Làm sao để theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng, biết được thông tin User truy cập vào máy nào? làm gi? khi nào? mở file nào? sữa cái gì?

thuy linh

Bạn có thể tìm hiểu software System Management Server.