Ms Thức - phòng đào tạo

mình đang cho bé dùng sữa của hãng aboot, bé lên cân đều đều bạn ạ