Lọc Thủy Lực Hydac - Qme Đại Lý Hydac Tại Việt Nam

500.000

Số 242, Đường Iii, Tổ 1, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

1260909 - Lõi lọc dầu, 0660 D 003 BN4HC = 0660 D 003 ON
1269912 - Lõi lọc dầu, 1.11.08 D 03 BN4
1260890 - Lõi lọc dầu, 0030 D 005 ON
1250486 - Lõi lọc dầu, 0030 D 010 ON
1263454 - Lõi lọc dầu, 0030 D 010 BH4HC
1253038 - Lõi lọc dầu, 0060 D 003 BH4HC
1260891 - Lõi lọc dầu, 0060 D 005 ON
1253042 - Lõi lọc dầu, 0060 D 010 BH4HC
1250487 - Lõi lọc dầu, 0060 D 010 ON
1260902 - Lõi lọc dầu, 0110 D 003 ON
1260892 - Lõi lọc dầu, 0110 D 005 ON
1253050 - Lõi lọc dầu, 0110 D 010 BH4HC
1253051 - Lõi lọc dầu, 0110 D 010 BH4HC /-V
1250488 - Lõi lọc dầu, 0110 D 010 ON
1253056 - Lõi lọc dầu, 0140 D 005 BH4HC
1260893 - Lõi lọc dầu, 0140 D 005 ON
1253058 - Lõi lọc dầu, 0140 D 010 BH4HC
1250489 - Lõi lọc dầu, 0140 D 010 ON
1253062 - Lõi lọc dầu, 0160 D 003 BH4HC
1260904 - Lõi lọc dầu, 0160 D 003 ON
1253064 - Lõi lọc dầu, 0160 D 005 BH4HC
1260894 - Lõi lọc dầu, 0160 D 005 ON
1253066 - Lõi lọc dầu, 0160 D 010 BH4HC
1250490 - Lõi lọc dầu, 0160 D 010 ON
1251446 - Lõi lọc dầu, 0160 D 010 ON /-V
1253068 - Lõi lọc dầu, 0160 D 020 BH4HC
1260905 - Lõi lọc dầu, 0240 D 003 ON
1260895 - Lõi lọc dầu, 0240 D 005 ON
1260895 - Lõi lọc dầu, 0240 D 005 ON
1253074 - Lõi lọc dầu, 0240 D 010 BH4HC
1253074 - Lõi lọc dầu, 0240 D 010 BH4HC
1250491 - Lõi lọc dầu, 0240 D 010 ON
1260885 - Lõi lọc dầu, 0240 D 020 ON
311226 - Lõi lọc dầu, 0240 D 050 W/HC
1311718 - Lõi lọc dầu, 0260 D 010 ON /-V
1253078 - Lõi lọc dầu, 0280 D 003 BH4HC
1250492 - Lõi lọc dầu, 0280 D 010 ON
1253084 - Lõi lọc dầu, 0280 D 020 BH4HC
1253086 - Lõi lọc dầu, 0330 D 003 BH4HC
1260907 - Lõi lọc dầu, 0330 D 003 ON
1253088 - Lõi lọc dầu, 0330 D 005 BH4HC
1260897 - Lõi lọc dầu, 0330 D 005 ON
1253090 - Lõi lọc dầu, 0330 D 010 BH4HC
1250493 - Lõi lọc dầu, 0330 D 010 ON
1250493 - Lõi lọc dầu, 0330 D 010 ON
1250493 - Lõi lọc dầu, 0330 D 010 ON
1251464 - Lõi lọc dầu, 0330 D 010 ON /-V
1260887 - Lõi lọc dầu, 0330 D 020 ON
1260887 - Lõi lọc dầu, 0330 D 020 ON
245413 - Lõi lọc dầu, 0330 D 020 V
1260898 - Lõi lọc dầu, 0500 D 005 ON
1253098 - Lõi lọc dầu, 0500 D 010 BH4HC
1250494 - Lõi lọc dầu, 0500 D 010 ON
1260909 - Lõi lọc dầu, 0660 D 003 ON
1253104 - Lõi lọc dầu, 0660 D 005 BH4HC
