Tiếng Anh Tại Atlantic Đại Đồng-Từ Vựng Biển Đảo

Liên hệ

Đối Diện Cây Xăng Dương Húc-Đại Đồng-Tiên Du-Bắc Ninh

Từ vựng Tiếng Anh về Biển Đảo

1.   Paracel islands /ˈpɑːrɑsl/ /ˈaɪləndz/: Hoàng Sa

2.   Spratly islands /ˈsprɑːtli /ˈaɪləndz/: Trường Sa

3.   Oil rig / ɔɪl rɪɡ / : Dàn khoan dầu

4.   Sovereignty / ˈsɒvrənti /: Chủ quyền

5.   Vessel / ˈvesəl / Thuyền

6.   Clash / klæʃ / : Va chạm

7.   Exclusive economic zone (EEZ) / ɪkˈskluːsɪv ˌiːkəˈnɒmɪk zəʊn /: Vùng đặc quyền kinh tế

8.   Nautical miles / ˈnɔːtɪkl̩ maɪlz /: Hải lý

9.   Continental shelf / ˌkɒntɪˈnentl̩ ʃelf /: Thềm lục địa

10.                Maritime disputes / ˈmærɪtaɪm dɪˈspjuːts / :Vùng biển tranh chấp

11.                Tensions / ˈtenʃn̩z /: Căng thẳng

12.                Riot / ˈraɪət /: Náo loạn

13.                Provocative / prəˈvɒkətɪv / : Khiêu khích

14.                Island: / ˈaɪlənd / : Đảo

15.                Shoal : /ʃoul/ Bãi cát

16.                Naval guard: / ˈneɪvl̩ ɡɑːd /: Cảnh sát biển

17.                Water cannon / ˈwɔːtə ˈkænən /: Vòi rồng

18.                Invasion /in’veiʤn/: Sự xâm lược

19.                Extortion /iks’tɔ:ʃn/ Sự tống (tiền của…)

20.                Stubbornness /’stʌbənis/ Tính ngoan cố

21.                Greedy /’gri:di/ Tham lam

22.                Scout /skaut/ Do thám

23.                United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển

24.                Convention /kən’venʃn/ Hiệp định

25.                Treaty /’tri:ti/ Hiệp ước

26.                Ally /’æli/ Bạn đồng minh

27.                National sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/ Chủ quyền quốc gia

28.                Terrorism: /ˈterərɪzəm/ Hiểm họa khủng bố

29.                Sea: biển

30.                Beach: biển

HOTLINE:0865.364.826/0389.431.182

ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC-ĐẠI ĐỒNG-TIÊN DU-BẮC NINH

HẾT HẠN

0865 364 826
Mã số : 16423610
Địa điểm : Bắc Ninh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 08/11/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn