Tran Xuan Thai

Hay đấy! Người Chứt là dân tộc Chứt hay bộ tộc, họ sống ở đâu mà lại giống người Kinh? Người Kinh là tập hợp của nhiều dân tộc nên có thể người Chứt này cũng là một phần của Người Kinh mà chwa bị đồng hóa cũng nên!