1260899 - Lõi lọc dầu, 0660 D 005 ON
1253106 - Lõi lọc dầu, 0660 D 010 BH4HC
1250495 - Lõi lọc dầu, 0660 D 010 ON
1251477 - Lõi lọc dầu, 0660 D 010 ON /-V
1253108 - Lõi lọc dầu, 0660 D 020 BH4HC
1260889 - Lõi lọc dầu, 0660 D 020 ON
303567 - Lõi lọc dầu, 0060 D 100 W/HC
1269152 - Lõi lọc dầu, 2.150 D 10 BN4
1271568 - Lõi lọc dầu, 0400 DN 025 W/HC
319474 - Lõi lọc dầu, 0630 RN 003 BN4HC
1262921 - Lõi lọc dầu, 0030 R 010 BN4HC
1262932 - Lõi lọc dầu, 0060 R 005 BN/HC = 0060 R 005 ON
1262932 - Lõi lọc dầu, 0060 R 005 BN3HC = 0060 R 005 ON
1263040 - Lõi lọc dầu, 0950 R 005 BN4HC = 0950 R 005 ON
1262933 - Lõi lọc dầu, 0060 R 010 ON
1263493 - Lõi lọc dầu, 0075 R 010 ON
1296020 - Lõi lọc dầu, 0090 R 010 ON
1262944 - Lõi lọc dầu, 0110 R 005 ON
1262945 - Lõi lọc dầu, 0110 R 010 ON
1262946 - Lõi lọc dầu, 0110 R 020 ON
301125 - Lõi lọc dầu, 0110 R 050 W/HC
1262956 - Lõi lọc dầu, 0160 R 005 ON
1262957 - Lõi lọc dầu, 0160 R 010 ON
1262961 - Lõi lọc dầu, 0160 R 010 ON /-V
1262958 - Lõi lọc dầu, 0160 R 020 ON
1262969 - Lõi lọc dầu, 0165 R 010 ON
1262980 - Lõi lọc dầu, 0240 R 005 ON
1262981 - Lõi lọc dầu, 0240 R 010 ON
315767 - Lõi lọc dầu, 0240 R 050 W/HC
1262991 - Lõi lọc dầu, 0330 R 003 ON
1262992 - Lõi lọc dầu, 0330 R 005 ON
1262993 - Lõi lọc dầu, 0330 R 010 ON
1262994 - Lõi lọc dầu, 0330 R 020 ON
312718 - Lõi lọc dầu, 0330 R 025 W/HC
305887 - Lõi lọc dầu, 0330 R 025 W/HC /-W
1263003 - Lõi lọc dầu, 0500 R 003 ON
1263004 - Lõi lọc dầu, 0500 R 005 ON
1263005 - Lõi lọc dầu, 0500 R 010 ON
1263015 - Lõi lọc dầu, 0660 R 003 ON
1263016 - Lõi lọc dầu, 0660 R 005 ON
1263017 - Lõi lọc dầu, 0660 R 010 ON
1263017 - Lõi lọc dầu, 0660 R 010 ON
1263021 - Lõi lọc dầu, 0660 R 010 ON /-V
1263018 - Lõi lọc dầu, 0660 R 020 ON
307058 - Lõi lọc dầu, 0660 R 050 W
300718 - Lõi lọc dầu, 0660 R 050 W/HC
1263027 - Lõi lọc dầu, 0850 R 003 ON
1263028 - Lõi lọc dầu, 0850 R 005 ON
1263028 - Lõi lọc dầu, 0850 R 005 ON
1263029 - Lõi lọc dầu, 0850 R 010 ON
1263029 - Lõi lọc dầu, 0850 R 010 ON
312859 - Lõi lọc dầu, 0850 R 025 W/HC
313964 - Lõi lọc dầu, 0850 R 050 W/HC
1263040 - Lõi lọc dầu, 0950 R 005 ON
1263041 - Lõi lọc dầu, 0950 R 010 ON
1263042 - Lõi lọc dầu, 0950 R 020 ON
312491 - Lõi lọc dầu, 0950 R 025 W/HC
314894 - Lõi lọc dầu, 0950 R 050 W/HC
307291 - Lõi lọc dầu, 0950 R 100 W/HC
