Những câu hỏi của ndmhoang2003
Các bạn có thể giúp mình về vấn đề lắp đặt camera theo dõi 1 hình ảnh được cả 2 nơi?