ông nội em sinh được 7 người con 4 trai và 3 gái trước khi ông mất đã lập di trúc nhưng không có công trứng trứng thực của cở quan có thẩm quyền tuy nhiên trên bản di trúc đó đã có chữ kí của 7 người con vậy bản di trúc đó có được... (Xem thêm)

Lan Tường

Theo điều 655 - Bộ luật dân sự năm 2005 1- Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc...
(Xem thêm)