Những câu hỏi của rockerpy
Sử dụng nước sát trùng oxy già nhiều lần, tốt hay hại !