Những câu hỏi của freeze
Tại sao cùng một loại máy ảnh KTS lại có giá trên trời, giá dưới đất vậy?