Artspace.vn - Hoa Lụa, Thảm Trải Sàn, Thảm Văn Phòng, Dịch Vụ Giặt Thảm, Trải Thảm, Giặt Ghế

Liên hệ

34 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội


    ArtSpace - chuyên cung c?p hoa l?a và tranh thêu, cung c?p và l?p d?t các lo?i th?m tr?i sàn, th?m trang trí nh?p kh?u t? các nu?c Canada, Th? Nhi K?, Indonesia, M?, B?, Thái lan, Trung Qu?c…. cho các van phòng, công trình và chung cu cao c?p.

    Ngoài ra, chúng tôi còn có d?ch v? gi?t các lo?i th?m tr?i sàn, gi?t gh? sofa, gi?t gh? van phòng, gi?t d?m, dánh bóng gh? da, lau kính. D?ch v? và giá c? h?p lý, có bao g?m thu? VAT 10%, gi?t t?n noi, d?i ngu nhân viên chuyên nghi?p lành ngh? c?ng v?i máy móc thi?t b? chuyên dùng hi?n d?i. Th?i gian làm vi?c t?t c? các ngày trong tu?n k? c? ngày l? t?t theo yêu c?u c?a khách hàng. ArtSpace luôn d?m b?o ch?t lu?ng t?t nh?t d?n v?i khách hàng.


    HOA L?A - TRANH THÊU - TH?M TR?I SÀN


        Cung c?p th?m trang trí n?i th?t cao c?p

        Cung c?p th?m tr?i sàn cho các toà nhà, khách s?n, van phòng, h?i ngh?, gia dình…

        Cung c?p t?m ghép hình ng? nghinh cho bé

        Cung c?p hoa l?a, cây c?nh, tranh thêu tay, tranh th?m

        Tr?i th?m, l?p d?t th?m cho gia dình, van phòng, công trình, toà nhà... Nh?n l?p d?t m?i lo?i th?m theo yêu c?u khách hàng. Nh?n các công trình t?i Hà N?i và các t?nh phía B?c.


    Hoa l?a - Tranh thêu

    [IMG]


    [IMG]


    [IMG]


    Th?m m? thu?t

    [IMG]


    [IMG]


    Th?m cu?n - th?m t?m

    [IMG]


    D?CH V? TR?I TH?M - GI?T TH?M - GI?T GH? SOFA - ÐÁNH BÓNG GH? DA


        Gi?t th?m tr?i sàn, gi?t th?m m? thu?t (th?m t?m) trên m?i ch?t li?u nhu th?m len, th?m lông c?u, th?m to… cho gia dình, van phòng công ty, toà nhà cao ?c, khách s?n, bi?t thu. Ð?c bi?t d?i v?i nh?ng lo?i th?m t?m có th? gi?t t?i gia ho?c mang v? xu?ng gi?t

        Gi?t gh? sofa – salon, ch?t li?u da, n?, coton, nhung…

        Gi?t các lo?i gh? xoay van phòng, gh? h?i ngh?, gh? ô tô, gi?t vách ngan

        Gi?t d?m gia dình (mút, bông ép)

        Lau kính


    Máy móc, d?ng c? gi?t th?m chuyên nghi?p, hi?n d?i nhu máy tr?n và phun d?u gi?t, máy chà sàn, máy hút, máy th?i khô:


    [IMG] 
    ArtSpace - chuyên cung c?p hoa l?a và tranh thêu, cung c?p và l?p d?t các lo?i th?m tr?i sàn, th?m trang trí nh?p kh?u t? các nu?c Canada, Th? Nhi K?, Indonesia, M?, B?, Thái lan, Trung Qu?c…. cho các van phòng, công trình và chung cu cao c?p.

    Ngoài ra, chúng tôi còn có d?ch v? gi?t các lo?i th?m tr?i sàn, gi?t gh? sofa, gi?t gh? van phòng, gi?t d?m, dánh bóng gh? da, lau kính. D?ch v? và giá c? h?p lý, có bao g?m thu? VAT 10%, gi?t t?n noi, d?i ngu nhân viên chuyên nghi?p lành ngh? c?ng v?i máy móc thi?t b? chuyên dùng hi?n d?i. Th?i gian làm vi?c t?t c? các ngày trong tu?n k? c? ngày l? t?t theo yêu c?u c?a khách hàng. ArtSpace luôn d?m b?o ch?t lu?ng t?t nh?t d?n v?i khách hàng.


    HOA L?A - TRANH THÊU - TH?M TR?I SÀN


        Cung c?p th?m trang trí n?i th?t cao c?p

        Cung c?p th?m tr?i sàn cho các toà nhà, khách s?n, van phòng, h?i ngh?, gia dình…

        Cung c?p t?m ghép hình ng? nghinh cho bé

        Cung c?p hoa l?a, cây c?nh, tranh thêu tay, tranh th?m

        Tr?i th?m, l?p d?t th?m cho gia dình, van phòng, công trình, toà nhà... Nh?n l?p d?t m?i lo?i th?m theo yêu c?u khách hàng. Nh?n các công trình t?i Hà N?i và các t?nh phía B?c.


    Hoa l?a - Tranh thêu

    [IMG]


    [IMG]


    [IMG]


    Th?m m? thu?t

    [IMG]


    [IMG]


    Th?m cu?n - th?m t?m

    [IMG]


    D?CH V? TR?I TH?M - GI?T TH?M - GI?T GH? SOFA - ÐÁNH BÓNG GH? DA


        Gi?t th?m tr?i sàn, gi?t th?m m? thu?t (th?m t?m) trên m?i ch?t li?u nhu th?m len, th?m lông c?u, th?m to… cho gia dình, van phòng công ty, toà nhà cao ?c, khách s?n, bi?t thu. Ð?c bi?t d?i v?i nh?ng lo?i th?m t?m có th? gi?t t?i gia ho?c mang v? xu?ng gi?t

        Gi?t gh? sofa – salon, ch?t li?u da, n?, coton, nhung…

        Gi?t các lo?i gh? xoay van phòng, gh? h?i ngh?, gh? ô tô, gi?t vách ngan

        Gi?t d?m gia dình (mút, bông ép)

        Lau kính


    Máy móc, d?ng c? gi?t th?m chuyên nghi?p, hi?n d?i nhu máy tr?n và phun d?u gi?t, máy chà sàn, máy hút, máy th?i khô:


    [IMG] ArtSpace - chuyên cung cấp hoa lụa và tranh thêu, cung cấp và lắp đặt các loại thảm trải sàn, thảm trang trí nhập khẩu từ các nước Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Mỹ, Bỉ, Thái lan, Trung Quốc…. cho các văn phòng, công trình và chung cư cao cấp.
Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ giặt các loại thảm trải sàn, giặt ghế sofa, giặt ghế văn phòng, giặt đệm, đánh bóng ghế da, lau kính. Dịch vụ và giá cả hợp lý, có bao gồm thuế VAT 10%, giặt tận nơi, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lành nghề cộng với máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại. Thời gian làm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ tết theo yêu cầu của khách hàng. ArtSpace luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất đến với khách hàng.


HOA LỤA - TRANH THÊU - THẢM TRẢI SÀN


  • Cung cấp thảm trang trí nội thất cao cấp

  • Cung cấp thảm trải sàn cho các toà nhà, khách sạn, văn phòng, hội nghị, gia đình…

  • Cung cấp tấm ghép hình ngộ nghĩnh cho bé

  • Cung cấp hoa lụa, cây cảnh, tranh thêu tay, tranh thảm

  • Trải thảm, lắp đặt thảm cho gia đình, văn phòng, công trình, toà nhà... Nhận lắp đặt mọi loại thảm theo yêu cầu khách hàng. Nhận các công trình tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.