01266298 - Lõi lọc dầu, 1.04.26 R 06 BN
1263051 - Lõi lọc dầu, 1300 R 003 ON
1263052 - Lõi lọc dầu, 1300 R 005 ON
1263052 - Lõi lọc dầu, 1300 R 005 ON
1263053 - Lõi lọc dầu, 1300 R 010 ON
1263054 - Lõi lọc dầu, 1300 R 020 ON
311873 - Lõi lọc dầu, 1300 R 025 W/HC
315821 - Lõi lọc dầu, 1300 R 050 W/HC
304233 - Lõi lọc dầu, 1300 R 050 W
1265871 - Lõi lọc dầu, 1700 R 003 ON
1265872 - Lõi lọc dầu, 1700 R 005 ON
1265875 - Lõi lọc dầu, 1700 R 005 ON /-V
1265242 - Lõi lọc dầu, 1700 R 010 ON
1265887 - Lõi lọc dầu, 1700 R 050 W/HC
1268367 - Lõi lọc dầu, 2600 R 005 ECO/N = 2600 R 005 ECON2
1263064 - Lõi lọc dầu, 2600 R 005 ON
1263065 - Lõi lọc dầu, 2600 R 010 ON
1263778 - Lõi lọc dầu, 2600 R 010 ON /-B6
1277457 - Lõi lọc dầu, 0080 MA 010 BN
314022 - Lõi lọc dầu, 0160 MA 010 BN
2058116 - Lõi lọc dầu, 0160 MA 010 P
315485 - Lõi lọc dầu, 0160 MA 020 BN
249005 - Lõi lọc dầu, 0160 MG 010 P
315622 - Lõi lọc dầu, 0180 MA 005 BN
2061732 - Lõi lọc dầu, 0180 MA 010 AM
1261851 - Lõi lọc dầu, 0330 RS 075 W
1266740 - Lõi lọc dầu, 1.08.16D25BN
 02060767 - Lõi lọc dầu, 1.13.04D03BH
349494 - Lõi lọc dầu, N5DM002
3068101 - Lõi lọc dầu, N5DM005
3023508 - Lõi lọc dầu, N5DM020
02060599 - Lõi lọc dầu, 1.11.08D03BN
1260899 - Lõi lọc dầu, 0660 D 005 BN4HC
1251438 - Lõi lọc dầu, 0110 D 010 BN4HC /-V
1347186 - Bộ lõi lọc RF3, KS200-2.5-N (Gồm 6 lõi)
1263066 - Lõi lọc dầu, 2600 R 020 ON
318779 - Lõi lọc dầu, 2600 R 050 W/HC
313714 - Lõi lọc dầu, 0660 R 025 W/HC
1264929 - Lõi lọc dầu, 0400 DN 006 BN4HC
1275058 - Lõi lọc dầu, 0160 DN 003 BN4HC /-V
1290110 - Lõi lọc dầu, 0185 R 010 ON
315766 - Lõi lọc dầu, 0330 R 050 W/HC
1263453 - Lõi lọc dầu, 0030 D 005 BH4HC
3115180 - Lõi lọc dầu, N15DM010
1260882 - Lõi lọc dầu, 0110 D 020 ON
1262922 - Lõi lọc dầu, 0030 R 020 BN4HC
319484 - Lõi lọc dầu, 0100 DN 010 BN4HC
1260880 - Lõi lọc dầu, 0030 D 020 ON
1260881 - Lõi lọc dầu, 0060 D 020 ON
1260881 - Lõi lọc dầu, 0060 D 020 ON
301409 - Lõi lọc dầu, 0060 D 025 W
1260886 - Lõi lọc dầu, 0280 D 020 ON
1251474 - Lõi lọc dầu, 0660 D 003 ON /-V
1262970 - Lõi lọc dầu, 0165 R 020 ON
1276002 - Lõi lọc dầu, 0080 MA 010 P
1260884 - Lõi lọc dầu, 0160 D 020 ON
1260901 - Lõi lọc dầu, 0060 D 003 ON
1263658 - Lõi lọc dầu, 0500 R 010 ON /-B6
1253072 - Lõi lọc dầu, 0240 D 005 BH4HC
1253072 - Lõi lọc dầu, 0240 D 005 BH4HC
