"" 5/8"", 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Cần lắt léo CFAC1210 BBAR1220; Tay vặn CHAG1218" 1.622.100
GCAD1202 #N/A #N/A
GAAD2302 "Bộ dụng cụ tổng hợp 23 chi tiết Tuýp sao BAED0804~0808, Tuýp sao BAED1610~1620, Cờ lê AAEE0608~2024, Bộ lục giác 9pcs GAAL0913" 1.554.900
GCAD2501 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 25 chi tiết loại bóng 3/8""Lục giác BAEA : 6-22, 24mm Cây nối CAAA1203, CAAA1206, Đầu lắt léo CAHA1254 Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221 Cần trượt CTCK1220 , Tay vặn tự động CJBG1220" 1.715.250
GCAD2502 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 25 chi tiết loại mờ 3/8""Lục giác BAEA : 6-22, 24mm Cây nối CAAA1203, CAAA1206, Đầu lắt léo CAHA1254 Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221, Cần trượt CTCK1220, Tay vặn tự động CJBG1220" 1.792.650
GCAD2504 #N/A #N/A
GCAD2505 "Bộ tuýp lục giác 25pcs 1/2"" Lục giác BAEA : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; Cần lắt léo CFAC1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn CHAG1626" 2.841.300
GCAD2506 "Bộ tuýp 25pcs 1/2'', Tuýp bông BAEB: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; Cần lắt léo CFAC1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn CHAG1626" 2.968.800
GCAD2507 #N/A #N/A
GCAD2508 "Bộ tuýp bông 25pcs 1/2"" Tuýp bông BAEB: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; Cần lắt léo CFAC1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn tự động CJBG1627" 2.968.800
GCAD2509 "Bộ tuýp lục giác 25pcs 1/2"", Lục giác BAEA : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; CFAE1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; CHUG1626" 2.935.200
GCAD2510 "Bộ tuýp lục giác 25pcs 1/2"", Tuýp bông BAEB: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; CFAE1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; CHUG1626" 2.935.200
GCAD2511 "Bộ tuýp lục giác 25pcs 1/2"" Lục giác BAEA : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; Tay vặn lắt léo CFKA1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn tự động CJBG1627" 3.041.850
GCAD2512 "Bộ tuýp 25pcs 1/2"", Tuýp bông BAEB: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; Tay vặn lắt léo CFKA1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn tự động CJBG1627" 3.041.850
GCAD2513 "Bộ tuýp lục giác 25pcs 1/2"" Tuýp lục giác BBEA: 5/16"", 3/8"", 7/16"", 1/2"", 9/16"", 19/32"", 5/8"", 11/16"", 3/4"", 25/32"", 13/16"", 7/8"", 15/16"", 1"", 1-1/16"", 1-1/8"" , 1-3/16"", 1-1/4""; Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605, 1610 Cần trượt CTCK1630; Cần lắt léo CFAC1615 BBAR1626; Tay vặn CHAG1626" 2.923.950
GCAD2514 #N/A #N/A
GCAD2401 "Bộ lục giác 1/2"" 24 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA 1/2 x 8~17, 19, 21~24, 27, 30, 32mm Đầu lắt léo CAHA: 1/2"" x 78mm; Cần lắt léo CFAC: 1/2"" x 15"" Tay vặn CHAG: 1/2""; Cần trượt CTCK: 1/2"" x 250mm, Cây nối CAAA: 1/2"" x 5, 10""" 2.601.000
GCAD2402 #N/A #N/A
GCAD2403 "Bộ lục giác 1/2"" 24 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA: 1/2"" x 8~17, 19, 21~24, 27, 30, 32mm; Cây nối CAAA: 1/2"" x 5, 10"", Đầu lắt léo CAHA: 1/2"" x 78mm; Cần lắt léo CFAC: 1/2"" x 15"" , Tay vặn tự động CJBG: 1/2""; Cần trượt CTCK: 1/2"" x 250mm" 2.734.500
