quaque

+ Ưu điểm: Xác định đúng đắn nhiều vấn đề về chiến lược, chiến thuật CM?: mục tiêu, phương pháp, QHQT,? + Hạn chế: - Không nhận thức đúng mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam... - Không nêu cao vến đề GPDT lên hàng đầu... - Đánh giá chưa đúng thái độ, khả năng và vai trò CM của một...
(Xem thêm)