1250330 - Lõi lọc dầu, 0110 D 050 W/HC
304700 - Lõi lọc dầu, 1300 R 100 W
1293115 - Lõi lọc dầu, 1700 R 050 W
1252898 - Lõi lọc dầu, 0990 D 010 ON
1263063 - Lõi lọc dầu, 2600 R 003 ON
1253044 - Lõi lọc dầu, 0060 D 020 BH4HC
1263553 - Lõi lọc dầu, 0160 R 010 ON /-B6
1253039 - Lõi lọc dầu, 0060 D 003 BH4HC /-V
1262982 - Lõi lọc dầu, 0240 R 020 ON
314609 - Lõi lọc dầu, 0160 MA 003 BN
304479 - Lõi lọc dầu, 0950 R 050 W
1262997 - Lõi lọc dầu, 0330 R 010 ON /-V
1289807 - Lõi lọc dầu, 1300 R 010 BN4HC/-SO376
317310 - Lõi lọc dầu, 2600 R 100 W
313477 - Lõi lọc dầu, 0160 R 025 W/HC
1262050 - Lõi lọc dầu, 0075 D 010 ON
304319 - Lõi lọc dầu, 0060 D 100 W
1275438 - Lõi lọc dầu, 0090 R 020 ECON2
1251428 - Lõi lọc dầu, 0060 D 005 ON /-V
1253054 - Lõi lọc dầu, 0140 D 003 BH4HC
1251197 - Lõi lọc dầu, 0100 S 125 W
1311675 - Lõi lọc dầu, 0400 DN 010 ON/PO
1253060 - Lõi lọc dầu, 0140 D 020 BH4HC
307541 - Lõi lọc dầu, 0240 R 050 W
1272566 - Lõi lọc dầu, 0210 R 010 ON
1268174 - Lõi lọc dầu, 0160 DN 100 W/HC
303526 - Lõi lọc dầu, 0110 R 010 P/HC
1261843 - Lõi lọc dầu, 0060 RS 075 W
QME - Lõi lọc dầu, WUI -160X100-J
QME - Lõi lọc dầu, WUI -100X100-J
JX0814D, Y4CQ-09700 - Lõi lọc dầu, Oil Filter JX0814D, Y4CQ-09700, thread M24x2, oring D70x9mm, flow 25l/min
CX0708B, Y4CQ-10600 - Lõi lọc dầu, Fuel filter CX0708B, Y4CQ-10600,thread M14x1.5, flow 0.29l/min
A 87460 - Lõi lọc dầu, Air filter A 87460, outside diameter 350mm, inside diameter 187mm, length 580mm
GP-BM-2 - Lõi lọc dầu, Fuel filter GP-BM-2, diameter 110mm, length 190mm, thread M26x2
GP-BM-1 - Lõi lọc dầu, Oil filter GP-BM-1, D121x242mm, thread 1-1/2inch - 12UNF
NLK06 - Lõi lọc dầu, Air Filter K91900. NL21-19C1. NLK06, outside diameter 130mm, inside diameter 70mm, length 170mm
TY-50, D118 - Lõi lọc dầu, Oil filter TY-50, diameter 118mm,length 600mm,threa 1inch - 11G, flow 50l/min, <(><<)>10 micromet, pressure 0.5M
TY-50, D110 - Lõi lọc dầu, Oil filter TY-50, diameter 110mm, length 400mm, thread 1inch - 11G, flow 50l/min, 50 micromet, pressure 0.5MPa
1275666 - Bộ lọc cao áp, MDF BN/HC 30 O B 10 B 1.0 = MDF ON 30 O B 10 B 1.0
1297579 - Bộ lọc cao áp, DF BN/HC 240TJ10B1.X = DF ON 240 T J 10 B 1.0
1297256 - Bộ lọc cao áp, MDF ON 110 O D 10 B 1.0
1274153 - Bộ lọc cao áp, MDF ON 160 O E 10 B 1.0
1297257 - Bộ lọc cao áp, MDF ON 240 O F 10 B 1.0
1264167 - Bộ lọc cao áp, DF ON 660 T F 5 B 1.0
1274153 - Bộ lọc cao áp, MDF BN/HC 160 O E 10 B 1.0
1266750 - Bộ lọc dầu, DF ON 500 T F 5 A 1.0
1311739 - Bộ lọc dầu, DF ON 30 T B 5 A 1.0
303408 - Bộ lọc cao áp, DF BN/HC 330 T L 10 A 1.0 (không lọc)
R928019464 - Bộ lọc dầu, 10 FREN 0160 H10XL-A00-07V2,2-00M00
R928019478 - Bộ lọc dầu, 10 FREN 0630 H10XL-A00-07V2,2-00M00
R987020147 - Bộ lọc dầu, RFM BN/HC 0661 B M 10 A 1.X /-G
1284886 - Bộ lọc dầu, RFM BN/HC 75 B C 10 A 1.0 = RFM ON 75 B C 10 A 1.0
1284886 - Bộ lọc dầu, RFM ON 75 B C 10 A 1.0
1281276 - Bộ lọc dầu, RFM ON 165 B C 10 A 1.0
313236 - Bộ lọc dầu, RFM ON 330 B F 10 A 1.0
1260724 - Bộ lọc dầu, RFM ON 500 B F 10 A 1.0
301944 - Bộ lọc dầu, RFM ON 661 B M 10 A 1.0
301929 - Bộ lọc dầu, RFM ON 851 B M 10 A 1.0
301944 - Bộ lọc dầu, RFM BN/HC 661 B M 10 A 1.0 (không lõi)
R928028410 - Đầu báo tắc lọc, WE-2SP-M12X1
303156 - Báo tắc lọc, VD 5 B.1
306839 - Báo tắc lọc, VD 5 C.0
1283396 - Báo tắc lọc, VD 5 C.0 /-2GBC-V-W-SO135
316885 - Báo tắc lọc, VD 5 D.0 /-L24
316858 - Báo tắc lọc, VD 5 D.0 /-L48
317057 - Báo tắc lọc, VD 5 LE.1
303197 - Báo tắc lọc, VM 2 B.1 /-V
312682 - Báo tắc lọc, VM 2 D.0 /-L24
316071 - Báo tắc lọc, VM 2 D.0 /-L48
306849 - Báo tắc lọc, VM 5 C.0
314692 - Báo tắc lọc, VM 5 D.0 /-L110
306846 - Báo tắc lọc, VM 5 D.0 /-L24
306579 - Báo tắc lọc, VMF 2 C.1
1253352 - Báo tắc lọc, VMF 2.5 C.1
306822 - Báo tắc lọc, VR 2 B.1
306823 - Báo tắc lọc, VR 2 C.1
306825 - Báo tắc lọc, VR 2 D.1 /-L24
303177 - Báo tắc lọc, VD 5 BM.1 /-V-W
306861 - Đầu báo tắc lọc, VD 5 D.0 /-V-L24
313305 - Đầu báo tắc lọc, V02 0.8 V.0
1345496 - Bộ lõi lọc FR3-2, ELEMENT KIT KS100-2-N (gồm 8 lõi)
1345529 - Bộ lõi lọc FR3-2, ELEMENT KIT KS200-2-N (gồm 8 lõi)
309450 - Lõi lọc khí, 0005 L 003 P
310948 - Lõi lọc khí , 0007 L 003 P
1251191 - Lõi lọc dầu, 0050 S 075 W
1283781 - Lõi lọc dầu, 0330 RS 075 W /-V
1309807 - Lõi lọc khí, BDE 1000 F 2 W 1.0 /-RV0.02
320037 - Bộ lọc khí, ELF P 3 F 10 W 1.0/HYDAC
1300843 - Bộ lọc khí, BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.02
1299655 - Lọc khí, BDE 1000 X 2 W 0.0

HẾT HẠN

0903 828 840
Mã số : 16512140
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 17/02/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn