Nguyễn Tiến Quốc

Ví dụ hiển thị quảng cáo trên trang :http://www.vuivl.vn/ - hoặc http://www.anhky.vn/ bằng liển kết thôi có gì đâu khi người ta xem video hài , học tập, làm văn mẫu, nghe nhạc xuân tại 2 trang trên và click là đc.