Máy Đếm Tiền Tốt Nhất Tuổi Thọ Trên 5 Năm , Phù Hợp Nhất Với Tiền Việt Nam

Liên hệ

Số 6 Ngõ 68 Hai Bà Trưng Hà Nội


 

CÔNG TY CP MÁY ĐẾM TIỀN VIỆT NAM 

LIÊN HỆ :Tel: 04.858.733.14     0983.854.968

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢOHÀNH MÁY ĐẾM TIỀN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Trụ sở: Số 6 NGÕ 68 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Website: http://Maydemtiennhapkhau.com Hot mdt.gif


 
Em
ail: maydemtien.usa@gmail.com

 
Tư Vấn Sản Phẩm Và Kĩ Thuật (24/7):    04.858.733.14         0983.854.968 

Công Ty Vật Tư Ngân Hàng Chúng tôi chuyên cung cấp máy đếm tiền polyme, Máy bắt tiền siêu giả polyme, máy đếm tiền ngoại tệ( USD, ERO, Bảng Anh.....)với trên 10 Năm kinh nghiêm trong ngành máy đếm tiền,chất lượng phục vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh, mặt hàng đa dạng.

-
Là loại máy nhập khẩu 100% có tem chống hàng giả của Bộ Công An.
- Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.
- Bảo hành đúng theo thời hạn.
- Bán đúng giá theo chất lượng và giá trị của máy.
- Đền bù 100% giá trị khi máy không kiểm tra được tiền giả (Có biên bản cam kết khi mua máy).
- Thưởng 30 triệu đồng cho ai phát hiện hàng nhái thương hiệu này.
- Trong vòng 06 tháng Quý khách có thể hoàn trả máy nếu Công ty chúng tôi không thực hiện đúng cam kết này.

Liên hệ mua sản phẩm tốt nhất:(24/7 ):04.858.733.14   0983.854.968

 Tªn Hµng

chøc n¨ng - c«ng dông 

xuÊt xø 

Gi¸ b¸n 

BH 

 

M¸y ®Õm tiÒn th«ng th­Uêng

 

 

 

 dc03b2.jpg 

 Dc -  03.b2 

M¸y ®Õm tiÒn kiÓu n»m dµi
- Tù ®éng ®Õm theo c¶m øng ,®é æn ®Þnh cao ,tèc ®é ®Õm > 1000 tê /phót .  C«ng xuÊt : 60W , AC : 220v.
- §Õm tÊt c¶ c¸c lo¹i tiÒn giÊy vµ polyme.
- Cã hót bôi c«ng suÊt lín ,cã hai mÆt hiÖn sè
-  Hµng chÝnh h·ng lo¹i 1 .
**
tuæi thä rÊt cao > 5 n¨m . 

 

 

 

LD China 

 

 

Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968

 

 

 

 

 

12
Th¸ng
 

 

 

 clip_imagewjd01.jpg

 wjd - 01

 M¸y ®Õm tiÒn kiÓu §øng

 - Tù ®éng ®Õm theo c¶m øng tèc ®é æn ®Þnh cao , tèc ®é ®Õm >1000 tê/phót .c«ng xuÊt 60w, AC : 220v.
- §Õm tÊt c¶ c¸c lo¹i tiÒn .cã hót bôi c«ng xuÊt lín , 

- Hç trî kiÓm tra tiÒn gi¶ b»ng ®Ìn cùc tÝm trong m¸y ,
- Cã hai mÆt hiÖn sè ( 01 mÆt sè kÐo dµi ) .
 

 

 

 

 

binder

 

 

 

Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968
 

 

 

 

12
Th¸ng
 

m¸y ®Õm tiÒn ®a chøc n¨ng

M¸y ®Õm tiÒn cashcan

 

 

image900a.jpg 

  CS - 900 A 

M¸y ®Õm tiÒn kiÓu ®øng, chuyªn dïng cho tiÒn polyme:
- Hoµn toµn tù ®éng nhËn biÕt mÖnh gi¸ tiÒn, KiÓm tra ph©n lo¹i tiÒn gi¶, tiÒn siªu gi¶, tiÒn kh¸c mÖnh gi¸, víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao
- Sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt, víi phÇn mÒm th«ng minh cã kh¶ n¨ng n©ng cÊp qua m¸y vi tÝnh.
-
hai  mÆt hiÖn sè + 01 mÆt sè kÐo dµi . cã tem chèng hµng gi¶ cña                         bé c«ng an . 

 

 

 

 

Cashcan

 

 

 

 

Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968

  

 

 

 

 

 

12
Th¸ng

 

 

 clip_image2880.jpg

 Jr - 2880

M¸y ®Õm tiÒn kiÓu ®øng, chuyªn dïng cho tiÒn polyme:
- Hoµn toµn tù ®éng nhËn biÕt mÖnh gi¸ tiÒn, KiÓm tra ph©n lo¹i tiÒn gi¶, tiÒn siªu gi¶, tiÒn kh¸c mÖnh gi¸, víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao .
- Sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt, víi phÇn mÒm th«ng minh cã kh¶ n¨ng n©ng cÊp qua m¸y vi tÝnh.
-
hai  mÆt hiÖn sè + 01 mÆt sè kÐo dµi . 

 

 

 

jingrui

 

 

 

 Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968

  

 

 

 

12
Th¸ng
 

 

 

 

 2700.jpg

Cs - 2700

M¸y ®Õm tiÒn kiÓu ®øng, chuyªn dïng cho tiÒn polyme:
- Hoµn toµn tù ®éng nhËn biÕt mÖnh gi¸ tiÒn, KiÓm tra ph©n lo¹i tiÒn gi¶, tiÒn siªu gi¶, tiÒn kh¸c mÖnh gi¸, víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao
- Sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt, víi phÇn mÒm th«ng minh cã kh¶ n¨ng n©ng cÊp qua m¸y vi tÝnh.
-
hai  mÆt hiÖn sè + 01 mÆt sè kÐo dµi .
- cã tem chèng hµng gi¶ cña
bé c«ng an . 

