Điều kiện cần để được mua nhà ở xã hội West Sky Ecogarden

 • – Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • – Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • – Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • – Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • – Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này.

Điều kiện đủ để được đăng ký mua nhà ở xã hội West Sky Ecogarden

 • – Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người

   

  trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.
 • – Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;
 • – Đối với một số đối tượng thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin chi tiết: 0886223622 Mr.Hải QLDA