GCAD2404 #N/A #N/A
GCAD2601 "Bộ lục giác 1/2"" 26 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA: 1/2"" x 10~27, 30, 32mm Cây nối CAAA: 1/2"" x 5, 10""; Đầu lắt léo CAHA: 1/2"" Tay vặn CHAG: 1/2""; Tay vặn CADC: 1/2"" Cần trượt CTCK""1/2"" x 250mm " 2.707.050
GCAD2602 #N/A #N/A
GCAD2603 "Bộ lục giác 1/2"" 26 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA: 1/2"" x 10~27, 30, 32mm Cây nối CAAA: 1/2"" x 5, 10""; Đầu lắt léo CAHA: 1/2"" Tay vặn tự động CJBG: 1/2""; Tay vặn CADC: 1/2"" , Cần trượt CTCK""1/2"" x 250mm " 2.819.850
GCAD2604 #N/A #N/A
GCAD7202 "Bộ dụng cụ tổng hợp 72 chi tiết Lục giác BAEA /Tuýp lục giác dài BAEE: 4-14, 4.5, 5.5; Vít lục giác BCDA: 2.5, 3~8; Đầu vít bake BCAA: PH0~4; Vít pake khía BCBA: PZ0~3; Đầu vít dẹt BCCA: 3, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 8; Cần trượt CTCK; Cây nối CAAA: 2, 4, 6""; Vít đầu sao BCFA: 8PCS, T8~T40; Tay vặn tự động CJBM; Đầu lắt léo CAHA; Tay vặn CAIA; Bộ lục giác 9pcs GAAL0916 " 3.032.550
GAAD2202 "Bộ tuýp bông dài 1/2"" 22 chi tiết2 Tuýp lục giác dài BAEE: 8, 10~15, 17~24, 26, 27, 29 Tuýp lục giác dài BAEE: 30, 32mm, Tuýp mở bugi BAAT: 16, 21mm" 2.700.750
GAAD2204 #N/A #N/A
GCAD1402 "Bộ lục giác 1"" 14 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm; Cây nối CAAO: 1"" x 8"", 1"" x 16"" , Cần xiết CHNC: 1"" x 32"" , Cần trượt CTCK: 1"" x 558.8mm(22"")" 15.931.950
GCAD1403 "Bộ lục giác 1"" 14 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm; Cây nối CABA: 1"" x 8"", 1"" x 16"" , CHES: 1"" x 500~800mm , Cần trượt CTCJ: 1"" x 22""" 15.525.000
GCAD1404 "Bộ lục giác 1"" 14 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm; Cây nối CAAO: 1"" x 8"", 1"" x 16"" , Đầu chia 3 CAGA: 1"" x 1"" , Tay vặn CHND: 1"" x 26""" 13.812.450
GCAD1405 "Bộ tuýp lục giác 3/4"" 14 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm Cây nối CAAO: 3/4"" x 4"", 3/4"" x 8"" , Cần xiết CHNC: 3/4"" x 20"" Cần trượt CTCA: 3/4"" x 508mm(20"")" 5.550.750
GCAD1406 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 chi tiết loại mờ Tuýp bông BAEB: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm Cây nối CAAO: 3/4"" x 4"", 3/4"" x 8"", Cần xiết CHNC: 3/4"" x 20"" Cần trượt CTCK: 3/4"" x 508mm(20"")" 5.550.750
GCAD1407 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 chi tiết loại bóng Tuýp bông hệ inch BBEB: 7/8"", 15/16"", 1"", 1-1/8"", 1-1/4"", 1-7/16"", 1-1/2"", 1-5/8"", 1-3/4"", 2"" Cây nối CAAO: 3/4"" x 4"", 3/4"" x 8"" , Cần xiết CHNC: 3/4"" x 20"" , Cần trượt CTCK: 3/4"" x 508mm(20"")" 5.480.100
GCAD2608 "Bộ tuýp bông 3/4"" 26 chi tiết loại bóng Tuýp bông BAEB: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm Tuýp bông hệ inch BBEB: 7/8"", 15/16"", 1"", 1-1/8"", 1-3/16"", 1-5/16"", 1-3/8"", 1-7/16"", 1-5/8"", 1-3/4"", 1-7/8"", 2"" Cây nối CAAO2404, 2408; Cần xiết CHNC2420, Cần trượt CTCK2451" 8.109.300
GCAD2405 #N/A #N/A
GBA24140 #N/A #N/A
GRA24140 #N/A #N/A
GBA12130 "Bộ vít 1/2"" 12 chi tiết ( Hộp đen) Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA1607, BCEA1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606, BCIA1610, Vít bông dài BCJA1606, BCJA1608, BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612, Vít sao lỗ dài BCKA1640, BCKA1645, BCKA1655" 1.783.200