 

 

 

 

Cashcan

 

 

 

 

 Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968

  

 

 

 

 

12
Th¸ng
 

 

M¸y ®Õm tiÒn xiudun

 

 

 

 XIUDUN-2500-400-x300(2)[1].jpg

 Xiudun - 2500 

-Máy đếm tiền cao cấp, có mực độ kiểm giả polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay - tự động xóa và cộng dồn - Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá polymer.Có hút bụi - Đếm ấn định số, tự động xóa số và cộng dồn + kiểm tra bằng tia cực tím, tia hồng ngoại, bằng màu sắc... + kiểm tra hình chìm, kích cỡ, kiểm tra cửa sổ chống giả - Màn hình hiển thị 6 số mặt trước:  + kiểm tra tiền giả tân trang + Tính năng siêu việt sử dụng 02 mắt màu kiểm tiền siêu giả 

 

 

 

 

xiudun 

 

 

 

 

 

 Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968

 

 

 

 

12
Th¸ng
 

 

 

 small_pzq2012.jpg

 

 

  Xiudun-2012w 

Kiểu máy nằm băng tải dài.

 Bắt tiền giả chính xác 100%, báo lỗi ít.

Hoàn toàn tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại.Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền. Kiểm tra tiền VNĐ giả và siêu giả các loại. Hệ thống phân loại và kiểm giả đa cấp

Dùng động cơ to nguồn điện trực tiếp 220v nên máy rất khoẻ và bền. Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt, trong việc cập nhật thông tin mớiSử dụng dây cuaroa đặc biệt  2 năm không phải thay thế . Đèn LED báo số to rễ nhìn . 

 

 

 

 

 

xiudun 

 

 

 

 

 

Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968

 

 

 

 

12
Th¸ng
 

Cã chÕ ®é ­Uu ®·I ®èi víi kh¸ch hµng lÊy hµng th­uêng xuyªn

Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ : 04.858.733.14  kinh doanh : 0983.854.968

Email: maydemtien.usa@gmail.comCÔNG TY MÁY ĐẾM TIỀN VIỆT NAM

 Tªn Hµng

chøc n¨ng - c«ng dông 

xuÊt xø 

Gi¸ b¸n 

BH 

m¸y ®Õm tiÒn ®a chøc n¨ng

M¸y ®Õm tiÒn cashcan

 

 

clip_image9901.jpg 

  CS - 9901 

M¸y ®Õm tiÒn kiÓu ®øng, chuyªn dïng cho tiÒn polyme:
- Hoµn toµn tù ®éng nhËn biÕt mÖnh gi¸ tiÒn, KiÓm tra ph©n lo¹i tiÒn gi¶, tiÒn siªu gi¶, tiÒn kh¸c mÖnh gi¸, víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao
- Sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt, víi phÇn mÒm th«ng minh cã kh¶ n¨ng n©ng cÊp qua m¸y vi tÝnh.

Lµ lo¹i m¸y míi nhÊt hiÖn nay .
-
 mµn h×nh tinh thÓ láng, to râ nÐt dÔ nh×n

cã tem chèng hµng gi¶ cña                         bé c«ng an . 

 

 

 

 

Cashcan

 

 

 

 

Liên hệ để có giá tốt nhất : 0983.854.968

  

 

 

 

 

LIÊN HỆ :Tel: 04.858.733.14      0983.854.968 

 NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH MÁY ĐẾM TIỀN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
 
Tư Vấn Sản Phẩm Và Kĩ Thuật (24/7): 0983 854 968 

Công Ty Vật Tư Ngân Hàng Chúng tôi chuyên cung cấp máy đếm tiền polyme, Máy bắt tiền siêu giả polyme, máy đếm tiền ngoại tệ( USD, ERO, Bảng Anh.....)với trên 10 Năm kinh nghiêm trong ngành máy đếm tiền,chất lượng phục vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh, mặt hàng đa dạng.

- Là loại máy nhập khẩu 100% có tem chống hàng giả của Bộ Công An.
- Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.
- Bảo hành đúng theo thời hạn.
- Bán đúng giá theo chất lượng và giá trị của máy.
- Đền bù 100% giá trị khi máy không kiểm tra được tiền giả (Có biên bản cam kết khi mua máy).
- Thưởng 30 triệu đồng cho ai phát hiện hàng nhái thương hiệu này.
- Trong vòng 06 tháng Quý khách có thể hoàn trả máy nếu Công ty chúng tôi không thực hiện đúng cam kết này.
Liên hệ mua sản phẩm tốt nhất: (24/7 ) : 04.858.733.14    0983.854.968Thông tin chung

Hãng sản xuất CASHSCAN
Loại tiền có thể đếm
• Polime
• Tiền giấy
Tốc độ đếm 1000 tờ/phút
Chức năng của máy - Máy đếm tiền phát hiện tiền giả, siêu giả Polymer, tiền bẩn, tiền nhiễm hoá chất. - Tự động nhận các mệnh giá và phân biệt các loại mệnh giá khác nhau với công nghệ hoàn toàn mới. - Hiển thị hai mặt số. - Có đồng hồ số kéo dài. - Có hút lọc bụi - Ấn định số tờ cần đếm. - Tốc độ đếm >= 1000tờ/phút.

Bình luận

HẾT HẠN

0485 873 314
Mã số : 2216448
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 27/10/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn