Sản phẩm nổi bật
tat ca cap deu gan dung roi, may xach tay cung thay roi, nhung khong vao duoc internet vay lam cach nao co can cau hinh gi ko?

Hồ Thị Linh

Chưa chắc là hỏng modem đâu Bạn kiểm tra xem IP Modem có trùng với IP Wireless không? Nếu trùng ko vào được mạng thì bạn vào 192.168.1.1 để config lại IP wireless khác với IP modem đi sau đó đặt IP tĩnh cho máy và đặt defaul gateway là IP modem sẽ vào được mạng . Còn nếu muốn đơn giản...
(Xem thêm)