tran tuyet

râ tiệm mua đĩa diệt vỉut hiệu "kaspersky 7.0"..vừa nhẹ kb mà an toàn có vỉut nó sẽ báo cho mình biết và nó sẽ tự diệt...