Phan Hung Son

Mặc dù Windows cho phép ứng dụng tạo và hiển thị các menu theo đặc thù riêng của mình, nhưng các môi trường lập trình trực quan như VB 6.0, VC++ không cho phép người lập trình có thể thiết kế trực quan hệ thống menu có cách hiển thị đặc thù. Do đó nếu bạn muốn hiển thị menu theo cách đặc...
(Xem thêm)
Tôi muốn dùng Java để hợp 3 file chứa định dạng của 3 loại màu (Red, Green, Blue) thành 1 file có format là RGB (file ảnh thông thường). Xin hướng dẫn.

tran ha anh

Ý tưởng của việc hợp 3 file miêu tả 3 thành phần màu cơ bản thành 1 file ảnh màu rất đơn giản: lặp lại việc hợp 3 thành phần cơ bản của từng pixel để tạo ra pixel màu tương ứng, mỗi thành phần cơ bản thường được biểu diễn bằng 1 byte 8 bit, 3 thành phần hợp lại thành 1 chuỗi 24 bit (tức 3...
(Xem thêm)
Tôi có 1 chương trình tự viết dựa trên các chương trình mẫu của Access và muốn bổ sung chức năng (nút) “Ghi” khi nhập dữ liệu xong, lúc đó dữ liệu mới được lưu vào table. Xin hướng dẫn.

tran thai phuong

Nếu bạn dùng đối tượng giao diện đặc biệt như DataGrid thì nó mới có khả năng hiển thị nội dung database và cho phép cập nhật trực tiếp nội dung database. Còn nếu bạn dùng những đối tượng giao diện bình thường như TextBox, ListBox,...và không dùng kỹ thuật "data binding" thì dữ liệu bạn...
(Xem thêm)