Dùng VB6 để viết chương trình truyền ký tự qua cổng COM nhưng mỗi lần nhận (mỗi lần sự kiện comEvReceive được gọi) nó chỉ nhận tối đa 8 ký tự (text). Nếu truyền quá 8 ký tự 1 lần thì máy thu sẽ ngắt ra làm nhiều lần thu tương ứng... (Xem thêm)

súnunday

Bạn không nói rõ đoạn code VB truyền/nhận ký tự của bạn dùng kỹ thuật gì hay đối tượng gì nên chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Thường người lập trình cổng COM thông qua các đối tượng có sẵn (hoặc của Microsoft hoặc của hãng khác), các đối tượng này cung cấp giao tiếp truy xuất COM rất thân...
(Xem thêm)