Hoa lụa - Tranh thêu
[IMG]

[IMG]

[IMG]

Thảm mỹ thuật
[IMG]

[IMG]

Thảm cuộn - thảm tấm
[IMG]

DỊCH VỤ TRẢI THẢM - GIẶT THẢM - GIẶT GHẾ SOFA - ĐÁNH BÓNG GHẾ DA


  • Giặt thảm trải sàn, giặt thảm mỹ thuật (thảm tấm) trên mọi chất liệu như thảm len, thảm lông cừu, thảm tơ… cho gia đình, văn phòng công ty, toà nhà cao ốc, khách sạn, biệt thư. Đặc biệt đối với những loại thảm tấm có thể giặt tại gia hoặc mang về xưởng giặt

  • Giặt ghế sofa – salon, chất liệu da, nỉ, coton, nhung…

  • Giặt các loại ghế xoay văn phòng, ghế hội nghị, ghế ô tô, giặt vách ngăn

  • Giặt đệm gia đình (mút, bông ép)

  • Lau kính


Máy móc, dụng cụ giặt thảm chuyên nghiệp, hiện đại như máy trộn và phun dầu giặt, máy chà sàn, máy hút, máy thổi khô:


[IMG] Hãy liên h? v?i chúng tôi d? du?c tu v?n và ph?c v?:D?ch v? gi?t th?m, tr?i th?m ArtSpace - http://artspace.vn/dich-vu-giat-tham-trai-tham.htmlÐ?a ch?: 34 Nguy?n Ng?c N?i, Thanh Xuân, Hà N?i


Ði?n tho?i: (04) 35658251 - (04) 35667214


Ðu?ng dây nóng: (04) 22 1234 44


Fax: (04) 35656945


Email: info@artspace.vn. Website: http://artspace.vn, http://dichvugiattham.net, http://giatthamgiatghe.comd?ch v? gi?t gh?, gi?t gh? da, gi?t gh? da hà n?i, gi?t gh? da t?i nhà, gi?t gh? gia dình, gi?t gh? hà n?i, gi?t gh? nhân viên, gi?t gh? n?, gi?t gh? salon, gi?t gh? sofa, gi?t gh? sofa da, gi?t gh? tàu ho?, gi?t gh? t?i nhà, gi?t gh? van phòng, gi?t gh? xe khách, gi?t gh? ô tô, làm s?ch sofaD?ch v? gi?t th?m, Gi?t th?m van phòng, Gi?t th?m tr?i sàn, Gi?t th?m trang trí, Gi?t th?m t?i nhà, Gi?t th?m c?u thang, Gi?t th?m vách ngan, Gi?t th?m gia dình, D?ch v? tr?i th?m

 
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ:

Địa chỉ: 34 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35658251 - (04) 35667214
Đường dây nóng: (04) 22 1234 44
Fax: (04) 35656945
Email: info@artspace.vn. Website: http://artspace.vnhttp://dichvugiattham.nethttp://giatthamgiatghe.com

dịch vụ giặt ghếgiặt ghế dagiặt ghế da hà nộigiặt ghế da tại nhàgiặt ghế gia đìnhgiặt ghế hà nộigiặt ghế nhân viêngiặt ghế nỉgiặt ghế salongiặt ghế sofagiặt ghế sofa dagiặt ghế tàu hoảgiặt ghế tại nhàgiặt ghế văn phònggiặt ghế xe kháchgiặt ghế ô tôlàm sạch sofa

Dịch vụ giặt thảmGiặt thảm văn phòngGiặt thảm trải sànGiặt thảm trang tríGiặt thảm tại nhàGiặt thảm cầu thangGiặt thảm vách ngănGiặt thảm gia đìnhDịch vụ trải thảmThông tin chung

Loại sản phẩm Thảm trải sàn
Chất liệu
• Sợi tổng hợp
Kiểu dáng cuộn
Kích thước (mm) 3.66

Bình luận

0435 658 251
Mã số : 2161435
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn