AI GIÚP TÔI VỚI. TÔI PHẢI LÀM BÁO CÁO THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ,NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO.VÌ ĐÂY LÀ LÀM ĐẦU TIÊN CỦA TÔI