Sản phẩm nổi bật

Ngocanhem

Trường hợp người nộp thuế đang có nợ quá hạn nhưng chưa thuộc diện cưỡng chế, quy định tại điều 42 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP, thì được làm thủ tục hải quan cho các lô hàng phát sinh. Nếu lô hàng mới phát sinh thuộc diện phải nộp thuế trước khi giải phóng hàng thì cơ quan hải quan không...
(Xem thêm)