Những câu hỏi của Khanh_LHP_NT
Hãy làm rõ cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện? Lấy ví dụ chứng minh?
Làm rõ vì sao trong mọi hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người phải xuất phát từ hiện thực khách quan?
Phân tích những đặc điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân ta đang xây dựng?

Tiêu điểm tuần

Thành viên tích cực nhất