GRA12130 "Bộ vít 1/2"" 12 chi tiết ( Hộp xanh) Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA size 1607, BCEA size 1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606, BCIA size 1610, Vít bông dài BCJA1606, BCJA1608, BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612, BCKA 1640, Vít sao lỗ dài BCKA1645, BCVA1655" 1.783.200
GBA54400 #N/A #N/A
GRA54400 #N/A #N/A
GBB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp đen) Cờ lê AAEE0608~2024, Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840, Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810, Bộ lục giác 9pcs GAAL0915(9CPS) " 2.846.400
GRB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp xanh) Cờ lê AAEE0608~2024, Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840, Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810, Bộ lục giác 9pcs GAAL0915(9CPS) " 2.846.400
GBB35140 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 chi tiết ( hộp đen Lục giác BAEA 1206~1222, BAEA 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208, BAEE1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217, BAEE1219, Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221, Cây nối CAAA1203, Cây nối CAAA1206, Đầu chuyển CAEA1612, Đầu lắt léo CAHA1254, Cần lắt léo CFAC1210, Tay vặn tự động CJBG1220, Cần trượt CTCK1220" 2.729.550
GRB35140 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 chi tiết ( hộp xanh ) Lục giác BAEA 1206~1222, 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208, 1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217, 1219, Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221, Cây nối CAAA1203, Cây nối CAAA1206, Đầu chuyển CAEA1612, Đầu lắt léo CAHA1254, Cần lắt léo CFAC1210, Tay vặn tự động CJBG1220, Cần trượt CTCK1220" 2.729.550
GBB33180 "Tuýp 33PCS 3/8"" Tuýp lục giác Lục giác 3/8"" BAEA1208~1212, BBEA1210~1228 Tuýp mở bugi Tuýp mờ bugi 3/6""BAAR1216~1221;Tay vặn tự động CJBG1220 Cần nối CAAA1203~1210;Cần trượt CTCJ1208 CFKA1210;Đầu lắt léo CAHA1254 CAIP0816, CAEB0812" 2.690.625
GRB33180 #N/A #N/A
GBB72130 "Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 chi tiết ( hộp đen) Lục giác BAEA 0804~14, Tuýp lục giác dài BAEE0804~14, Đầu vít bake BCAA08P0~P4 Vít pake khía BCBA08P0~P3, Đầu vít dẹt BCCA0803~08, Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808~40, Cây nối CAAA0802, 0804, Đầu lắt léo CAHA0840, Tay vặn CAIA0815, Cây nối lò x o CASA0806, Tay vặn tự động CJBG0815, Cần trượt CTCK0811, Bộ lục giác 9pcs GAAL0917 " 3.040.950
GRB72130 "Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 chi tiết ( hộp xanh) Lục giác BAEA 0804~14, Tuýp lục giác dài BAEE0804~14 Đầu vít bake BCAA08P0~P4 , Vít pake khía BCBA08P0~P3 Đầu vít dẹt BCCA0803~08 , Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808~40 , Cây nối CAAA0802, 0804, Đầu lắt léo CAHA0840, Tay vặn CAIA0815, Cây nối lò x o CASA0806, Tay vặn tự động CJBG0815 Cần trượt CTCK0811, Bộ lục giác 9pcs GAAL0917 " 3.040.950
GBB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 chi tiết ( hộp đen) Lục giác BAEA 1608~1632 : 8~19, 21~24, 27, 30, 32mm Cây nối CAAA1605, Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678, Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2.947.200
GRB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 chi tiết ( hộp xanh) Lục giác BAEA 1608~1632: 8~19, 21~24, 27, 30, 32mm Cây nối CAAA1605, Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678, Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2.947.200
GBB23050 "Bộ tuýp dài lục giác 1/2"" 23 chi tiết ( hộp đen) Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 : 8~24, 26~30, 32mm" 2.911.800
GRB23050 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 chi tiết ( hộp xanh) Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 : 8~24, 26~30, 32mm" 2.911.800
GBB38190 "Hộp dụng cụ tổng hợp hệ inch 38PCS 1/4"" Tuýp lục giác BBEA: 3/8"", 7/16"", 1/2"", 9/16"", 5/8"", 11/16"", 3/4"", 13/16"" , 7/8"", 15/16"", 1"", 1-1/16"", 1-1/8"", 1-1/4"" Cây nối CAAA1603, 1610 Đầu chuyển chia 3 CAGA1216, Lắt léo CAHA1678 Cần xiết tự động CJBG1627, Tay vặn lắt léo CFKA161" 3.742.767
GRB38190 #N/A #N/A
GCAD4101 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA: 8~30, 32mm; Tuýp lục giác dài BAEE: 10~15, 17, 19, 22mm; Tuýp mở bugi BAAR: 16, 21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605, 1610; Cần trượt CTCK1625" 4.402.500
GCAD4102 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA: 8~30, 32mm; Tuýp lục giác dài BAEE: 10~15, 17, 19, 22mm; Tuýp mở bugi BAAR: 16, 21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605, 1610; Cần trượt CTCK1625" 4.533.450
GCAD4103 #N/A #N/A
GCAD4601 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 chi tiết loại bóng Lục giác BAEA : 8~30, 32mm; Tuýp lục giác BBEA: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616, 1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG162752; Cây nối CAAA1605, 1610; Cần trượt CTCK1625" 4.289.100
GCAD4602 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 chi tiết loại mờ Lục giác BAEA : 8~30, 32mm; Tuýp lục giác BBEA16: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616, 1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605, 1610; Cần trượt CTCK1625" 4.404.900
GCAD2701 "Bộ tuýp 1/4"" 27 chi tiết ¹¹ Tuýp lục giác 1/4"" Tuýp lục giác Tuýp lục giác BAEA0804~0813: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm ¹ Đầu lắt léo CAHA0840 ² Cần nối CAAA0802 & 0804: 2” & 4” (L) ¹ Cần trượt CTCK0811 ¹ Tay vặn S135 1/4"" Dr. 36 ¹ tay văn nụ CAIA0815 4 Tuýp lục giác BCDB084E~0808: 4, 5, 6, 8mm 3 Tuýp dẹt BCCB084E~0808: 4.5, 6.5, 8mm 3 Tuýp bake BCAB08P1~08P3: PH1, PH2, PH3" 1.247.400
GCAD2702 #N/A #N/A
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 chi tiết Lục giác BAEA 1/4"" x 4, 4.5, 5, 5.5, 6~13mm Cây nối CAAA: 1/4"" x 4"", Đầu lắt léo CAHA: 1/4"" Cần trượt CTCK: 1/4"", Tay vặn CAIA: 1/4""; Tay vặn CHAG: 1/4""" 784.350
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 chi tiết Lục giác BAEA 1/4"" x 4, 4.5, 5, 5.5, 6~13mm Cây nối CAAA: 1/4"" x 4"", Đầu lắt léo CAHA: 1/4"" Cần trượt CTCK: 1/4""; Tay vặn CAIA: 1/4""; Tay vặn tự động CJBG: 1/4""" 840.450

Hotline: 0936306706 & 0962990303

Email: luunguyen@vimet.com.vn - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại Hộp đồ nghề
Vật liệu Thép
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

HẾT HẠN

0962 990 303
Mã số : 9978244
Địa điểm : Thái Bình
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn