Vấn đề tôi gặp phải là làm sao tô màu đường biên của phần giao nhau của hai hình . Ví dụ tô đường biên của phần giao nhau của hai đa giác . Hỏi mọi người có biết hàm nào trong C++ làm việc đó ko . Hay có biết thuật toán nào giải... (Xem thêm)

Nguyễn Anh Công check giá y/c

Phần này khó nhỉ, bạn hỏi trong diễn đàn lập trình nhé